הקדמה:

 • חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) עוסק בזכאותם של הורים לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה שלהם, בגין מחלה או מוגבלות של ילדם.
 • תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) קובעות כללים לגבי אישורים שמעסיקים רשאים לדרוש מהעובדים לצורך מימוש הזכאות.
 • אישורים אלו עשויים לכלול, בין השאר:
  • הוכחה למחלתו של הילד
  • הצהרות של העובד למעביד
  • הוכחת היותו של בן הזוג עובד עצמאי
  • הוכחה כי העובד הוא הורה לאדם עם מוגבלות
  • הוכחה להיזדקקותו של אדם עם מוגבלות לסיוע אישי מהורהו

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד-1993

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים