הקדמה:

תושבי ישראל שאימצו ילד זכאים לקבל עבורו קצבת ילדים
הזכאות תקפה מיד עם קבלת הילד לאומנה ואין צורך להמתין עד לצו האימוץ של בית המשפט כדי להגיש תביעה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תושבי ישראל שאימצו ילד זכאים לקבל עבורו קצבת ילדים.

  • את התביעה לקבלת הקצבה יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום קבלת הילד לאומנה למטרת אימוץ בארץ, או מיום קבלת הילד לאימוץ בחו"ל.
  • הזכאות לקצבה חלה מיום קבלת הילד לאומנה (לא מהיום שבו התקבל צו האימוץ בבית המשפט), ובמקרים בהם נעשה האימוץ בחו"ל - מיום כניסת הילד לארץ.
  • מי שיגישו תביעה לאחר שחלפו 12 חודשים ממועד זה, יוכלו לקבל תשלום רטרואקטיבי בעבור 12 חודשים בלבד מיום הגשת התביעה.
  • אם האימוץ או כניסת הילד לארץ היו עד ל-15 בחודש, תשולם קצבת הילדים החל מחודש האימוץ או מחודש כניסת הילד לארץ.
  • אם האימוץ או כניסת הילד לארץ היו מה-16 בחודש ואילך, תשולם קצבת הילדים החל מהחודש שלאחר חודש האימוץ, או מהחודש שלאחר חודש כניסת הילד לארץ.

* למידע נוסף על הקצבה ושיעוריה, ראו קצבת ילדים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • לשם קבלת הקצבה, על ההורים להגיש תביעה לקצבת ילדים על גבי טופס תביעה אישית לקצבת ילדים בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריהם - לאיתור הסניף הקרוב.
  • במקרים בהם הילד התקבל לאימוץ בארץ (על ידי השירות למען הילד במשרד הרווחה), יש לצרף לתביעה לקצבת ילדים בעבורו אישור מהשירות למען הילד, הכולל את שמות ההורים המאמצים ומספרי תעודות הזהות שלהם, שם הילד, תאריך לידתו ומספר הזהות הזמני שניתן לו.
  • במקרים בהם הילד אומץ בחו"ל, ניתן להגיש תביעה לקצבת ילדים בעבורו רק לאחר שנרשם בתעודת הזהות של ההורים המאמצים.

חשוב לדעת

  • ניתן להגיש את התביעה ולקבל את הקצבה מיד עם קבלת הילד בפועל לאומנה למטרת אימוץ. אין צורך להמתין עד למתן צו האימוץ בבית המשפט.

חקיקה ונהלים