שכירים שבני זוגם עובדים זכאים להיעדר עד 8 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בגלל מחלת ילדיהם שמתחת לגיל 16. הזכאות חלה גם על הורי אומנה בהתאם לתנאים
הורים שעבדו שנה לפחות אצל אותו מעסיק וילדיהם עד גיל 18 חולי סרטן או מטופלים בדיאליזה זכאים להיעדר עד 90 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שלהם, לפי בחירתם (ועד 110 ימים במקרים מסוימים)
הורים לילדים/בוגרים עם לקות (פיסית/נפשית/שכלית) קבועה זכאים ל-18 ימי היעדרות בשנה (במקרים מסוימים עד 36 ימים) על חשבון ימי המחלה שלהם לצורך מתן סיוע אישי לילד ולשעות היעדרות נוספות שלא ינוכו משכרם (לפרטים נוספים)
הורים עצמאיים (הורים יחידים) זכאים להיעדר עד 16 ימים בשנה בגין מחלת ילדיהם, ואם הילדים חולי סרטן או מטופלים בדיאליזה - עד 110 ימים (לפרטים נוספים)

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) קובע כי עובדים שכירים שבני זוגם עובדים, זכאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילדיהם שמתחת לגיל 16 על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם.

 • ימי המחלה שניתן להיעדר בהם בגלל מחלת ילד לא חייבים להיות רצופים.
 • אם שני ההורים חולקים ביניהם את ימי ההיעדרות, לצורך חישוב דמי מחלה ייספרו ימי המחלה החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון ולא עבור כל הורה בנפרד.
 • עובדים זכאים לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה (ועד 110 ימים במקרים מסוימים) אם ילדיהם עד גיל 18 חולי סרטן או מטופלי דיאליזה, על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה, לפי בחירתם.
 • הורים עצמאיים (הורים יחידים) זכאים לצבור ימי מחלה נוספים. למידע נוסף ראו ימי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) להורה עצמאי (הורה יחיד).
 • עובדים שהם הורים או אפוטרופסים לילדים או בוגרים עם לקות (פיסית, נפשית או שכלית) קבועה, זכאים להיעדר לצורך מתן סיוע אישי לילד 18 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שלהם (ובמקרים מסוימים עד 36 ימים) ובנוסף עד 52 שעות היעדרות בשנה (ובמקרים מסוימים עד 104 שעות), שלא ינוכו משכרם (שעות אלה משולמות להם מבלי שינוכו ממכסת ימי המחלה או החופשה). למידע נוסף ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות.
 • מספר ימי ההיעדרות שהעובדים זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה אינו תלוי באחוז המשרה שלהם. לדוגמה: הורה שעובד חצי משרה זכאי לזקוף את אותם מספר ימי היעדרות על חשבון מחלה כמו הורה שעובד במשרה מלאה (ובתנאי שעומדים לזכותו ימי מחלה צבורים).

מי זכאי?

 • כל עובד/ת שכיר/ה, שבת/בן זוגו הוא אחד מאלה:
  • עובד שכיר שלא נעדר מעבודתו באותם ימים מכוח אותה זכאות.
  • עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו באותם ימים מכוח אותה זכאות.
 • אם בני הזוג של העובדים נעדרו מעבודתם מכוח זכאות אחרת שלא קשורה למחלת הילד (כגון היעדרות בגלל חופשת לידה, מחלת הורה, ימי אבל וכיו"ב), העובדים זכאים לנצל את ימי המחלה עקב מחלת ילדם, למרות שבני זוגם נעדרו מעבודתם באותה תקופה.
 • עובדים שהם הורי אומנה יהיו זכאים אם (בנוסף לשאר התנאים) ההורים הטבעיים או המאמצים של הילד/ה לא נעדרו מעבודתם באותם ימים מכוח אותה זכאות.

עובדים שילדיהם חולי סרטן או מטופלים בדיאליזה

 • עובדים שעבדו שנה לפחות אצל אותו מעסיק זכאים להיעדר עד 90 ימים בשנה אם ילדיהם חולי סרטן או מטופלים בדיאליזה, על חשבון ימי מחלה שצברו או על חשבון ימי חופשה שמגיעים להם, לפי בחירתם.
 • זכאות העובדים להיעדר מהעבודה תקפה גם אם ההורה השני נעדר מהעבודה עקב הטיפול בילדם (אם ההורה השני עבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק, גם הוא זכאי לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת הילד).
 • זכאות זו תקפה לגבי ילדים עד גיל 18.
 • עובדים שעבדו שנה לפחות אצל אותו מעסיק יהיו זכאים להיעדר עד 110 ימים בשנה לצורך טיפול בילדים חולי סרטן או מטופלי דיאליזה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

עובדים שהם הורים עצמאיים (הורים יחידים)

עובדים שהם הורים לילדים או לבוגרים עם לקות קבועה

 • עובדים שהם הורים או אפוטרופסים לילד או בוגר עם לקות (פיסית, נפשית או שכלית) קבועה, זכאים להיעדר מעבודתם 18 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שלהם (ובמקרים מסוימים עד 36 ימים) לצורך מתן סיוע אישי לילד, אם סיוע זה מחייב את היעדרותם ממקום העבודה. במקרה זה הזכאות לדמי מחלה היא החל מהיום הראשון להיעדרות מהעבודה.
 • בנוסף, העובדים זכאים להיעדר עד 52 שעות בשנה (ובמקרים מסוימים עד 104 שעות) לצורך מתן סיוע אישי לילדם, מבלי ששעות היעדרות אלה ינוכו משכרם - השעות משולמות לעובדים מבלי שינוכו ממכסת ימי המחלה או החופשה שלהם.
 • לפרטים נוספים ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות.

תשלום דמי מחלה

 • על-פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) העובדים לא יקבלו שכר או תשלום כלשהו.
 • ביום השני והשלישי בתקופת היעדרות רצופה יקבלו העובדים מחצית משכר העבודה היומי שלהם, ומהיום הרביעי ואילך יקבלו תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדרו כלל מהעבודה.
 • עובדים שלא שולמו להם דמי מחלה רשאים לתבוע פיצויים מהמעסיק.
 • למידע נוסף על אופן חישוב ימי מחלה ותשלום דמי מחלה לעובדים במשכורת חודשית ועובדים יומיים או שעתיים, ראו דמי מחלה.
טיפ
אם העובד הוא עובד מדינה או אם חל על העובד הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי הקובע תנאי תשלום טובים יותר מאשר החוק (כגון: תשלום גבוה יותר על יום מחלה או תשלום החל מיום ההיעדרות הראשון), ינהגו לפי התקשי"ר, ההסכם או החוזה ולא לפי החוק.

תשלום דמי מחלה כאשר שני ההורים חולקים את ימי ההיעדרות מעבודתם

 • אם שני ההורים חולקים ביניהם את ימי ההיעדרות עקב מחלת הילד, לצורך חישוב דמי מחלה ייספרו ימי המחלה החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון ולא ייספרו עבור כל הורה בנפרד.
דוגמה
אם הורה אחד נעדר ביום הראשון למחלת הילד וההורה השני נעדר ביום השני למחלה, יקבל ההורה השני דמי מחלה בשיעור 50% (כאילו היה זה היום השני להיעדרותו), למרות שבפועל זהו יום ההיעדרות הראשון שלו (שעבורו לא משלמים דמי מחלה על-פי החוק).
דוגמה
 • הורים לילד שהיה חולה במשך 4 ימים.
 • ההורה הראשון נעדר בשני הימים הראשונים של המחלה וההורה השני בשני הימים הבאים (היום השלישי והרביעי למחלה).
 • ההורה הראשון ייחשב כמי שניצל את יום המחלה הראשון (שעליו לא משלמים דמי מחלה) ואת יום המחלה השני (שעליו מקבלים דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר).
 • ההורה השני ייחשב כמי שניצל את היום השלישי והרביעי למחלה, ויהיה זכאי לדמי מחלה בשיעור 50% מהשכר עבור יום היעדרותו הראשון (שהוא היום השלישי למחלה) ולדמי מחלה בשיעור 100% מהשכר עבור יום היעדרותו השני (שהוא היום הרביעי למחלה).
 • כדי שספירת ימי המחלה תתחיל מהיום הראשון להיעדרות ההורה הראשון ולא יבוצע חישוב נפרד עבור כל עובד, על כל אחד מההורים להודיע במקום עבודתו על היעדרותו של ההורה השני ולצרף העתק של ההצהרה שהגיש ההורה השני במקום העבודה שלו (לנוסח ההצהרה ראו כאן).

הליך מימוש הזכות

 • יש להודיע למעסיק על ההיעדרות ולהגיש את המסמכים הבאים:
  • תעודת מחלה מרופא שמעידה על מחלת הילד.
  • הצהרה של העובדים ובני זוגם ואישור על כך שבן/בת הזוג לא לקח/ה ימי מחלה ממקום העבודה עבור אותם הימים (לנוסח ההצהרה ראו כאן).
  • אם שני ההורים נעדרו לסירוגין מעבודתם ומעוניינים שספירת ימי המחלה תתחיל מהיום הראשון להיעדרות ההורה הראשון ולא יבוצע חישוב נפרד עבור כל הורה, על כל אחד מההורים להודיע במקום עבודתו על ההיעדרות של ההורה השני ולצרף העתק של ההצהרה שהגיש ההורה השני במקום העבודה שלו.

עובדים שהם הורים למספר ילדים

 • מספר ימי ההיעדרות שההורים זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם הוא קבוע, בלי קשר למספר ילדיהם (לדוגמה, הורה עם 2 ילדים לא זכאי למספר כפול של ימים לעומת הורה עם ילד אחד).
 • תשלום דמי המחלה נקבע ביחס לתקופת ההיעדרות של ההורה ממקום עבודתו.
דוגמה
 • עובדת נעדרה בימים א' וב' בגלל מחלת בנה.
 • ביום ג' הילד הבריא, אך אחותו חלתה והעובדת נעדרה בשל כך גם בימים ג' וד' באותו שבוע.
 • העובדת נעדרה מהעבודה 4 ימים רצופים בשל מחלות ילדיה, ולכן:
  • ביום הראשון להיעדרותה (יום א') היא לא תהיה זכאית לדמי מחלה.
  • ביום השני וביום השלישי להיעדרותה (ימים ב' וג') היא תהיה זכאית לדמי מחלה בשיעור של 50% משכרה.
  • ביום הרביעי להיעדרותה (יום ד') היא תהיה זכאית לדמי מחלה בשיעור של 100% משכרה.
דוגמה
 • עובד נעדר בימים א' וב' בגלל מחלת בנו.
 • ביום ג' העובד חזר לעבוד, אך בימים ד' וה' באותו שבוע נאלץ להיעדר שוב מהעבודה בשל מחלה של בתו.
 • תקופת ההיעדרות בשל מחלות ילדיו לא היתה רצופה, ולכן:
  • ביום א' הוא לא יהיה זכאי לדמי מחלה.
  • ביום ב' הוא יהיה זכאי לדמי מחלה בשיעור של 50% משכרו.
  • ביום ד' הוא לא יהיה זכאי לדמי מחלה.
  • ביום ה' הוא יהיה זכאי לדמי מחלה בשיעור של 50% משכרו.

חשוב לדעת

 • הורים שמיצו את כל ימי ההיעדרות שקבועים בחוק וזקוקים לימי היעדרות נוספים יוכלו לנצל את ימי החופשה שצברו וטרם ניצלו. אמנם יציאה לחופשה ומועדיה תלויים בהסכמת המעסיק, אך על המעסיק לשקול את בקשת העובדים בצורה עניינית והוא רשאי לסרב לבקשה רק מטעמים הגיוניים וסבירים. למידע נוסף ראו חופשה שנתית.
 • בכל מקרה העובדים רשאים לקחת יום חופש אחד על חשבון החופשה השנתית שצברו בתור יום בחירה, במועד שיבחרו. על העובדים להודיע על כך למעסיק לפחות 30 יום מראש, והמעסיק אינו רשאי לסרב לחופשה באותו מועד. למידע נוסף ראו ימי חופשה לבחירה.
 • בנוסף העובדים והמעסיק רשאים להסכים על היעדרות ארוכה יותר על חשבון ימי מחלה וימי חופשה שהעובדים יצברו בעתיד (המעסיק לא חייב להסכים לכך) וכן הם רשאים להסכים על חופשה ללא תשלום.
 • עובדים שהתפטרו בגלל מחלה של ילדם, עשויים להיות זכאים לפיצויי פיטורים. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו.
 • הוריו של ילד שנמצא במצב רפואי קשה רשאים למשוך את הכספים שנחסכו עבורו בתוכנית "חיסכון לכל ילד" גם לפני שיגיע גיל 18, אם משיכת הכספים נועדה למימון צרכיו הרפואיים של הילד. למידע נוסף ראו משיכת כספים מתוכנית "חיסכון לכל ילד" לפני גיל 18 בשל מצבו הרפואי של הילד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים