הקדמה:

אופציה במקרקעין היא הזכות לרכוש זכות במקרקעין
מכירה של אופציה תהיה פטורה ממס רכישה ומס שבח אך תהיה חייבת במס רווח הון מכוח פקודת מס הכנסה
מימוש של אופציה יהיה חייב במס רכישה ומס שבח
 • אופציה במקרקעין, היא זכות לרכוש זכות במקרקעין (למעט זכות לרכישה של זכות באיגוד), שעונה על כל התנאים הבאים:
  • האופציה ניתנה בכתב.
  • האופציה ניתנת להעברה ולמימוש בתנאי שנקבעו בהסכם האופציה.
  • המוכר נתן התחייבות בלתי חוזרת בהסכם למכירת הזכות במקרקעין בהתאם לתנאי ההסכם.
  • האופציה ניתנת למימוש בתוך תקופה שאינה עולה על 24 חודשים מיום מתן אופציה לראשונה על ידי בעל הזכות במקרקעין, כולל תקופות ארכה.
  • התמורה ששולמה בעבור האופציה במועד מתן האופציה לראשונה לא עולה על 5% משווי הזכות במקרקעין או ממחיר המימוש שנקבע בהסכם האופציה, לפי הגבוה מביניהם.
  • למחזיק האופציה (הרוכש) לא ניתנה זכות חזקה במקרקעין שלגביהם ניתנה האופציה. כלומר, הוא לא מחזיק בהם בפועל לפני שהאופציה מומשה.
  • הודעה על מכירת האופציה נמסרה למנהל בתוך 30 ימים מיום מתן האופציה.

היבטי מיסוי

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים