חברת ביטוח רשאית לבקש ממבוטח התובע אותה לעבור בדיקת פוליגרף אם קיים חשש למרמה, ואסור לה לפגוע בתביעתו אם סירב להיבדק
המבוטח רשאי לחזור בו מהסכמתו לבדיקת פוליגרף בכל שלב
מבוטח רשאי להציע מיוזמתו כי ייבדק בבדיקת פוליגרף, וחברת הביטוח רשאית להסכים או לסרב להצעה
חברת הביטוח תישא בעלות בדיקת הפוליגרף


כאשר מבוטח תובע את חברת הביטוח, וחברת הביטוח חושדת כי תביעתו מוגשת במרמה, היא רשאית לבקש ממנו כי יעבור בדיקת פוליגרף.

 • חברת הביטוח אינה רשאית לחייב מבוטח התובע אותה לעבור בדיקת פוליגרף, ואסור לה לפגוע בהליך בירור התביעה של המבוטח משום שהוא סירב לעבור בדיקת פוליגרף.
 • אם המבוטח מסכים להיבדק בפוליגרף, הבדיקה תתקיים רק בתנאים מסוימים, כגון חתימת המבוטח על הסכם פוליגרף, וחברת הביטוח תישא בעלות הבדיקה.
 • גם מבוטח, אשר ממיוצג על-ידי עורך דין, רשאי להציע מיוזמתו כי ייבדק בבדיקת פוליגרף, וחברת הביטוח רשאית להסכים או לסרב להצעה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מבוטח התובע את חברת הביטוח, ומתקיים לגביו אחד מהשניים:
  • חברת הביטוח חושדת בו במרמה ומבקשת כי יעבור בדיקת פוליגרף.
  • המבוטח מיוצג על ידי עורך-דין ומבקש לעבור בדיקת פוליגרף מיוזמתו, גם אם אין לגביו חשדות למרמה.

שלבי ההליך

הצעה לעריכת בדיקת פוליגרף

 • בקשה לעריכת פוליגרף מטעם חברת הביטוח
  • חברת הביטוח רשאית להציע למבוטח התובע אותה לעבור בדיקת פוליגרף, אם לחברת הביטוח יש חשד כי התובע מרמה אותה.
  • חברת הביטוח צריכה להודיע לתובע בכתב כי קיימים לגביו חשדות למרמה. לאחר בירור התביעה עליה למסור לתובע מסמך המפרט את החשדות ואת הסיבות להם.
  • אם התובע הסכים לעבור בדיקת פוליגרף, ההסכמה תהיה תקפה רק אם התובע חתם על הסכם פוליגרף.
שימו לב
התובע רשאי לחזור בו מהסכמה לבדיקת פוליגרף, גם אם חתם על הסכם פוליגרף, ולחברת הביטוח לא יהיו כל טענות כלפיו רק משום שחזר בו מההסכמה להיבדק.
 • בקשה לעריכת בדיקת פוליגרף מטעם המבוטח
  • תובע המיוצג על ידי עורך דין, גם אם אין לגביו כל חשדות למרמה, רשאי להציע מיוזמתו להיבדק בבדיקת פוליגרף, וחברת הביטוח רשאית לקבל את ההצעה, והיא רשאית גם לסרב.
  • אם נמצא בבדיקה שהתובע דובר אמת, חברת הביטוח תתייחס לתוצאות כאל ראיה מכרעת ותקבל את תביעתו של התובע, אם אין סיבה אחרת לדחות את התביעה (למשל, בשל התיישנות, היעדר כיסוי, סייג רפואי רלוונטי וכיו"ב).
  • אם נמצא שהתובע אינו דובר אמת, חברת הביטוח מחויבת להתעלם לחלוטין מתוצאות הבדיקה בבירור התביעה, ולא לעשות בהן כל שימוש.

עריכת הסכם

 • החברה תספק לתובע הסכם פוליגרף אשר יעמוד בתנאים הבאים:
  1. הסכם הפוליגרף יתייחס לאירוע שבגינו הוגשה התביעה בלבד, ולא יפגע בזכויות התובע בהתאם לחוקים הרלוונטיים או לפוליסת הביטוח.
  2. בהסכם הפוליגרף, או בכל מסמך אחר, לא יהיה תנאי לפיו תוצאות הפוליגרף הן ראיה מכרעת.
  3. בהסכם הפוליגרף, או בכל מסמך אחר, לא יהיה תנאי שמונע מהתובע לערוך בדיקת פוליגרף נוספת.
  4. הסכם הפוליגרף יכלול את האמור בחוזר המפקח על הביטוח.
  5. הסכם הפוליגרף לא יגביל את גישתו של התובע לערכאות משפטיות.
 • על התובע לחתום על ההסכם.
  • הסכם הפוליגרף ייחתם לאחר שלתובע היתה שהות מספקת לבחון אותו, ולכל הפחות לאחר שחלפו 24 שעות ממועד מתן ההצעה לבדיקת הפוליגרף.
  • ללא חתימתו אין תוקף להסכם.
 • חברת הביטוח צריכה להמליץ למבוטח להיוועץ בעורך דין לפני שיחתום על ההסכם וייתן את הסכמתו לבדיקה.

הפניה לביצוע בדיקת הפוליגרף

 • חברת הביטוח תספק לתובע רשימה של לפחות 5 מכונים לעריכת פוליגרף, שאין להם כל קשר וזיקה לחברת הביטוח.
 • חברת הביטוח לא תהיה מעורבת בבדיקת הפוליגרף.
 • חברת הביטוח תישא בעלות בדיקת הפוליגרף.

תוצאות בדיקת הפוליגרף

 • חברת הביטוח תמסור לתובע את ממצאי הבדיקה ומסקנותיה, בתוך 10 ימים מיום עריכת הבדיקה.
 • אם חברת הביטוח החליטה לדחות את התביעה, כולה או חלקה, או להקטין את התשלומים המשולמים לתובע, אסור לה לעשות זאת בהסתמך על תוצאות בדיקת הפוליגרף בלבד, ועליה לנמק זאת בנימוקים נוספים.
 • אם התובע נבדק מיוזמתו, בהסכמת חברת הביטוח, ונמצא בבדיקה שהתובע דובר אמת, חברת הביטוח תתייחס לתוצאות כאל ראיה מכרעת ותקבל את תביעתו של התובע, אם אין סיבה אחרת לדחות את התביעה למעט הטענה בדבר מרמה (למשל, בשל התיישנות, היעדר כיסוי, סייג רפואי רלוונטי וכיו"ב).

ערעור

 • תובע שעבר בדיקת פוליגרף רשאי לערוך על חשבונו בדיקת פוליגרף נוספת.
 • בדיקת הפוליגרף לא יכולה למנוע מהתובע גישה לערכאות.
 • במקרה שחברת הביטוח הפרה את חובותיה, ניתן להגיש תלונה למפקח על הביטוח.

חשוב לדעת

 • לחברת הביטוח אסור לפגוע בהליך בירור התביעה או בזכויותיו של תובע שסירב לעבור בדיקת פוליגרף.
ראו גם

גורמים מסייעים

חקיקה ונהלים