הקדמה:

בזמן ההצטרפות לפוליסת ביטוח סיעודי פרטי, גובות חברות הביטוח תצהירי בריאות מהמצטרפים. לעתים, רק כאשר נזקק המבוטח לביטוח סיעודי, מבררת חברת הביטוח את מצבו בהתאם לתצהיר הבריאות שמסר ואז טוענת כי בשל מצבו הרפואי הקודם של המבוטח היא אינה חייבת בתשלום דמי הביטוח או חייבת בתשלום מופחת בלבד.

במארס 2004 נכנסו לתוקפן תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), המגבילות את הסעיף העוסק במצב רפואי קודם בפוליסות שחודשו או נחתמו החל ממארס 2004.

מטרת התקנות היא לעודד את חברות הביטוח לברר את מצבו הרפואי של המבוטח מיד עם הצטרפו ולא לאחר שנים רבות, כאשר מתעוררת בעיה. מסיבה זו, קובעות התקנות כי חברות הביטוח יכולות להמנע מתשלום תגמולי הביטוח או לשלמם באופן חלקי רק אם הדבר נעשה בתוך שנה מיום ההצטרפות לביטוח של מבוטח מתחת לגיל 65, ותוך חצי שנה אצל מבוטחים מעל גיל 65.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח)(הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס"ד-2004
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות