הקדמה:

עובדים שכירים שבני זוגם עובדים, זכאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בגין מחלת ילדיהם שמתחת לגיל 16. הזכאות חלה גם על הורה אומנה, בהתאם לתנאים
אם מדובר במחלה ממארת או מחלה המצריכה טיפול בדיאליזה של ילד עד גיל 18, עובדים שעבדו שנה לפחות אצל אותו מעסיק זכאים לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה, לפי בחירתם (ועד 110 ימים במקרים מסוימים)
עובדים שהם הורים לילד או בוגר עם לקות (פיסית, נפשית או שכלית) קבועה זכאים ל-18 ימי היעדרות בשנה (במקרים מסוימים עד 36 ימים) על חשבון ימי המחלה שלהם לצורך מתן סיוע אישי לילד, וכן לשעות היעדרות נוספות שלא ינוכו משכרם (לפרטים נוספים)
עובדים שהם הורים עצמאיים (הורים יחידים) רשאים לצבור עד 16 ימי היעדרות בשנה בגין מחלת ילדם, ואם מדובר במחלה ממארת או טיפול בדיאליזה - עד 110 ימים (לפרטים נוספים)

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) קובע כי עובדים שכירים שבני זוגם עובדים, זכאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילדיהם שמתחת לגיל 16 על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם.

 • ימי המחלה שניתן להיעדר בהם בגין מחלת ילד אינם חייבים להיות רצופים.
 • אם שני ההורים חולקים ביניהם את ימי ההיעדרות, לצורך חישוב דמי מחלה ייספרו ימי המחלה החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון ולא עבור כל הורה בנפרד.
 • עובדים זכאים לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה (ועד 110 ימים במקרים מסוימים) בשל מחלה ממארת או מחלה המצריכה טיפול בדיאליזה של ילד עד גיל 18, על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה, לפי בחירתם.
 • הורים עצמאיים (הורים יחידים) זכאי לצבור ימי מחלה נוספים. למידע נוסף ראו ימי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) להורה עצמאי (הורה יחיד).
 • עובדים שהם הורים או אפוטרופוסים לילד או בוגר עם לקות (פיסית, נפשית או שכלית) קבועה, זכאים להיעדר לצורך מתן סיוע אישי לילד 18 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שלהם (ובמקרים מסוימים עד 36 ימים) ובנוסף עד 52 שעות היעדרות בשנה (ובמקרים מסוימים עד 104 שעות), שלא ינוכו משכרם (שעות אלה משולמות להם מבלי שינוכו ממכסת ימי המחלה או החופשה). למידע נוסף ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות.
 • מספר ימי ההיעדרות שהעובדים זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה אינו תלוי באחוז המשרה שלהם. לדוגמה: הורה שעובד חצי משרה זכאי לזקוף את אותם מספר ימי היעדרות על חשבון מחלה כמו הורה שעובד במשרה מלאה (ובתנאי שעומדים לזכותו ימי מחלה צבורים).

מי זכאי?

 • כל עובד/ת שכיר/ה, שבת/בן זוגו הוא אחד מאלה:
  • עובד שכיר שלא נעדר מעבודתו באותם ימים מכוח אותה זכאות.
  • עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו באותם ימים מכוח אותה זכאות.
 • אם בן הזוג נעדר מעבודתו מכוח זכאות אחרת שאינה קשורה למחלת הילד (כגון היעדרות בגלל חופשת לידה, מחלת הורה, ימי אבל וכיו"ב), העובד זכאי לנצל את ימי המחלה עקב מחלת ילדו, למרות שבן הזוג נעדר מעבודתו באותה תקופה.
 • עובד שהוא הורה במשפחת אומנה יהיה זכאי רק אם, בנוסף, הורהו הטבעי או הורהו המאמץ של הילד לא נעדר מעבודתו באותם ימים מכוח אותה זכאות.

עובדים שילדם חולה במחלה ממארת (סרטן) או במחלה המצריכה טיפול בדיאליזה

 • עובדים שעבדו שנה לפחות אצל אותו מעסיק, זכאים לזקוף עד 90 ימים של היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת (סרטן) של ילדם או בשל מחלה המצריכה טיפול בדיאליזה לילדם, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלהם או על חשבון ימי החופשה המגיעים להם, לפי בחירתם.
 • זכאות העובדים להיעדר מהעבודה תקפה גם אם ההורה השני נעדר מעבודתו עקב הטיפול בילדם (אם ההורה השני עבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק, גם הוא זכאי לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת הילד).
 • זכאות זו תקפה לגבי ילדים עד גיל 18.
 • עובדים שעבדו שנה לפחות אצל אותו מעסיק יהיו זכאים לזקוף עד 110 ימים של היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של ילדם או מחלה המצריכה טיפול בדיאליזה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

עובדים שהם הורים עצמאיים (הורים יחידים)

עובדים שהם הורים לילדים או לבוגרים עם לקות קבועה

 • עובדים שהם הורים או אפוטרופוסים לילד או בוגר עם לקות (פיסית, נפשית או שכלית) קבועה, זכאים להיעדר מעבודתם 18 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שלהם (ובמקרים מסוימים עד 36 ימים) לצורך מתן סיוע אישי לילד, אם סיוע זה מחייב את היעדרותם ממקום העבודה. במקרה זה הזכאות לדמי מחלה היא החל מהיום הראשון להיעדרות מהעבודה.
 • בנוסף, העובדים זכאים להיעדר עד 52 שעות בשנה (ובמקרים מסוימים עד 104 שעות) לצורך מתן סיוע אישי לילדם, מבלי ששעות היעדרות אלה ינוכו משכרם- השעות משולמות לעובדים מבלי שינוכו ממכסת ימי המחלה או החופשה שלהם.
 • לפרטים נוספים ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות.

תשלום דמי מחלה

 • על-פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) לא יקבל העובד שכר או תשלום כלשהו.
 • ביום השני והשלישי לתקופת ההיעדרות רצופה יקבל העובד מחצית משכר העבודה היומי שלו, ומהיום הרביעי ואילך יקבל תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדר כלל מעבודתו.
 • עובד שלא שולמו לו דמי מחלה רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק.
 • למידע נוסף על אופן חישוב ימי מחלה ותשלום דמי מחלה לעובדים במשכורת חודשית ועובדים יומיים או שעתיים, ראו דמי מחלה.
טיפ
אם העובד הוא עובד מדינה או אם חל על העובד הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי הקובע תנאי תשלום טובים יותר מאשר החוק (כגון: תשלום גבוה יותר על יום מחלה או תשלום החל מיום ההיעדרות הראשון), ינהגו לפי התקשי"ר, ההסכם או החוזה ולא לפי החוק.

תשלום דמי מחלה כאשר שני ההורים חולקים את ימי ההיעדרות מעבודתם

 • על-פי תיקון לחוק מיום 04.08.2016, אם שני ההורים חולקים ביניהם את ימי ההיעדרות עקב מחלת הילד, לצורך חישוב דמי מחלה ייספרו ימי המחלה החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון ולא ייספרו עבור כל הורה בנפרד.
דוגמה
אם הורה אחד נעדר ביום הראשון למחלת הילד וההורה השני נעדר ביום השני למחלה, יקבל ההורה השני דמי מחלה בשיעור 50% (כאילו היה זה היום השני להיעדרותו), למרות שבפועל זהו יום ההיעדרות הראשון שלו (שעבורו לא משלמים דמי מחלה על-פי החוק).
דוגמה
 • הורים לילד שהיה חולה במשך 4 ימים.
 • ההורה הראשון נעדר בשני הימים הראשונים של המחלה וההורה השני בשני הימים הבאים (היום השלישי והרביעי למחלה).
 • ההורה הראשון ייחשב כמי שניצל את יום המחלה הראשון (שעליו לא משלמים דמי מחלה) ואת יום המחלה השני (שעליו מקבלים דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר).
 • ההורה השני ייחשב כמי שניצל את היום השלישי והרביעי למחלה, ויהיה זכאי לדמי מחלה בשיעור 50% מהשכר עבור יום היעדרותו הראשון (שהוא היום השלישי למחלה) ולדמי מחלה בשיעור 100% מהשכר עבור יום היעדרותו השני (שהוא היום הרביעי למחלה).
 • כדי שספירת ימי המחלה תתחיל מהיום הראשון להיעדרות ההורה הראשון ולא יבוצע חישוב נפרד עבור כל עובד, על כל אחד מההורים להודיע במקום עבודתו על היעדרותו של ההורה השני ולצרף העתק של ההצהרה שהגיש ההורה השני במקום העבודה שלו (לנוסח ההצהרה ראו כאן).

הליך מימוש הזכות

 • לצורך תשלום דמי המחלה בגין מחלת ילד על העובד להמציא את מהמסמכים הבאים:
  • תעודת מחלה מרופא המעידה על מחלת הילד.
  • הצהרה של העובד ובן זוגו ואישור על כך שבן הזוג לא לקח ימי מחלה ממקום עבודתו בגין אותם הימים (לנוסח ההצהרה ראו כאן).
  • אם שני ההורים נעדרו לסירוגין מעבודתם ומעוניינים שספירת ימי המחלה תתחיל מהיום הראשון להיעדרות ההורה הראשון ולא יבוצע חישוב נפרד עבור כל הורה, על כל אחד מההורים להודיע במקום עבודתו על היעדרותו של ההורה השני ולצרף העתק של ההצהרה שהגיש ההורה השני במקום העבודה שלו.

עובד שהוא הורה למספר ילדים

 • מספר ימי ההיעדרות שההורה זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שלו הוא קבוע, בלי קשר למספר ילדיו (לדוגמה, הורה עם 2 ילדים אינו זכאי למספר כפול של ימים לעומת הורה עם ילד אחד).
 • תשלום דמי המחלה נקבע ביחס לתקופת ההיעדרות של ההורה ממקום עבודתו.
דוגמה
 • עובדת נעדרה בימים א' וב' בשל מחלה של בנה.
 • ביום ג' הילד הבריא, אך אחותו חלתה והעובדת נעדרה בשל כך גם בימים ג' וד' באותו שבוע.
 • העובדת נעדרה מהעבודה 4 ימים רצופים בשל מחלות ילדיה, ולכן:
  • ביום הראשון להיעדרותה (יום א') היא לא תהיה זכאית לדמי מחלה.
  • ביום השני וביום השלישי להיעדרותה (ימים ב' וג') היא תהיה זכאית לדמי מחלה בשיעור של 50% משכרה.
  • ביום הרביעי להיעדרותה (יום ד') היא תהיה זכאית לדמי מחלה בשיעור של 100% משכרה.
דוגמה
 • עובד נעדר בימים א' וב' בשל מחלה של בנו.
 • ביום ג' העובד חזר לעבוד, אך בימים ד' וה' באותו שבוע נאלץ להיעדר שוב מהעבודה בשל מחלה של בתו.
 • תקופת ההיעדרות בשל מחלות ילדיו לא היתה רצופה, ולכן:
  • ביום א' הוא לא יהיה זכאי לדמי מחלה.
  • ביום ב' הוא יהיה זכאי לדמי מחלה בשיעור של 50% משכרו.
  • ביום ד' הוא לא יהיה זכאי לדמי מחלה.
  • ביום ה' הוא יהיה זכאי לדמי מחלה בשיעור של 50% משכרו.

חשוב לדעת

 • אם ההורה מיצה את מלוא ימי ההיעדרות הקבועים בחוק, אך זקוק לימי היעדרות נוספים, הוא יוכל לנצל את ימי החופשה שצבר ושטרם ניצל לצורך היעדרותו. אמנם יציאה לחופשה ומועדיה תלויים בהסכמת המעסיק, אך עם זאת על המעסיק לשקול את בקשת העובד בצורה עניינית והוא רשאי לסרב לבקשה רק מטעמים הגיוניים וסבירים. למידע נוסף ראו חופשה שנתית.
 • בכל מקרה רשאי העובד לקחת יום חופש אחד על חשבון החופשה השנתית שצבר בתור יום בחירה, וזאת במועד שיבחר לפי רצונו. לצורך כך על העובד להודיע למעסיק לפחות 30 יום מראש, והמעסיק אינו רשאי לסרב לחופשה באותו מועד. למידע נוסף ראו ימי חופשה לבחירה.
 • בנוסף רשאים העובד והמעסיק להסכים על היעדרות ארוכה יותר על חשבון ימי מחלה וימי חופשה שיצבור העובד בעתיד (המעסיק אינו חייב להסכים לכך) וכן רשאים להסכים על חופשה ללא תשלום.
 • עובד שהתפטר בשל מחלתו של ילדו, עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו.
 • הוריו של ילד הנמצא במצב רפואי קשה, רשאים למשוך את הכספים שנחסכו עבורו בתכנית "חיסכון לכל ילד" גם לפני שיגיע גיל 18, אם משיכת הכספים נועדה למימון צרכיו הרפואיים של הילד. למידע נוסף ראו משיכת כספים מתכנית "חיסכון לכל ילד" לפני גיל 18 בשל מצבו הרפואי של הילד.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים