הקדמה:

תצהיר הוא מסמך כתוב וחתום המשמש כעדות בכתב של מוסר התצהיר
התצהיר מכיל ידע עובדתי הידוע באופן אישי למוסר התצהיר
מסירת תצהיר שקרי שקולה למתן עדות שקר
תצהיר שנערכו בו שינויים לאחר שכבר נחתם אינו תקף

תצהיר הוא מסמך כתוב המשמש עדות בכתב של מוסר התצהיר (המצהיר), והוא שקול לעדות בעל-פה בבית המשפט על כל הכרוך בה (אסור למסור תצהיר שקרי, ניתן לזמן לעדות בבית המשפט את המצהיר וכו').

 • בתצהיר ניתן מידע עובדתי כפי שהוא ידוע למצהיר על-פי ידע אישי.
 • כדי שתצהיר יהיה בעל תוקף, על המצהיר לחתום על התצהיר לאחר שהוזהר כי עליו למסור רק מידע הידוע לו כנכון ואמיתי וכי הוא יודע כי הוא צפוי להיענש אם יחתום על תצהיר שקרי.
 • אם המצהיר אינו יודע קרוא וכתוב הוא יכול להטביע סימן אחר על התצהיר במקום חתימה (לדוגמה: טביעת אצבע).
 • האזהרה תימסר למצהיר רק על-ידי אדם המוסמך להזהיר ולהחתים על תצהיר, הנקרא גם "משביע".
 • הגורמים הבאים מוסמכים להזהיר את המצהיר וחייבים לחתום בעצמם על כך שהזהירו את המצהיר על-גבי התצהיר עצמו:
  • שופט.
  • דיין בבית דין דתי.
  • היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, פרקליטי מחוז, פרקליטי נפה, וסגני פרקליט המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם.
  • עורך-דין.
  • ראש רשות מקומית.
  • כל אדם שקיבל הסמכה מפורשת משר המשפטים לחתום על תצהיר.
 • על המצהיר לחתום על התצהיר בנוכחות המשביע.
 • תצהיר שנערכו בו שינויים לאחר שכבר נחתם אינו תקף.

מבנה וצורת התצהיר

 • בתצהיר יש לרשום את שמו המלא של המצהיר, את עיסוקו ואת כתובתו.
 • את התצהיר ניתן לנסח בגוף ראשון (אני/אנחנו) או בגוף שלישי נסתר (הוא/היא/הם/הן).
 • ניתן (ומומלץ) לחלק את התצהיר לסעיפים שונים.
 • כל תיקון או שינוי בתצהיר שנעשה לפני החתימה עליו מחייבים את חתימת שם או ראשי-התיבות של שם המצהיר ליד התיקון או השינוי.
 • בסוף התצהיר צריך להופיע סעיף עם האזהרה שהוזהר המצהיר על-ידי המשביע.
 • בסעיף האזהרה (נקרא גם "מודעת השבעה") יופיעו, מלבד האזהרה עצמה:
  • שמות המצהיר והמשביע.
  • תאריך ומקום החתימה על התצהיר.
  • הצהרה שהשבועה והחתימה על התצהיר נעשתה על-ידי המצהיר בנוכחות המשביע.
  • במקרה שהמצהיר הוא עיוור או אינו יודע קרוא וכתוב - הצהרה על אמיתות מצבו של המצהיר וכי התצהיר הוקרא בפניו והוא הבין את תוכן התצהיר.
  • במקרה שהמצהיר הטביע סימן במקום חתימה על התצהיר - שהטבעת הסימן נעשתה בנוכחות המשביע.
  • כל פרט נחוץ אחר, אם ישנו.
 • אם ישנם מספר מצהירים המצהירים במשותף על גבי אותו תצהיר, שמו של כל אחד מהם צריך להופיע במודעת ההשבעה וכל אחד מהם צריך לחתום בנפרד על האזהרה.

חשוב לדעת

 • השימוש בתצהיר נעשה בכל ענפי המשפט בישראל (משפט אזרחי, פלילי מנהלי וכו').
 • במקרים רבים משמש התצהיר כדי לתמוך בבקשות שונות המצריכות הצהרה לגבי התקיימותם של תנאים ומצבים עובדתיים מסוימים, ולאו דווקא כחלק מהליך משפטי המתנהל בבית משפט.

תצהיר לדוגמה

חקיקה ונהלים

 • פקודת הראיות - סעיפים 17,16,15,13,12,11 והתוספת השניה לפקודה (סעיפים 10-1).