בכל בית דיור מוגן שוועד הדיירים שלו גובה תשלומים מדיירי הבית, יש למנות גזבר
למידע נוסף ראו תקנה 15 לתקנות הדיור המוגן (ועד דיירים)

כל ועד דיירים בבית דיור מוגן שגובה תשלומים כלשהם מהדיירים בבית, מחויב למנות גזבר שינהל את החשבונות.

תפקידי הגזבר

  • לקבל חשבון לכל הוצאה, למסור קבלה לכל הכנסה ולנהל פנקס הכנסות והוצאות.
  • להביא את פנקס ההכנסות וההוצאות לאישור האסיפה הכללית הרגילה של דיירי הבית המוגן.
  • להביא לאסיפה הכללית את החשבונות והקבלות שקיבל, העתקי הקבלות שמסר והמסמכים הקשורים להם.
  • להפקיד את ההכנסות בחשבון בנק על שם ועד דיירי בית הדיור המוגן.
  • אחת ל-6 חודשים, לערוך דין וחשבון כספי שיפורטו בו גם ההשקעות של ההכנסות שהצטברו.

חשוב לדעת

  • כל דייר בבית הדיור המוגן רשאי לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

  • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים