תקופה אכשרה היא תקופה המתחילה במועד רכישת פוליסת ביטוח, במהלכה המבוטח משלם דמי ביטוח (פרמיה) אך לא זכאי לממש את הביטוח עבור מקרה שאירע במהלך אותה תקופה, או שהיקף הכיסוי הביטוחי קטן יותר
תקופה האכשרה משתנה בין סוגי הפוליסות ובין סוגי הכיסויים, ונעה לרוב בין כמה שבועות לכמה שנים
בקרנות פנסיה הכיסוי ביטוחי למקרה של החמרה של מחלה קיימת מתחיל רק לאחר תקופת אכשרה של 5 שנים, כלומר רק לאחר שהמבוטח צבר ותק של 5 שנים לפחות בקרן הפנסיה
ראו גם
 • בפוליסות ביטוח רבות, קיימת תקופת אכשרה.
 • תקופת אכשרה היא תקופה רצופה, שמתחילה במועד רכישת הביטוח ומסתיימת בפרק הזמן שנקבע בפוליסה, למשל 60 או 90 ימים.
 • המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח כלשהם בגין "מקרה ביטוח" שאירע במהלך תקופה האכשרה, אלא רק בגין "מקרה ביטוח" שאירע לאחר שתקופת האכשרה הסתיימה.
 • לפעמים המבוטח עשוי להיות זכאי לתגמולי ביטוח גם במהלך תקופת האכשרה, אם מקרה הביטוח אירע עקב תאונה, ויש לבדוק היטב את תנאי הפוליסה.
 • כמו כן, קיימות פוליסות המזכות בתגמולי ביטוח מופחתים עבור מקרי ביטוח שאירעו במהלך תקופת האכשרה, בהתאם לתנאי הפוליסות.
 • בעת עדכון של פוליסת ביטוח קיימת עשויה לחול תקופת אכשרה נוספת ועבור "מקרה ביטוח" שהתרחש במהלכה המבוטח לא יהיה זכאי לתגמול. לכן, בעת עדכון פוליסה חשוב לבדוק היטב את תנאי הפוליסה החדשה ואף מומלץ להתייעץ עם גורם מקצוע.
 • חשוב לציין כי במהלך תקופת האכשרה המבוטח משלם דמי ביטוח (פרמיה).
דוגמה
 • אדם רכש פוליסת ביטוח בריאות לכיסוי ניתוחים.
 • בפוליסה נאמר כי תקופה האכשרה של הפוליסה היא 90 ימים.
 • המשמעות היא כי אם האדם יהיה זקוק לניתוח במהלך 90 הימים הראשונים ממועד רכישת הפוליסה, הוא לא יהיה זכאי לזכויותיו על פי הפוליסה ולא יוכל לממש אותה.
דוגמה
בביטוח פנסיוני במסגרת קרן פנסיה, קיימת תקופת אכשרה של 5 שנים עבור מחלות קיימות. אם מבוטח בקרן פנסיה איבד את כושר העבודה שלו במהלך 5 השנים הראשונות כתוצאה ממחלה שכבר היתה קיימת בעת הצטרפותו לקרן, הוא לא יהיה זכאי לפנסיית נכות מאת הקרן.
 • יש לשים לב כיצד מוגדר מקרה הביטוח בפוליסה.
דוגמה
 • בביטוח מחלות קשות, "מקרה הביטוח" המזכה את המבוטח בפיצוי הוא מועד גילוי המחלה ולא מועד התפרצות המחלה.
 • במקרה זה המבוטח יהיה זכאי לפיצוי עבור מחלה אם היא התגלתה לאחר תום תקופת האכשרה, וזאת גם אם מועד ההתפרצות שלה היה במהלך תקופת האכשרה.

ההבדל בין תקופת אכשרה לתקופת המתנה

תקופת אכשרה תקופת המתנה
תקופת אכשרה היא התקופה שבה המבוטח משלם דמי ביטוח (פרמיה) אך הוא אינו זכאי לקבל תגמולים אם קורה "מקרה ביטוחי" או שהיקף הכיסוי הביטוחי קטן יותר. תקופת המתנה היא פרק הזמן שבין התרחשות של מקרה ביטוח המזכה את המבוטח בתגמולים מחברת הביטוח ועד המועד שבו הוא חברת הביטוח צריכה להעביר לו את התגמולים בפועל.
תקופת אכשרה מתחילה במועד רכישת פוליסת הביטוח ומסתיימת בתוך פרק זמן המוגדר בפוליסה. תקופת המתנה מתחילה עם קרות מקרה הביטוח ומסתיימת כעבור זמן המוגדר בפוליסה.
המבוטח לא יהיה זכאי כלל לתגמולי ביטוח בשל מקרה ביטוח שאירע במהלך תקופת האכשרה, ושצויין בפוליסה כי תקופת האכשרה חלה עליו. המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בשל מקרה ביטוח שאירע במהלך תקופת ההמתנה, אך יהיה עליו להמתין עד תום תקופת ההמתנה כדי לקבל אותם (כמובן בתנאי שחלפה תקופת האכשרה).
דוגמה
 • אדם רכש ביטוח בריאות לכיסוי תאונות אישיות.
 • בפוליסה נאמר כי תקופה האכשרה של הפוליסה היא 60 ימים ותקופה ההמתנה היא 14 ימים.
 • במקרה הזה, אם האדם עובר תאונה במהלך 60 הימים הראשונים ממועד רכישת הפוליסה, הוא לא יהיה זכאי כלל לתגמולי הביטוח.
 • עם זאת, אם האדם עובר תאונה לאחר סיום תקופת האכשרה (תום 60 הימים הראשונים), יהיה עליו להמתין 14 ימים ממועד התאונה ועד למועד בו הוא יקבל את תגמולי הביטוח.