ניתן לבקש רישיון ישיבה בארץ עבור מתנדבים מחו"ל שמגיעים להתנדב בארגונים בארץ
ברוב המקרים הרישיון יהיה לתקופה של 12 חודשים אך קיימים מקרים בהם ניתן לבקש הארכה לתקופה ארוכה יותר
הבקשה לרישיון צריכה להיות מוגשת ומאושרת לפני שהמתנדבים מגיעים לארץ
השירות כרוך בתשלום אגרה

רישיון ישיבה בארץ עבור מתנדבים (רישיון מסוג ב/4) נועד לאפשר לארגוני רווחה, בריאות, מוסדות דת, קיבוצים, מושבים, ומוסדות פילנטרופיים, להיעזר בכוח אדם זר שמעוניין להתנדב מסיבות אידיאולוגיות או הומניות ללא תמורה ושכר, למעט תמורת דמי קיום, מקום לינה, לימודי העשרה וכלכלה.

תקופת הרישיון

 • ברוב המקרים תקופת ההתנדבות תאושר ל-12 חודשים.
 • ניתן לבקש הארכה לתקופה נוספת של 12 חודשים, ובסך הכל 24 חודשים.
 • למי שהוזמנו להתנדב במוסדות גריאטריים או דיור מוגן לניצולי שואה ("בתים לחיים"), ניתן לבקש הארכה לתקופה מצטברת של עד 5 שנים (12 חודשים בכל פעם), אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  • ניתנה לכך המלצה של משרד הרווחה.
  • המתנדב/ת יוצא/ת מישראל אחת לשנתיים למשך חודש לפחות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ארגונים שרשאים להזמין מתנדבים מחו"ל (לסוגי הארגונים ראו סעיף א.4 בנוהל).
 • את הבקשה יש להגיש כאשר המתנדבים עדיין שוהים בחו"ל והמתנדבים יוכלו להיכנס לארץ רק אחרי שהבקשה תאושר.
טיפ
 • יש הבחנה בין זרים ממדינות שפטורות מאשרת כניסה מוסדרת מראש לבין זרים ממדינות שאינן פטורות.
 • מתנדב ממדינה שמחויבת באשרת כניסה יקבל את האישור לבקשה בקונסוליית ישראל בארץ מוצאו.
 • לעומת זאת מתנדב ממדינה פטורה יכול להיכנס עם ויזת תייר, ותוך 30 יום עליו להתייצב בלשכת האוכלוסין כדי לקבל את ויזת המתנדב, אם אושרה מראש.

הזמנת רישיון עבור מתנדב

מסמכים נדרשים

 • יש למלא לפי הצורך טופס בקשה לאשרת כניסה או טופס בקשה להארכת רשיון הישיבה ומכתב הסבר והמלצה מטעם המזמין להארכת השהות, בצירוף הפרטים והמסמכים הבאים:
  • צילום מדרכון זר של המתנדב המוזמן, התקף ל-6 חודשים לפחות מעבר לתקופת הרישיון המבוקש.
  • אישור רפואי על מצבו הבריאותי התקין של כל מתנדב מהרופא המטפל במולדתו וכן התחייבות כי יהא למתנדב ביטוח רפואי במהלך תקופת שהייתו בישראל.
  • אישור מקורי מאומת ומתורגם כנדרש מן הרשויות המוסמכות במדינת מוצאם של המתנדבים, על היעדר עבר פלילי שהונפק בחצי השנה האחרונה.
  • פירוט בדבר מטרת ההתנדבות, המקום בו תבוצע ההתנדבות ומשך השהות הצפוי של המתנדב בישראל.
  • פירוט הביקורים הקודמים של המתנדב בישראל בעשר השנים שלפני הגשת הבקשה.
  • התחייבות כי למתנדב יהא ביטוח רפואי בתוקף במהלך תקופת השהייה בישראל.
  • התחייבות המזמין לעמוד בתנאים הבאים:
   • שעות ההתנדבות לא יעלו על 35 שעות בשבוע.
   • שעות ההתנדבות לא יעלו על 7 שעות ביום.
   • המתנדב יקבל ימי חופשות, ימי מנוחה שבועיים.
   • חופשה מההתנדבות בחגים.
   • הפסקות סבירות במהלך יום ההתנדבות
   • ימי העשרה וטיולים בארץ מטעם המזמין
   • מגורים הולמים על חשבון המזמין ויחס הולם ומכובד
   • המתנדב יצוייד במספרי טלפון של משטרת ישראל, כבאות והצלה.
  • הצהרה כי המתנדב קיבל מידע אמין ומפורט בכתב ובעל פה בשפתו לגבי מהות ההתנדבות, שעות וימי ההתנדבות, תנאי המחיה והמגורים שיספק המזמין , גובה דמי המחיה והעובדה כי מדובר בהתנדבות ללא שכר, מספר טלפון של נציג המזמין לשם שאלות ותלונות וכל מידע רלוונטי אחר בנוגע להתנדבות.
  • הצהרה שהמזמין ווידא כי האישורים והמסמכים שסיפק המתנדב מעידים שיש לו אמצעים כלכליים המספיקים עבור מחייתו במשך תקופת שהותו בישראל.
  • הצהרה שהמזמין ווידא שיש למתנדב אמצעים כלכליים עבור כרטיס טיסה חזרה למדינתו, ללא צורך בהלוואות.
  • התחייבות שהמזמין אחראי לסייע למתנדב לצאת מישראל בתום תקופת הרישיון
  • מכתב נלווה של הגוף אליו ישובץ המתנדב המאשר את קליטתו.

הגשה וטיפול בבקשה

בקשה להארכת רישיון

 • על המתנדב למלא טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה / החלפת סוג אשרה.
 • לטופס יש לצרף מכתב הסבר לבקשה להארכת השהות, והמלצת הגורם המזמין.
 • יש להגיע באופן אישי עם הטופס המלא והמסמכים הנדרשים ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה למקום מגוריו של המקום בו שוהה המתנדב.
 • השירות כרוך בתשלום אגרה בסך 90 ₪, אותה ניתן לשלם בלשכת רשות האוכלוסין במזומן, בכרטיס אשראי או בהמחאה.

חשוב לדעת

 • מתנדב לא יוכל לחזור ולהתנדב, אלא רק לאחר שחלפה שנה מיום שפקע תוקף רישיון המתנדב.
 • בני משפחתו הגרעינית של מתנדב (בן/בת זוג וילדים קטינים עד גיל 18) שאושר לו רישיון מתנדב בישראל, אינם זכאים להצטרף אליו
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים