הקדמה:

הורים שאימצו שני ילדים באותו היום זכאים להארכת חופשת האימוץ
במצבים נוספים שיפורטו, הורים שקיבלו חופשת אימוץ זכאים להאריך או לפצל את החופשה
 • הורים שאימצו שני ילדים באותו היום זכאים להאריך את חופשת האימוץ ולקבל דמי חופשה נוספים.
 • כמו כן, הורים המקבלים חופשת אימוץ זכאים להאריך או לפצל את החופשה, אם הילד שאומץ צריך להיות מאושפז במהלך תקופת החופשה.

מי זכאי?

 • הורים שאימצו יותר מילד אחד עד גיל 10 באותו היום, יוכלו להאריך את תקופת החופשה בהתאם לזכאותם:
  • הורים הזכאים לחופשה של 15 שבועות יוכלו להאריך את חופשתם ב-3 שבועות נוספים.
  • הורים הזכאים לחופשה של 8 שבועות יוכלו להאריך את חופשתם בשבוע נוסף.
 • הורה המקבל חופשת אימוץ יהיה זכאי לפצל ולהאריך את חופשתו, במקרה שהילד המאומץ אושפז למשך יותר מ-15 ימים במהלך תקופת החופשה.
  • הארכת החופשה תהיה למשך תקופת האשפוז, אך לא יותר מארבעה שבועות למי שזכאים לחופשה של 15 שבועות, ולא יותר משבועיים למי שזכאים לחופשה של 8 שבועות.
  • פיצול החופשה ייעשה כך: 3 שבועות לפחות לאחר תחילת החופשה והשאר לא יאוחר מהיום שהילד יצא מבית החולים.
  • עם שובו של ההורה לעבודתו בתום 3 שבועות לפחות מיום תחילת החופשה, יופסק תשלום דמי חופשת האימוץ, והיתרה תשולם עם חידוש החופשה.
 • במקרים שבהם הילד המאומץ מאושפז אשפוז ממושך ל-6 שבועות או יותר בתוך תקופת החופשה, ההורה זכאי להאריך את החופשה בנוסף על תקופת ההארכה המפורטת בסעיף הקודם, בהתאם למפורט בטבלה הבאה:
תקופת האשפוז הארכה נוספת של החופשה
6 שבועות לפחות שבוע אחד
8 שבועות לפחות 2 שבועות
10 שבועות לפחות 3 שבועות
12 שבועות לפחות 4 שבועות

תהליך מימוש הזכות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים