פוליו - שיתוק ילדים (בריאות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

דף זה מכיל מידע לגבי זכויותיהם של אנשים שנגרמה להם נכות נוירולוגית משמעותית עקב זיהום פוליו בילדותם, בעיקר בראשית שנות החמישים
תושבי ישראל שחלו בפוליו בחו"ל, ויגישו תביעה עד יום 01.03.2015, עשויים להיות זכאים לפיצוי בהתאם לתנאים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

שיתוק ילדים (בלטינית: Poliomyelitis), היא מחלה של מערכת העצבים הנגרמת על-ידי נגיף הפוליו. ההידבקות בנגיף הפוליו נעשית לרוב דרך הפה על-ידי מזון מזוהם או ידיים שבאו במגע עם הפרשות המכילות את הנגיף. עד למחצית המאה ה-20 היה נגיף הפוליו אחת הסיבות הנפוצות לשיתוק וחולשה של השרירים, כאשר לרוב היה הנגיף מתפרץ במגיפות שהותירו נפגעים רבים בעיקר בקרב ילדים שהינם נעדרי חיסון טבעי ורגישים יותר לנגיף. חלק מחולי פוליו סובלים מהחמרה של חולשת השרירים שנים רבות לאחר שנדבקו בנגיף פוליו, מצב הקרוי תסמונת פוסט-פוליו. בתחילת שנות החמישים פותח והוכנס לשימוש בעולם חיסון כנגד נגיף פוליו שהוביל לחיסולה הכמעט מלא של המחלה בעולם המערבי.
בישראל הוכנס החיסון לשימוש בסוף שנות החמישים. אנשים רבים בארץ סובלים מנכות נוירולוגית משמעותית עקב זיהום פוליו בילדותם, בעיקר במגפות של ראשית שנות החמישים טרם הכנסת החיסון לשימוש.
בבדיקות ניטור שנערכו לאחרונה במספר מוקדים בדרום, נמצא נגיף הפוליו במערכת הביוב. עקב כך, משרד הבריאות החל במבצע חיסון לילדים שנולדו מיום 01.01.2004 ואילך, עדיין לא קיבלו חיסון OPV, אך קיבלו לפחות מנה אחת של חיסון IPV. לפרטים נוספים, ראו באתר משרד הבריאות.

תרופות ומערכת הבריאות

הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי

חולי פוליו שחלו לאחר קום המדינה

 • כדי לקבל את הפיצוי החד פעמי ואת הקצבה החודשית או המענק יש למלא טופס תביעה לפיצוי נפגעי פוליו.
 • את התביעה יש להגיש לאחד מארבעת הסניפים המטפלים הבאים, לפי אזור המגורים:
  • סניף באר-שבע. מטפל בסניפים הבאים: אשדוד; אילת; אשקלון; באר-שבע; דימונה; שדרות.
  • סניף חדרה. מטפל בסניפים הבאים: חדרה; חיפה; טבריה; כרמיאל; מגדל העמק; מרר; נהריה; נצרת; נצרת עלית; עכו; עפולה; צפת; קריות; קריית שמונה; שפרעם.
  • סניף ירושלים. מטפל בסניפים הבאים: חולון; ירושלים; קריית גת; קריית מלאכי; ראשון לציון; רחובות.
  • סניף רמת-גן. מטפל בסניפים הבאים: בית שמש; בני-ברק; בת-ים; הרצליה; יפו; כפר-סבא; נתניה; פתח-תקוה; רמלה; רמת-גן; תל-אביב.
 • ניתן להגיש את התביעה גם בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, וסניף זה יעביר את התביעה לסניף המטפל.
 • חולי פוליו שלא נבדקו בעבר על-ידי רופא מומחה או ועדה רפואית לשם קבלת קצבת נכות כללית, גמלת ניידות או קצבה לשירותים מיוחדים נדרשים לצרף לתביעה מסמכים רפואיים, לצורך קביעת אחוזי נכות.
 • חולי פוליו שלא נולדו בישראל נדרשים לצרף מסמכים המעידים שחלו בישראל.
 • לצורך הטיפול בתביעה, ייבחנו גם הנתונים המצויים בביטוח הלאומי לגבי מי שהגישו תביעה לקצבת נכות כללית, לגמלת ניידות או לקצבת שירותים מיוחדים.
 • הזכאות לקצבה חודשית עומדת בזכות עצמה, ואינה נפגעת מקצבאות אחרות שאותן עשוי לקבל מי שנגרמה לו נכות מפוליו (כגון - קצבת נכות כללית, קצבת ניידות חודשית לבעלי רכב / קצבת ניידות חודשית לנכים שאין ברשותם רכב ועוד).
 • הזכאות לגמלאות ולהטבות השונות היתה בעבר רק לנפגעי פוליו תושבי ישראל שלקו בפוליו בישראל, ואשר רופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים קבעו כי נגרמה להם נכות כתוצאה ממחלה זו. החל ב-1 בפברואר 2012 עשוי להיות זכאי גם תושב ישראל שחלה במחלה בחו"ל.

חולי פוליו שחלו בטרם קום המדינה

 • על-פי בג"ץ 10771/07 מיום 01.02.2010, גם נפגע פוליו שחלה בטרם קום המדינה זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.
 • תנאי לזכאות לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי הוא כי המחלה התרחשה בגבולות ארץ ישראל, כפי שנקבעו בהסכמי שביתת הנשק שנחחתמו במהלך שנת 1949.
 • על חולה פוליו שחלה בטרם קום המדינה ונקבעו לו בגלל מחלת הפוליו אחוזי נכות רפואית או אחוזי מוגבלות בניידות, ולא הגיש תביעה לפיצוי לנפגעי פוליו לביטוח הלאומי למלא טופס תביעה לפיצוי נפגעי פוליו ולהגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו.
 • חולה פוליו שחלה בטרם קום המדינה, הגיש תביעה בעבר למוסד לביטוח לאומי והמוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתו לפיצוי (מכיוון שחלה בטרם קום המדינה) - המוסד לביטוח לאומי יבדוק מחדש את זכאותו, ויפנה אליו לשם מימוש זכאותו באופן אוטומאטי. אין צורך לפנות באופן יזום אל המוסד לביטוח לאומי.

חולי פוליו שלקו במחלה בחו"ל

 • על פי תיקון בחוק, החל מיום 01.02.2012 עשוי להיות זכאי לפיצוי לנפגעי פוליו גם תושב ישראל שחלה במחלה מחוץ לישראל, בתנאי שעבר ניתוח בישראל בשל המחלה עד ליום 01.01.1970.
 • כדי לקבל את הפיצוי יש למלא את טופס התביעה לפיצוי נפגעי פוליו ולשלוח בדואר או בפקס אל הסניף הקרוב למקום המגורים - לאיתור הסניף.
 • מי שהגישו בעבר תביעה לביטוח הלאומי, ותביעתם נדחתה בגלל שחלו בפוליו בחו"ל, יכולים להגיש שוב תביעה.
 • מי שהגיש את התביעה עד ל- 01.12.2012, ישולם לו הפיצוי רטרואקטיבית החל מיום 01.02.2012.
 • מי שיגיש את התביעה מיום 02.12.2012 עד ליום 01.03.2015, ישולם לו הפיצוי מיום הגשת התביעה בלבד.
 • תביעות שיוגשו לאחר יום 01.03.2015 על ידי מי שחלה מחוץ לישראל - יידחו.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לפנות בבקשה לקבלת מסמכים רפואיים נוספים ומעודכנים, או לזמן את מגיש התביעה לבדיקה בוועדה רפואית.

גמלאות

פיצוי חד פעמי

 • הזכאות לפיצוי חד פעמי נקבעת לפי אחוזי הנכות המוכרים על-ידי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי בגין מחלת הפוליו:
  • עד 74% נכות - מענק ראשוני בסכום של 60,465 ש"ח נכון ליום 01.01.2014 ובתוקף גם בשנת 2015 (50,000 ש"ח לפני כן).
  • נכות גבוהה מ-74% אך קטנה מ-95% - מענק ראשוני בסכום של 120,933 ש"ח נכון ליום 01.01.2014 ובתוקף גם בשנת 2015 (100,000 ש"ח לפני כן).
  • 95% נכות ומעלה - מענק ראשוני של 145,119 ש"ח נכון ליום 01.01.2014 ובתוקף גם בשנת 2015 (120,000 ש"ח לפני כן).

קצבה חודשית

 • מי שנקבעה לו נכות רפואית או מוגבלות בניידות בשיעור 20% ומעלה, זכאי לקצבה חודשית.
 • למי שנקבעו 100% נכות רפואית או מוגבלות בניידות – תשולם קצבה מלאה בסכום השווה למחצית משווי השכר הממוצע במשק - 4,630 ש"ח החל מיום 01.01.2015 ( 4,545 ש"ח לפני כן).
 • מי שנקבעה לו נכות הקטנה מ-100% זכאי לקצבה חודשית בסכום השווה לאחוז נכותו מתוך מחצית השכר הממוצע במשק.
דוגמה:
אדם שנקבעו לו 37% נכות כתוצאה ממחלת הפוליו, יהיה זכאי לקצבה חודשית בסכום השווה ל-37% מהקצבה המלאה. כלומר, הוא יהיה זכאי לקצבה חודשית בסכום של 1,713.10 ש"ח (לפי החישוב: 4,630 X‏ 37%).

מענק

 • מי שנקבעו לו נכות רפואית או מוגבלות בניידות הנמוכות מ-20%, זכאי למענק חד פעמי במקום קצבה.
 • שיעור המענק נקבע לפי החישוב הבא: סכום הקצבה החודשית היחסית שהייתה משולמת לו אילו היה מקבל קצבה כפול 70.
דוגמה:

מי שכתוצאה ממחלת הפוליו נקבעה לו נכות רפואית בגובה 10%, היה מקבל קצבה חודשית (לו היה זכאי לה) בשיעור של 10% מ- 4,630 ש"ח, כלומר 463 ש"ח = 10% X‏ 4,545 .

סכום המענק החד פעמי המגיע לו יהיה: 32,410 ש"ח = 463 ש"ח X‏ 70

גמלת ניידות

 • סיוע באמצעות גמלת ניידות: מקנה, בין השאר, עזרה כספית ברכישת רכב או אביזרי ניידות אחרים, בעבור נפגע פוליו אשר נפגע באחת או יותר מארבעת גפיו.

קצבת שירותים מיוחדים

 • נפגעי פוליו מעל גיל 18 שנקבעה להם על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים), עשויים להיות זכאים גם לקצבת שירותים מיוחדים מטעם הביטוח הלאומי.

מסים

 • נכה כתוצאה מפוליו, העובד ומשלם מס הכנסה, עשוי לקבל פטור ממס הכנסה בהתאם לחומרת הפגיעה ואחוזי נכות (הקריטריונים נבדקים לפי אחוזי נכות כללית).
 • משותק עם דרגת נכות לצמיתות של ‎50% לפחות זכאי להנחה במס רכישה.

הטבות נוספות

תעודת נכה

סיוע לנפגע בתסמונת פוסט פוליו

 • תסמונת פוסט פוליו הינה התפרצות מחודשת של המחלה בקרב חלק מאלו שלקו בפוליו המתרחשת כ-45 שנים לאחר ההידבקות הראשונית. הלוקים בתסמונת פוסט פוליו סובלים מירידה נוספת בכישורי השרירים, עשויים לחוות חוויות קשות מבחינה עצבית כמו גם השפעות נפשיות קשות ביותר.
 • נפגעי תסמונת פוסט פוליו עשויים להיות זכאים לשינוי בשיעורי הקצבה החודשית המוענקת להם, בהתאם להחמרה ולהידרדרות במצבם.
 • סעיף 5 לחוק פיצוי לנפגעי פוליו קובע כי נפגע פוליו שנקבעה לו נכות יכול להגיש מידי חצי שנה בקשה לבדיקה האם חלה החמרה במצבו בעקבות מחלת הפוליו.
 • החמרה בשיעור של 10% נכות ומעלה תגדיל את הקצבה החודשית שמקבל הנפגע, בהתאם לאחוזי הנכות החדשים שנקבעו.

סיוע בהתאמת הדירה

הנחות

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים