מבחן הכנסות מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זיקנה (מושג)

אדם שהגיע לגיל הפרישה יהא זכאי לקצבת זיקנה רק במידה והכנסותיו אינן עולות על הסכום המקסימלי לצורך חישוב הזכאות לקצבת זיקנה מגיל הפרישה ועד לגיל בו יהא זכאי לקצבת זיקנה ללא קשר להכנסותיו (70 לגברים ו- 65 ומעלה לנשים).

מבחן הכנסות למי שהכנסותיו הן מעבודה בלבד

 • חשוב לדעת: הסכומים של מבחן ההכנסות יהיו גבוהים יותר במידה ולזכאי יש ילד הנמצא עמו.

מבחן הכנסות למי שכל הכנסותיו הן לא מעבודה

הכנסות שלא מעבודה הן כל הכנסותיו של הזכאי מנכסים או תשלומים אחרים שאינם שכר עבודה (כגון הכנסות מהשכרת נכסים, הכנסות מהשקעות בבורסה וכד')

 • מי שאין לו בן זוג (יחיד), או שיש לו בן זוג, אבל בן הזוג אינו עונה על הגדרת בן/בת זוג על פי חוק ביטוח זיקנה:
  • אם הכנסתו החודשית שלא מעבודה נמוכה מ- 15,096 ש"ח (החל ב- 01.01.2013), הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה מלאה.
  • אם הכנסתו החודשית שלא מעבודה גבוהה מ- 15,096 ש"ח (החל ב- 01.01.2013), הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה ההכנסה.
 • למי שיש בן זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג על פי חוק ביטוח זיקנה:
  • מי שהכנסתו החודשית שלא מעבודה נמוכה מ- 20,127 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) (ההכנסה המרבית כפול 3) - עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה מלאה.
  • מי שהכנסתו החודשית שלא מעבודה גבוהה מ- 20,127 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) - עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה הכנסתו.
 • למי שיש עמו ילד - הסכומים של מבחן ההכנסות יהיו גבוהים יותר מאלו הרשומים למעלה.
 • מי שאינו זכאי לקצבת זקנה בתקופה שהחל מגיל הפרישה ועד לגיל הזכאות בגלל הכנסות שלא מעבודה, לא יהיה זכאי לתוספת דחיית קצבה בעד התקופה הזו.

מבחן הכנסות למי שיש לו הכנסות מעבודה והכנסות שלא מעבודה

 • מי שאין לו בן זוג (יחיד), או שיש לו בן זוג, אבל בן הזוג אינו עונה על הגדרת בן/בת זוג על פי חוק ביטוח זיקנה:
  • אם הכנסתו החודשית מעבודה נמוכה מ- 5,032 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) והכנסתו החודשית שלא מעבודה (כגון מהשכרת נכסים או מהשקעות בבורסה) נמוכה מ- 10,064 ש"ח (החל ב- 01.01.2013), הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.
  • אם הכנסותיו החודשיות גבוהות מהסכומים האלה, הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה ההכנסות.
 • מי שיש לו בן זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג על פי חוק ביטוח זיקנה:
  • אם הכנסתו החודשית מעבודה נמוכה מ- 6,709 ש"ח (החל ב- 01.01.2013), והכנסתו החודשית שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) נמוכה מ- 13,418 ש"ח (החל ב- 01.01.2013), הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה מלאה.
  • אם הכנסותיו החודשיות גבוהות מהסכומים האלה, הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה ההכנסות.

אופן חישוב ההכנסה החודשית לצורך מבחן ההכנסות

 • קיימות שתי דרכים לחישוב ההכנסה החודשית (שלפיה יוחלט אם זכאי המבוטח לקצבה ומה גובה הקצבה):
 1. בדיקת ההכנסה החודשית בפועל באותו חודש שלגביו משולמת הקצבה
 2. בדיקת ההכנסה על בסיס שנתי:
  • אם הסתיימה שנת המס - סך הכל ההכנסות החודשיות של המבוטח באותה שנה חלקי 12.
  • אם לא הסתיימה שנת המס - סך כל ההכנסות החודשיות של המבוטח עד מועד החישוב בצירוף ההכנסה החודשית האחרונה וכפולה של ההכנסה החודשית האחרונה במספר החודשים שנותרו עד סוף השנה, וחילוק התוצאה המתקבלת ב-12.
 • הקצבה תשולם לפי החלופה שתניב קצבה גבוהה יותר למבוטח.
דוגמה:

מבוטח השתכר ב-9 החודשים הראשונים של השנה (ינואר - ספטמבר) 8,000 ש"ח לחודש. בחודש אוקטובר השתכר המבוטח 5,000 ש"ח.

 • לצורך בדיקת זכאותו לקצבה בחודש אוקטובר תחושב הכנסתו בשני אופנים:
 • לפי החישוב החודשי - הכנסתו בחודש אוקטובר היא 5,000 ש"ח.
 • לפי החישוב השנתי יחושבו כל הכנסותיו עד כה (8,000 ש"ח X‏ 9 חודשים, ועוד 5,000 ש"ח (הכנסתו באוקטובר), ועוד 5,000 ש"ח (הכנסתו החודשית האחרונה) X‏ 2 חודשים שנותרו עד סוף השנה. את הסכום שיתקבל יש לחלק ב-12. סה"כ הכנסה חודשית לפי חישוב שנתי היא 7,250 ש"ח
 • לצורך קביעת זכאותו תילקח בחשבון ההכנסה על הבסיס החודשי (שהיא נמוכה יותר ועל כן עשויה לזכות את המבוטח בקצבה גבוהה יותר).

הכנסות שאינן נלקחות בחשבון לצורך חישוב זכאות לקצבת זיקנה

 • הכנסה מקצבה המשולמת על פי חוק ישראלי, או דיני מדינה אחרת, או על פי הסכם קיבוצי, או חוזה עבודה, שנעשו בישראל או בחוץ לארץ (כגון פנסיה ממקום העבודה, או רנטה מגרמניה) אינן מחושבות כהכנסה לצורך חישוב זכאות לקצבת זיקנה.
דוגמה:
גבר בן 67 עבד בחו"ל ומקבל פנסיה בסך 6,000 ₪ לחודש ממקום עבודתו. לא תישלל ממנו הזכות לקצבת זקנה עקב הכנסה זו.

פסקי דין

חקיקה ונהלים


מקורות