זוג הורים המתניידים באמצעות כסא גלגלים הגישו תביעה על כך שבית הספר שבו לומדת בתם לא הונגש עבורם כנדרש על-פי החוק
בית המשפט חייב את העירייה בפיצוי התובעים בסכום של 20,000 ₪ ובתשלום הוצאותיהם

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום בחיפה
שם התיק:ת"א 29326-05-14
תאריך:29.03.2015
קישור:לקריאת פסק הדין באתר נבו

זוג הורים הזקוקים לכסא גלגלים לשם התניידותם, הגישו תביעה נגד עיריית קרית אתא, נגד ראש העיר ונגד מנהל מחלקת הבינוי בעיר, וזאת על כך שהעירייה לא הנגישה את בית הספר שבו לומדת בתם.

רקע כללי

 • על-פי סעיף 19לד(ג) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הורה של תלמיד, שהוא אדם עם מוגבלות, זכאי לנגישות במוסד החינוך או בגן הילדים שבו התלמיד לומד.
 • סעיף 19 לד(ד) לחוק קובע כי מוסד חינוך וגן ילדים יבצעו את התאמות הנגישות בעבור תלמיד הלומד במוסד החינוך, בעבור ילד הרשום במוסד החינוך והעתיד ללמוד בו ובעבור הורה כאמור בסעיף קטן (ג), מיד לאחר המועד שבו נודע לראשונה למוסד החינוך, או לגן הילדים, לפי העניין, על רישומו של התלמיד במקום.
 • למרות שטרם הותקנו תקנות לגבי ההתאמות הנדרשות להנגשה פרטנית, מתפרסמים מעת לעת נהלים של משרד החינוך בנושא. כך נוהל קבלת תקציב לסיוע - סידורי נגישות פרטנית קובע כי מוסדות חינוך שלהם תלמידים (או הורי תלמידים) עם מוגבלות, ושאין בהם סידורים המאפשרים להם להגיע לכל מרחבי הלמידה ולהשתמש בהם, זכאים לסיוע כספי לשם ביצוע הנגשה מתאימה, באמצעות הרשות המקומית ובאחריותה.

נסיבות המקרה

 • בינואר 2013 ההורים שלחו הודעה מוקדמת (הן למנהל בית הספר והן למנכ"ל העירייה) לגבי כוונתם לרשום את בתם לבית הספר בספטמבר של אותה שנה.
 • העירייה ידעה על הצורך בהנגשת בית הספר, בהקשרן של תלמידות אחרות, כבר בשנת 2010. באותה שנה העירייה החלה בפניותיה למשרד החינוך בנושא ההנגשה.
 • לאחר התכתבות מתמשכת בעניין בין העירייה למשרד החינוך, שהתפרסה על פני תקופה של כשלוש שנים, אושר לעירייה על-ידי משרד החינוך תקציב בסך של 359,000 ₪.
 • למרות שהתקצוב הוקצה לעירייה כבר בחודש יוני 2013, התעכבה העירייה שנה נוספת (עד יוני 2014), בטרם פירסמה את המכרזים לביצוע עבודות ההנגשה.
 • בסוף אוגוסט 2014 החלו בביצוע עבודות ההנגשה של בית הספר, שכללו את הנגשת חדרי השירותים ועבודות לביצוע פיר הכנה למעלית, כאשר הצפי להגעתה והתקנתה לשימוש של המעלית הוא רק בחודש מאי 2015.

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט קבע כי הנתבעים אחראים לעוולה וחייב את העירייה בפיצוי התובעים.
 • נימוקי בית המשפט:
  • מיד לאחר שנודע לעירייה לראשונה על רישומה הצפוי של התלמידה לבית הספר, היה עליה לבצע את התאמות הנגישות. היות שההתאמות בבית הספר בוצעו, וגם זאת רק בחלקן, רק כשנתיים לאחר מכן, המשמעות היא שהעירייה הפרה את החובה המוטלת עליה.
  • גם בהנחה שביצוע ההתאמות כפוף לקבלת תקציב ממשרד החינוך, כנטען על-ידי העירייה, הרי שתקצוב כאמור אושר כבר בחודש יוני 2013. מאז ועד פרסום המכרזים לביצוע העבודות חלפה שנה, ועד הביצוע עצמו חלפה שנה וחצי.
  • בנסיבות העניין, מדובר בפרק זמן החורג מתחום הסבירות ושאינו עולה בקנה אחד עם לשון הסעיף בחוק- "מיד".
  • למרות טענות הנתבעים להיעדרן של תקנות בנושא, אין בכך כדי לגרוע מהחובה העקרונית של העירייה בהנגשת בית הספר, כפי שזו מעוגנת בסעיפים 19לד(ג) ו-(ד) לחוק, ובנוהלי משרד החינוך.
  • זאת ועוד- סעיף 19לד(ה)(2) לחוק מעיד על כוונת המחוקק, בציינו בצורה ברורה כי המועדים מכוונים כדי "שביצוע ההתאמות יסתיים לפני תחילת הלימודים של התלמיד במוסד החינוך או בגן הילדים".
  • בנסיבות אלה, נוכח הזמן הרב שחלף ובשים לב למכלול הראיות והמסמכים שהוצגו בפני בית המשפט, היה על העירייה לפעול באופן מיידי לביצוע התאמות הנגישות בשלב שבו אושר התקציב, מבלי כל דיחוי נוסף.
  • טענת העירייה, כי פעלה בניסיון להגדיל את התקציב אינה מהווה הצדקה לעיכוב בביצוע העבודות, מה גם שהעיכוב ארך כשנה וחצי, כאשר טרם הסתיימו העבודות כולן.
 • בהתאם לסעיף 19נא(ב) לחוק, בית המשפט חייב את עיריית קרית אתא לשלם לתובעים פיצויים בסך 20,000 ₪ בשל עוולה אזרחית. בנוסף חוייבה העירייה בהוצאות התובעים (אגרת בית משפט) בסכום של 1,600 ₪, ובשכר טרחתם של עורכי הדין מטעם התובעים בסכום של 7,400 ₪.

משמעות

 • רשות מקומית חייבת לבצע עבודות להנגשת מוסד חינוך או גן ילדים לתלמיד או הורה המוגבל בניידותו מייד לאחר שנודע לה על רישומו של התלמיד, ועליה לפעול כדי שביצוע ההתאמות יסתיים לפני תחילת הלימודים של התלמיד במוסד זה.
 • במקרה שרשות מקומית מתמהמהת בביצוע ההתאמות, ניתן להגיש נגדה תביעת פיצויים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים