חיילי מילואים הסובלים מבעיה רפואית שעלולה לפגוע בכשירותם לשירות מילואים עשויים לקבל דחייה במועד ההתייצבות לשירות
יש להתייצב לראיון בפני רופא צבאי אשר יחווה את דעתו אם יש לדחות את השירות
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חייל מילואים הסובל מבעיה רפואית עשוי לקבל דחייה של צו המילואים השנתי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • עם קבלת צו המילואים, על חייל המילואים להודיע ליחידתו על הבעיה הרפואית. אם נודע לחייל על הבעיה הרפואית לאחר קבלת הצו, עליו להודיע על כך ליחידה באופן מיידי.
 • להודעה יש לצרף אישור רפואי המפרט את הבעיה הרפואית, חוות דעת והמלצות הרופא המטפל.
 • החייל יתייצב ליום הראיונות ויפרט בפני הרופא הצבאי את בעיותיו הרפואיות בצירוף מסמכים, חוות דעת והמלצת הרופא המטפל.
 • אם בעייתו הרפואית של החייל אינה מאפשרת את התייצבותו ביום הראיונות, עליו:
  1. לפנות לרופאו האזרחי, כשהוא מצויד בספח האישור הרפואי (טופס 525), המצורף לצו הקריאה לשירות מילואים.
  2. להודיע ליחידה שאינו יכול להתייצב מסיבות בריאותיות ולציין את הכתובת שבה הוא נמצא ומספר הטלפון שבו ניתן להשיגו.
  3. להעביר את המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, לרבות ספח האישור הרפואי (טופס 525) לרופא ביחידה, לא יאוחר מהשעה 13:00 ביום שנקבע להתייצבות.
 • יחידת המילואים תעדכן את חייל המילואים, על החלטת הגורמים המוסמכים לגבי כשירותו לשמ"פ.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים