תקופת המתנה היא תקופה בה המבוטח זכאי לתגמולי הביטוח, אך זאת רק לאחר שיחלוף פרק זמן מסוים ממועד קרות מקרה הביטוח
לאחר תקופה ההמתנה, המבוטח יקבל את תגמולי הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה
תקופת המתנה עשויה להשתנות בין הפוליסות ובין הכיסויים השונים
תקופת המתנה אינה תקופת אכשרה (שהיא התקופה הראשונה ממועד רכישת הביטוח שבמהלכה הכיסוי הביטוחי מוגבל)
ראו גם

בפוליסות ביטוח מסוימות כלולים תנאים אשר כוללים תקופת המתנה.

  • תקופת המתנה היא תקופה רצופה המתחילה מיד לאחר קרות מקרה הביטוח, שבמהלכה המבוטח, אשר זכאי לקבלת תגמולים מחברת הביטוח, צריך להמתין עד לקבלת התגמולים בפועל מהחברה.
  • תגמוי הביטוח ישולמו על ידי החברה רק לאחר סיום תקופת ההמתנה.
  • הזכאות לתגמולי הביטוח מותנית, בין היתר, בכך שמקרה הביטוח אירע לאחר סיום תקופת האכשרה לפי הפוליסה.
דוגמה
  • אדם רכש פוליסת ביטוח תאונות אישיות, אשר נאמר בה כי עבור חלק מהכיסויים קיימת תקופת המתנה של 14 ימים.
  • במקרה זה, אם לאדם אירעה תאונה, הוא יהיה זכאי לתגמולי הביטוח עבור אותם כיסויים רק לאחר שחלפו 14 ימים ממועד התאונה.
  • תגמולי הביטוח ישולמו אם המבוטח עמד ביתר תנאי הזכאות בהתאם לפוליסה, בין היתר בכך שהתאונה אירעה לאחר שנסתיימה תקופת האכשרה.
תקופת אכשרה תקופת המתנה
תקופת אכשרה היא התקופה שבה המבוטח משלם דמי ביטוח (פרמיה) אך הוא אינו זכאי לקבל תגמולים אם קורה "מקרה ביטוחי" או שהיקף הכיסוי הביטוחי קטן יותר. תקופת המתנה היא פרק הזמן שבין התרחשות של מקרה ביטוח המזכה את המבוטח בתגמולים מחברת הביטוח ועד המועד שבו הוא חברת הביטוח צריכה להעביר לו את התגמולים בפועל.
תקופת אכשרה מתחילה במועד רכישת פוליסת הביטוח ומסתיימת בתוך פרק זמן המוגדר בפוליסה. תקופת המתנה מתחילה עם קרות מקרה הביטוח ומסתיימת כעבור זמן המוגדר בפוליסה.
המבוטח לא יהיה זכאי כלל לתגמולי ביטוח בשל מקרה ביטוח שאירע במהלך תקופת האכשרה, ושצויין בפוליסה כי תקופת האכשרה חלה עליו. המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בשל מקרה ביטוח שאירע במהלך תקופת ההמתנה, אך יהיה עליו להמתין עד תום תקופת ההמתנה כדי לקבל אותם (כמובן בתנאי שחלפה תקופת האכשרה).
דוגמה
  • אדם רכש ביטוח בריאות לכיסוי תאונות אישיות.
  • בפוליסה נאמר כי תקופה האכשרה של הפוליסה היא 60 ימים ותקופה ההמתנה היא 14 ימים.
  • במקרה הזה, אם האדם עובר תאונה במהלך 60 הימים הראשונים ממועד רכישת הפוליסה, הוא לא יהיה זכאי כלל לתגמולי הביטוח.
  • עם זאת, אם האדם עובר תאונה לאחר סיום תקופת האכשרה (תום 60 הימים הראשונים), יהיה עליו להמתין 14 ימים ממועד התאונה ועד למועד בו הוא יקבל את תגמולי הביטוח.