ועד הבית הוא הנציג של כל בעלי הדירות ותפקידו לנהל את ענייני הבית המשותף ולדאוג לאחזקתו
הוועד נבחר על ידי האסיפה הכללית ויכולים להיות בו עד 5 חברים
הוועד מוסמך להתקשר בחוזים בשם בעלי הדירות ולהיות צד בהליך משפטי ובמשא ומתן
למידע נוסף ראו חוקים ותקנות בבית המשותף-מדריך זכויות וחובות באתר האגודה לתרבות הדיור

ועד הבית ‬משמש כנציגם של בעלי הדירות, והוא אחראי לניהולו התקין של הבית המשותף, לביצוע ‬התיקונים הדרושים לאחזקת הרכוש המשותף‮ ולשמירה על ערך הדירות.

 • לכל בית משותף חייב להיות ועד בית לשם ניהול ענייניו.
 • ועד הבית מתמנה ופועל לפי הוראות התקנון.
 • בעלי הדירות יקיימו פעם בשנה אסיפה כללית, ובה יבחרו בוועד הבית, אלא אם נקבע אחרת בתקנון הבית המשותף.
 • פעילות הוועד היא התנדבותית ואין אפשרות חוקית לכפות על בעלי הדירות בבניין לשמש כחברי ועד.

הנציגות הזמנית הראשונה

 • עם רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים ימנה המפקח על רישום המקרקעין נציגות זמנית לאותו בית, עד שתיבחר הנציגות הראשונה לפי התקנון.
 • הרכב הנציגות הזמנית יהיה לפי המלצת בעלי הדירות שביקשו את רישום הבית המשותף, ובאין המלצה, על פי שיקול דעתו של המפקח.

בחירת ועד בית

 • ועד הבית נבחר על ידי בעלי הדירות באסיפה הכללית.
 • בוועד יהיו חברים נציג אחד או יותר, אך לא יותר מ-5 חברים.
 • בנציגות של יותר מאחד, ייבחר אחד מהחברים לגזבר.
 • אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית להחליף את הוועד או לשנות את הרכבו. אם מסיבה שהיא ירד מספר החברים בוועד מתחת למספר שנקבע בתקנון, יש לקיים אסיפה כללית שלא מהמנין בתוך 10 ימים לשם השלמת הרכב הוועד.
 • תקופת כהונת הוועד היא עד לבחירת הוועד החדש באסיפה הכללית הרגילה הבאה.

תפקידיו של ועד הבית

 • ועד הבית נועד לנהל את הבית המשותף ולדאוג לאחזקתו ותפקידיו כוללים:
  • פתיחת חשבון בנק על שם ועד הבית.
  • גביית תשלומי ועד בית והפקדתם לחשבון הבנק של הוועד.
  • התקשרות עם נותני שירותים לצורך אחזקת הרכוש המשותף, כגון ניקיון וגננות.
  • קבלת חשבונית לכל הוצאה‮ של הבית המשותף.
  • מסירת קבלה לכל הכנסה עבור הבית המשותף.
  • ניהול ספר הכנסות והוצאות על ידי גזבר הוועד.
  • עריכת דוח כספי אחת ל-6 חודשים, והצגתו באסיפה השנתית. ‬‬‬
  • ייצוג כל בעלי הדירות בהליך משפטי או במשא ומתן בנושאים הקשורים לאחזקת הבית
 • בעל דירה רשאי לדרוש מהוועד שיבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה. למידע נוסף ראו תיקונים בבית משותף.
 • זכותו של כל בעל דירה בבניין המשותף לעיין בספר ההכנסות וההוצאות‮, ‬בחשבונות‮, ‬בקבלות ובדוח הכספי‮.
 • שנת הכספים של הבית המשותף מתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר של אותה שנה. שנת הכספים הראשונה תתחיל ביום רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים ותסתיים ב-31 בדצמבר הראשון שלאחר יום הרישום.‬

קבלת החלטות בוועד

 • החלטות הוועד יתקבלו ברוב דעות.
 • אם הדעות לגבי הצעה מסוימת שקולות, רואים את ההצעה כנדחית.

בית משותף ללא ועד פעיל

חשוב לדעת

שימו לב
החובות והזכויות של דיירים בבית משותף חלות גם על בעלי דירות שמשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק שנמצאים בחזית הבית המשותף.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים