הקדמה:

חיילי מילואים הסובלים מבעיה רפואית העלולה לפגוע בכשירותם לשירות מילואים עשויים לקבל דחייה במועד ההתייצבות לשירות
יש להתייצב לראיון בפני רופא צבאי אשר יחווה את דעתו אם יש לדחות את השירותחייל מילואים הסובל מבעיה רפואית עשוי לקבל דחייה של צו המילואים השנתי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • עם קבלת צו המילואים, על חייל המילואים להודיע ליחידתו על הבעיה הרפואית.
  • להודעה יש לצרף אישור רפואי המפרט את הבעיה הרפואית, חוות דעת והמלצות הרופא המטפל.
  • במסגרת ארגון ימי גיוס המילואים, תוודא יחידת החייל כי ליום הראיונות ייקרא רופא שנקבע כרופא ממיין לאותו גיוס.
  • החייל יתייצב ליום הראיונות ויפרט בפני הרופא הצבאי את בעיותיו הרפואיות בצירוף מסמכים, חוות דעת והמלצת הרופא המטפל.
  • אם בעייתו הרפואית של החייל, על פי שיקול דעתו של קצין בדרגת רס"ן ומעלה, אינה מאפשרת את התייצבותו ביום הראיונות, עליו:
  1. לפנות לרופאו האזרחי, כשהוא מצויד בספח האישור הרפואי (טופס 525), המצורף לצו הקריאה לשירות מילואים.
  2. להודיע ליחידה שאינו יכול להתייצב מסיבות בריאותיות ולציין את הכתובת שבה הוא נמצא ומספר הטלפון שבו ניתן להשיגו.
  3. להעביר את המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, לרבות ספח האישור הרפואי (טופס 525) לרופא ביחידה, לא יאוחר מהשעה 13:00 ביום שנקבע להתייצבות.
  • יחידת המילואים תעדכן את חייל המילואים, על החלטת הגורמים המוסמכים לגבי כשירותו לשמ"פ.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים