הקדמה:

הורים שאימצו שני ילדים באותו היום זכאים להארכת חופשת האימוץ
במצבים נוספים שיפורטו, הורים שקיבלו חופשת אימוץ זכאים להאריך או לפצל את החופשה

הורים שאימצו שני ילדים באותו היום זכאים להאריך את חופשת האימוץ ולקבל דמי חופשה נוספים.

 • כמו כן, הורים המקבלים חופשת אימוץ זכאים להאריך או לפצל את החופשה, אם הילד שאומץ צריך להיות מאושפז במהלך תקופת החופשה.

מי זכאי?

 • הורים שאימצו יותר מילד אחד עד גיל 10 באותו היום, יוכלו להאריך את תקופת החופשה בהתאם לזכאותם:
  • הורים הזכאים לחופשה של 15 שבועות יוכלו להאריך את חופשתם ב-3 שבועות נוספים.
  • הורים הזכאים לחופשה של 8 שבועות יוכלו להאריך את חופשתם בשבוע נוסף.
 • הורה המקבל חופשת אימוץ יהיה זכאי לפצל ולהאריך את חופשתו, במקרה שהילד המאומץ אושפז למשך יותר מ-15 ימים במהלך תקופת החופשה.
  • הארכת החופשה תהיה למשך תקופת האשפוז, אך לא יותר מארבעה שבועות למי שזכאים לחופשה של 15 שבועות, ולא יותר משבועיים למי שזכאים לחופשה של 8 שבועות.
  • פיצול החופשה ייעשה כך: 3 שבועות לפחות לאחר תחילת החופשה והשאר לא יאוחר מהיום שהילד יצא מבית החולים.
  • עם שובו של ההורה לעבודתו בתום 3 שבועות לפחות מיום תחילת החופשה, יופסק תשלום דמי חופשת האימוץ, והיתרה תשולם עם חידוש החופשה.
 • במקרים שבהם הילד המאומץ מאושפז אשפוז ממושך ל-6 שבועות או יותר בתוך תקופת החופשה, ההורה זכאי להאריך את החופשה בנוסף על תקופת ההארכה המפורטת בסעיף הקודם, בהתאם למפורט בטבלה הבאה:
תקופת האשפוז הארכה נוספת של החופשה
6 שבועות לפחות שבוע אחד
8 שבועות לפחות 2 שבועות
10 שבועות לפחות 3 שבועות
12 שבועות לפחות 4 שבועות

תהליך מימוש הזכות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים