הקדמה:

גזבר הבית המשותף נבחר על ידי חברי ועד הבית כדי לנהל את תקציב הוועד
אם ישנו רק חבר אחד בוועד, אותו חבר יהיה גם הגזבר
הגזבר חייב להציג לבעלי הדירות את פנקס ההכנסות וההוצאות שהוא מנהל, את הדוח הכספי ואת המסמכים הנוגעים להם
למידע נוסף ראו סעיפים 16-15 לתוספת הראשונה בחוק המקרקעין

בכל ועד בית צריך להיות גזבר המנהל את תקציב הוועד, כלומר את חשבון הבנק של הבית המשותף ואת פנקס ההכנסות וההוצאות.

 • אם חברים בוועד מספר בעלי דירות, חברי הוועד צריכים לבחור אחד מהם לתפקיד הגזבר.

תפקידי הגזבר

 • תפקידיו של גזבר הבית המשותף:
  • לנהל את פנקס ההכנסות וההוצאות של הבית המשותף.
  • לקבל חשבונית לכל הוצאה ולמסור קבלה לכל הכנסה.
  • להפקיד את ההכנסות בחשבון בנק על שם הבית המשותף.
  • להביא לאישור האסיפה הכללית את פנקס ההכנסות וההוצאות ואת החשבונות והקבלות שקיבל, העתקי הקבלות שמסר, והמסמכים הנוגעים להם.
  • לערוך דוח כספי אחת לחצי שנה ולכלול בו את פירוט ההשקעות של ההכנסות שהצטברו.

חשוב לדעת

 • בעלי הדירות בבניין רשאים בכל עת לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם.
 • שנת הכספים של הבית המשותף מתחילה ב-1 ינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר של אותה שנה.

חקיקה ונהלים