הקדמה:

קיימים מקרים בהם אדם רוכש פוליסת ביטוח (בריאות או סיעוד), כאשר במועד רכישת הפוליסה הוא סובל או סבל ממצב רפואי כלשהו, למשל מחלה או תאונה שעבר, אשר עשוי להשפיע על מצבו בעתיד. מצב זה מכונה "'מצב רפואי קודם"'. במארס 2004 נכנסו לתוקפן תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), המגבילות את הסעיף העוסק במצב רפואי קודם בפוליסות שחודשו או נחתמו החל ממארס 2004. המשמעות היא שקיימת אפשרות כי לא כל המקרים שייגרמו בשל מצב רפואי קודם יכוסו על ידי חברת הביטוח, ויש לבחון את תנאי הפוליסה הספציפית לעניין זה.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח)(הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס"ד-2004
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות