דיירים בבית דיור מוגן רשאים למנות נציגים מביניהם שייצגו אותם בענייניהם המשותפים מול הנהלת הבית וגופים שונים
ועד הדיירים אינו מוסמך להתקשר בהסכמים ולהיות צד בהליך משפטי בשם הדיירים

דיירים בבית דיור מוגן רשאים למנות נציגים מביניהם שיהיו מוסמכים לייצג אותם בכל הנוגע לענייניהם המשותפים בבית הדיור המוגן מול הנהלת הבית, רשויות המדינה, רשויות מקומיות או גופים אחרים.

מינוי הוועד

 • תוך 6 חודשים מיום אכלוס בית הדיור המוגן (גם אם האכלוס נעשה באופן חלקי), על הדיירים לקיים אסיפה כללית שבה ימונה הוועד.

הרכב הוועד

 • בוועד הדיירים יהיו בין 3 ל-7 חברים.
 • יושב ראש הוועד יהיה הדייר שקיבל את רוב הקולות בבחירות. אם הוא אינו מעוניין או אינו יכול לשמש כיו"ר הוועד, חברי הוועד יבחרו יושב ראש אחר מתוכם.
 • אם אחרי שנבחר הוועד מספר חבריו הצטמצם ומונה פחות מ-3 חברים, חברי הוועד יזמנו בתוך 30 ימים אסיפה כללית שלא מן המניין לצורך השלמת הרכב הוועד.
 • אם מספר חברי הוועד הצטמצם, אך עדיין מונה לפחות 3 חברים, חברי הוועד רשאים לזמן אסיפה כללית שלא מן המניין לצורך השלמת הרכב הוועד.

תקופת הכהונה של הוועד

 • תקופת כהונתו של ועד הדיירים היא שנתיים.
 • אפשר לשוב ולמנות את אותם חברי ועד לעוד שתי תקופות נוספות.
 • אין למנות את אותו חבר ועד ליותר מ-3 תקופות כהונה רצופות.
 • כל אסיפה כללית של הדיירים (כולל אסיפה כללית שלא מן המניין) רשאית להחליף את ועד הדיירים או לשנות את הרכבו אם חברי הוועד אינם מבצעים את התפקיד המוטל עליהם, וזאת בהתאם להצבעה של לפחות מחצית מהדיירים.

פעילות הוועד

פגישות עבודה

 • ועד הדיירים יקיים פגישות עבודה עם הבעלים של בית הדיור המוגן וההנהלה במועדים קבועים, לפחות פעם ב-3 חודשים.
 • בין היתר, בית הדיור המוגן יתייעץ עם ועד הדיירים לגבי החלטות בנושאים הבאים:
 • הנהלת בית הדיור המוגן תפרסם במקום בולט בשטח בית הדיור המוגן את סיכומי ההחלטות שקיבלו ועד הדיירים והנהלת הבית בפגישות העבודה.
 • בנוסף, סיכומי ההחלטות יהיו זמינים לעיון הדיירים בכל עת סבירה אצל ועד הדיירים.

קבלת החלטות

 • החלטות ועד הדיירים יתקבלו ברוב קולות.
 • אם היו קולות שקולים לגבי הצעה מסוימת, ההצעה תיחשב כנדחית.

ניגוד עניינים

 • אם מתברר לאחד מחברי הוועד כי נושא שנדון או מטופל על-ידי הוועד עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים, עליו להודיע על כך לשאר חברי הוועד.
 • חבר ועד יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלו.

מינוי גזבר ומינוי ועדות

 • ועד דיירים שגובה תשלומים כלשהם מהדיירים בבית הדיור המוגן, ימנה גזבר שינהל את החשבונות השונים. למידע נוסף ראו גזבר בבית דיור מוגן.
 • בנוסף, ועד הדיירים רשאי למנות ועדות שונות לשם סיוע בביצוע תפקידיו.

חשוב לדעת

 • העברת בעלות של בית דיור מוגן מחייבת (בהתאם לתנאים) קבלת הסכמה כתובה מוועד דיירי הבית.
 • ועד הדיירים אינו מוסמך להתקשר בהסכמים ולהיות צד בהליך משפטי בשם הדיירים.

פנייה לממונה על חוק דיור מוגן

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים