הקדמה:

בני משפחה של אסירי ציון יכולים להגיש בקשה להכרה ולקבלת תגמולים
אסיר ציון אשר נפטר בהיותו במאסר, מעצר או הגליה, יוכר כהרוג מלכות
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

הליך זה משותף לבקשות הבאות:

 • בקשה להכרה / לקבלת תגמולים לבני משפחה של אסירי ציון.
 • בקשה להכרה / לקבלת תגמולים לבני משפחה של אסירי ציון שנפטרו במאסר.

אוכלוסיית יעד

שלבי ההליך

 • יש למלא ולחתום על טופס בקשה להכרה/ תגמולים לבני משפחה של אסירי ציון/ הרוגי מלכות
 • אל הטופס יש לצרף:
  • מסמכים המעידים על הפעילות הציונית של אסיר הציון ובהם רשומים שם הארגון או המסגרת שבהם פעל, סוג הפעילות ומקומה.
  • במקרה של אסיר ציון שנפטר במאסר, יש לצרף מסמכים המעידים על נסיבות הפטירה.
  • הצהרות של עדים.
  • קורות חיים.
  • שתי תמונות פספורט.
  • אישורים רפואיים, במקרה שיש.
 • את הטופס והמסמכים יש לשלוח אל:
גב' גלית כהן
משרד הקליטה, הרשות לקביעת זכאות לתגמולים לאסירי ציון
רח' קפלן 2, ירושלים 91950
טלפון לבירורים:02-6752751
 • לאחר שיתקבלו הטפסים, יוזמן מגיש הבקשה לוועדה, אליה עליו להגיע עם תעודה מזהה.
 • בקשה של מי שהוכר על ידי הרשות תועבר למוסד לביטוח לאומי להמשך טיפול על-ידי מחלקת השיקום.

ערעור

חשוב לדעת

 • אסיר ציון שלאחר קום המדינה היה במאסר, מעצר או הגליה ונפטר בהיותו שם, או שבית המשפט הצהיר על מותו, יוכר כהרוג מלכות.

תודות