הקדמה:

עובדים שכירים או עצמאים שאימצו ילד עד גיל 10 והפסיקו את עבודתם לרגל האימוץ, עשויים להיות זכאים לתשלום בשיעור זהה לדמי לידה
במקרים של אימוץ שני ילדים באותו יום, או אשפוז הילד או ההורה בתקופת החופשה, ניתן להאריך או לפצל את חופשת האימוץ
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

עובדים שכירים או עצמאים שאימצו ילד עד גיל 10 והפסיקו את עבודתם לרגל האימוץ, זכאים לדמי אימוץ בשיעור זהה לדמי לידה, בתנאי ששילמו דמי ביטוח במשך התקופה המזכה בדמי לידה.

 • חופשת האימוץ תחל ביום קבלת הילד לאומנה למטרת אימוץ. לא ניתן לדחות את תקופת החופשה.
 • הורה שאימץ ילד בחו"ל יהיה זכאי לדמי חופשה מהיום שקיבל את הילד לאימוץ על פי מסמכי האימוץ.
 • ההורה זכאי להאריך את החופשה אם אומצו שני ילדים באותו היום. כמו כן, ניתן להאריך או לפצל את החופשה בשל אשפוז הילד או ההורה מקבל החופשה. לפרטים נוספים, ראו: הארכה או פיצול של חופשת אימוץ.

מי זכאי?

 • עובדים שכירים או עצמאים שאימצו ילד עד גיל 10 והפסיקו את עבודתם לרגל האימוץ.
 • בני זוג יוכלו לבחור מי מהם יהיה זכאי לתשלום עבור כל התקופה, או שיתחלפו ביניהם, בתנאי שתקופת החופשה של כל אחד מהם תימשך לפחות 7 ימים רצופים.
 • הזכאות של העובדים מותנית בתקופה ששילמו דמי ביטוח לאומי, בהתאם למפורט בטבלה הבאה.

תקופת הזכאות לתשלום דמי אימוץ

 • להורים שקיבלו את הילד החל מיום 01.01.2017 ואילך, הזכאות הוארכה בשבוע.
תקופת הזכאות לתשלום דמי אימוץ התקופה ששולמו דמי ביטוח לאומי
15 שבועות דמי הביטוח הלאומי שולמו עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע.
8 שבועות דמי הביטוח הלאומי שולמו עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע.

היום הקובע

 • "היום הקובע" הוא היום שבו ניתנה הודעת פקיד הרווחה לבית המשפט על מסירת הילד לאומנה למטרת אימוץ.

חודשים הנחשבים כחודשים ששולמו בהם דמי ביטוח

 • חודשים שההורה המאמץ עבד בהם כשכיר ומעסיקו שילם עבורו דמי ביטוח, או חודשים שבהם היה עצמאי ושילם דמי ביטוח בעצמו.
 • חודשים שההורה המאמץ קיבל בהם דמי לידה או דמי אימוץ (בגין לידה או אימוץ קודמים), או דמי פגיעה בעבודה, דמי אבטלה, דמי תאונה, גמלה לשמירת היריון או נכות מעבודה בשיעור 100%.
 • שני החודשים הראשונים של חופשה ללא תשלום (שהמעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בעבורם).
 • חודשים שבהם ההורה המאמץ היה בהכשרה מקצועית ובלבד שעבד כשכיר או כעצמאי 30 ימים רצופים סמוך לפני היום הקובע.
 • חודשים שההורה המאמץ שירת בהם בצבא בתנאים מסוימים ועבד אחריהם, אך לא צבר תקופת ביטוח מספיקה מעבודה.
 • להורה מאמץ עצמאי יובאו בחשבון רק תקופות העבודה ששילם עבורן דמי ביטוח.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה לתשלום דמי אימוץ, בתוך שנה מיום הזכאות הראשון.
 • בן הזוג שבחר לקחת את חופשת האימוץ צריך למלא טופס תביעה לתשלום גמלת הורים ולמסור אותו לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים - לאיתור הסניף הקרוב.
 • בטופס נדרש גם אישור חתום של העו"ס על מתן הודעת האימוץ. באישור יירשמו חודש הלידה ושנת הלידה של הילד המאומץ.
 • אין צורך להמתין עד למתן צו האימוץ בבית המשפט כדי להגיש את התביעה.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסויימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

שיעור דמי האימוץ

 • שיעור דמי האימוץ נקבע בהתאם לגובה השכר/ההכנסה של העובד/ת, ועד לסכום המקסימלי של 1,521.5 ₪ ליום, נכון לשנת 2022. לשיעורי הסכום המקסימלי בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • לעובד/ת שכיר/ה:
  • דמי האימוץ ליום יחושבו על-פי מלוא הכנסת העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה לחלק ב–90, או על-פי מלוא ההכנסה ב-6 החודשים שקדמו לאותו יום לחלק ב-180 (לפי הגבוה מביניהם ועד לתקרה שנקבעה).
  • אם במהלך התקופה שעל-פיה מחושבים דמי האימוץ חלה הפחתה זמנית בשכר העובד/ת (למשל בשל שביתה, או מחלה שבמקומה שולמו דמי מחלה) התשלום יחושב על בסיס השכר שהיה משולם אלמלא ההפחתה.
 • לעובד/ת עצמאי/ת:
  • דמי האימוץ ליום יחושבו על-פי ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח עבור 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה, או ב-3 החודשים שבתקופה המקבילה בשנה הקודמת - לפי הגבוהה מביניהן.
  • תחילה ישולמו דמי אימוץ לפי המקדמות שהעובד/ת שילמ/ה למוסד לביטוח לאומי, ועם קבלת השומה יחושבו דמי האימוץ שוב על בסיס ההכנסה הגבוהה מבין שתי האפשרויות.
 • למי שהם גם עובדים שכירים וגם עובדים עצמאים ישולמו דמי אימוץ על-פי שתי הכנסותיהם, כפי שצוין לפני כן, בתנאי שצברו בנפרד תקופת זכאות מעבודתם כעצמאים.

ניכויים מדמי האימוץ

תשלום הפרשים לדמי אימוץ

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול את הזכאות לכל דמי האימוץ או לחלק מהם, מהורים מאמצים העובדים שלא במשק ביתם בפרק הזמן שעבורו משולמים להם דמי אימוץ.

חקיקה ונהלים