הקדמה:

ניתן לבקש רישיון ישיבה בארץ עבור מתנדב מחו"ל המגיע להתנדב בארגון בארץ
ברוב המקרים הרישיון יהיה לתקופה של 12 חודשים אך קיימים מקרים בהם ניתן לבקש הארכה לתקופה ארוכה יותר
הבקשה לרישיון צריכה להיות מוגשת ומאושרת טרם הגעת המתנדב לארץ
השירות כרוך בתשלום אגרה
לפרטים נוספים ראו רשות האוכלוסין וההגירה

רישיון ישיבה בארץ עבור מתנדב (רישיון מסוג ב/4) נועד לאפשר לארגוני רווחה, בריאות, מוסדות דת, קיבוצים, מושבים, ומוסדות פילנטרופיים, להיעזר בכוח אדם זר המעוניין להתנדב מסיבות אידיאולוגיות או הומניות ללא תמורה ושכר, למעט תמורת דמי קיום, מקום לינה, לימודי העשרה וכלכלה.

משך תקופת רישיון המתנדב

 • ברוב המקרים תקופת ההתנדבות תאושר ל-12 חודשים, כאשר בסיומה ניתן לבקש הארכת השהייה ל-3 חודשים נוספים.
 • מתנדב אשר ניתנה לו אשרה למשך 3 חודשים, יכול לבקש בסיומה הארכת האשרה למשך 9 חודשים נוספים.
 • מוסדות דת ומוסדות הקשורים למשרד הרווחה יכולים לבקש הארכה לתקופה נוספת של 12 חודשים, ובסך הכל 24 חודשים.
 • זכאי שבות (אנשים שאינם אזרחי ישראל אך זכאים לאזרחות מכוח חוק השבות) יכולים לקבל ויזת מתנדב בישראל לתקופה מצטברת של עד שלוש שנים, שנה בכל פעם.
 • לפרטים על בקשה להארכת רישיון למתנדב ראו בהמשך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ארגון הרשאי להזמין מתנדב מחו"ל (לפירוט בדבר סוגי הארגונים ראו סעיף ד2 לנוהל טיפול בהזמנה והארכת רישיון למתנדבים).
 • את הבקשה יש להגיש כאשר המתנדב המוזמן שוהה בחו"ל, והמתנדב רשאי להיכנס לארץ רק לאחר שהבקשה אושרה.
טיפ
 • קיימת הבחנה בין זרים ממדינות הפטורות מאשרת כניסה מוסדרת מראש לבין זרים ממדינות שאינן פטורות.
 • מתנדב ממדינה המחויבת באשרת כניסה יקבל את האישור לבקשה בקונסוליית ישראל בארץ מוצאו.
 • לעומת זאת מתנדב ממדינה פטורה יכול להיכנס עם ויזת תייר, ותוך 30 יום עליו להתייצב בלשכת האוכלוסין כדי לקבל את ויזת המתנדב, אם אושרה מראש.

הזמנת רישיון עבור מתנדב

מסמכים נדרשים

 • יש למלא טופס בקשה לאשרת כניסה בצירוף הפרטים והמסמכים הבאים:
  • מטרת ומקום ההתנדבות, והאם המתנדב ביקר בעבר בארץ.
  • צילום מדרכון זר של המתנדב המוזמן, התקף ל-6 חודשים לפחות מעבר לתקופת הרשיון המבוקש.
  • כתב התחייבות חתום על ידי מזמין המתנדב, בו יתחייב המזמין כי הוא אחראי ליציאת המתנדב בתום תקופת הרישיון (כתב ההתחייבות נמצא בעמוד האחרון לנוהל הזמנה והארכה של רישיון למתנדבים).
  • אישור רפואי על מצבו הבריאותי התקין של כל מתנדב וכן התחייבות כי יהא למתנדב ביטוח רפואי במהלך תקופת שהייתו בישראל.
  • אישור מקורי מאומת ומתורגם כנדרש מן הרשויות המוסמכות במדינת מוצאם של המתנדבים, על היעדר מניעה פלילית להגיע לארץ.
  • במקרים בהם מוזמנים מעל 5 מתנדבים, יש לצרף רשימה הכוללת מספרי דרכון, תוקף הדרכון, שם ומשפחה, תאריך לידה, אזרחות, מועד הגעה, מועד סיום ההתנדבות ושהייה בעבר בישראל, בצירוף מכתב הזמנה נלווה של הגוף המזמין.

הגשה וטיפול בבקשה

בקשה להארכת רישיון

 • על המתנדב למלא טופס בקשה להארכת רשיון ישיבה / החלפת סוג אשרה.
 • לטופס יש לצרף מכתב הסבר לבקשה להארכת השהות, והמלצת הגורם המזמין.
 • יש להגיע באופן אישי עם הטופס המלא והמסמכים הנדרשים ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה למקום מגוריו של המקום בו שוהה המתנדב.
 • השירות כרוך בתשלום אגרה בסך 90 ש"ח, אותה ניתן לשלם בלשכת רשות האוכלוסין במזומן, בכרטיס אשראי או בהמחאה.

חשוב לדעת

 • מתנדב לא יוכל לחזור ולהתנדב, אלא רק לאחר שחלפה שנה מיום שפקע תוקף רישיון המתנדב.
 • בני משפחתו הגרעינית של מתנדב (בן/בת זוג וילדים) שאושר לו רישיון מתנדב בישראל, יכולים לקבל ויזת תייר למשך תקופת ההתנדבות.

חקיקה ונהלים