מי שרואים עצמם נפגעים מתוכנית בניה המובאת לאישור, יכולים להגיש התנגדות לתוכנית בתוך חודשיים מיום הפרסום אודות התוכנית
ועדת התכנון ובניה הרלוונטית תקיים דיון בהתנגדות בהשתתפות הצדדים
הגשת ההתנגדות אינה כרוכה בתשלום אגרה
למידע נוסף ראו סעיפים 100-108 לחוק התכנון והבניה


אנשים הסבורים כי תוכנית בניה של ועדת תכנון ובניה פוגעת באינטרס שלהם, יכולים להגיש התנגדות לתוכנית בתוך 60 ימים מיום ההודעה על התוכנית.

 • הגשת התנגדות פטורה מתשלום אגרה, אך הגשת ערר על החלטה הדוחה את ההתנגדות תהיה כרוכה בתשלום אגרה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שרואה עצמו נפגע מתוכנית בניה שהופקדה בוועדה המקומית או בוועדה המחוזית, וכן מתוכנית שהופקדה בוועדה הארצית למתחמים מועדפים לדיור (הותמ״ל).
שימו לב
 • אם מדובר בתוכנית לתשתית לאומית של הוועדה הארצית, ניתן להגיש השגה, באופן דומה להליך שיתואר בהמשך.
 • אם מדובר בתוכנית מיתאר ארצית, השגות הציבור יישמעו במהלך הדיונים של הוועדה הארצית.

אופן עיון בתוכניות הבנייה המובאות לאישור

 • כאשר ועדת תכנון ובנייה מעוניינת להביא תוכנית בניה לאישור, היא צריכה לפרסם אותה לציבור בכמה אופנים:
  • ברשומות (ילקוט הפרסומים הממשלתי).
  • בשני עיתונים יומיים ובעיתון מקומי.
  • באתר האינטרנט של הוועדה לתכנון ובנייה שהפקידה את התוכנית.
  • על גבי שלט במקום בולט בתחום התוכנית.
  • על לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר.
  • במשרדי הרשות המקומית.
  • אם מדובר בתוכנית ששטחה עד 3 דונם, ההודעה תימסר או תפורסם גם לבעלים במקרקעין ולבעלי המגרשים הגובלים בתחום התוכנית.
 • הודעה על הפקדת תוכנית תכלול את פרטי הגוש והחלקה, את שם השכונה ואת הרחוב ומספרי הבתים שהתוכנית נוגעת להם, או פרטים אחרים המאפשרים לזהות את התוכנית.
 • ההודעה תכלול את עיקרי הוראות התוכנית המופקדת ואת המען והמועד להגשת התנגדויות.
 • כל אדם מעוניין רשאי לעיין בתוכנית שהופקדה, ללא תשלום.
 • מסמכי התוכנית וכל מסמך אחר שהוגש בקשר אליה יועמדו לעיון הציבור באתר האינטרנט של הוועדה לתכנון ובנייה הרלוונטית הדנה בתוכנית.
 • ניתן לחפש ולעיין במסמכי התוכניות באתר מנהל התכנון והבנייה.
 • בנוסף, ניתן לעקוב אחר פרסום תוכניות באמצעות המערכת של עמותת מעירים, המאפשרת לקבל התראות לדוא"ל על תוכניות לפי העדפה גיאוגרפית ונושא התוכנית.

למי ואיך פונים

 • ההתנגדות תוגש בהתאם לזהות הוועדה שהפקידה את התוכנית, באופן הבא:
  • התנגדות לתוכנית שהפקידה הוועדה המקומית, תוגש לוועדה המקומית עם עותק לוועדה המחוזית.
  • התנגדות לתוכנית שהפקידה הוועדה המחוזית, תוגש לוועדה המחוזית עם עותק לוועדה המקומית.
  • התנגדות לתוכנית מיתאר מחוזית, תוגש למועצה הארצית לתכנון ובנייה, עם עותק לוועדה המחוזית.
 • לפרטי ועדות מחוזיות וועדות הערר המחוזיות ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.
שימו לב
ניתן להגיש התנגדות לתוכנית שהופקדה בוועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) באופן מקוון, באתר השירותים והמידע הממשלתי.

הגשת ההתנגדות

 • ניתן להגיש את ההתנגדות בתוך 60 ימים מיום הפרסום אודות הפקדת התוכנית, כאשר הוועדה שהפקידה את התוכנית רשאית להאריך את תקופת ההתנגדויות ב-30 ימים נוספים.
 • ההתנגדות לתוכנית תוגש ב-4 עותקים, שיימסרו לגורם הרלוונטי כפי שצוין למעלה.
 • ניתן להגיש את ההתנגדות בדוא"ל, בדואר או במסירה אישית לגורם הרלוונטי.
 • הגשת התנגדות לתוכנית אינה כרוכה בתשלום אגרה.
 • תגובת הגורם הרלוונטי להתנגדות תוגש בתוך 21 ימים מתום התקופה להגשת התנגדות (כלומר, בתוך 81 ימים מיום פרסום ההודעה אודות התוכנית), או בתוך 45 ימים מתום התקופה, אם מדובר בהתנגדות לתוכנית מיתאר מחוזית (אלא אם תקופת ההתנגדות הוארכה).

מה תכלול התנגדות

 • ההתנגדות תכלול את פרטי המתנגד ותפרט כיצד האינטרס שלו נפגע בשל העניין שיש לו בקרקע, בבניין או בפרט תכנוני אחר שהתוכנית נוגעת לו.
 • ההתנגדות תוגש בכתב, בליווי תצהיר חתום על ידי עורך דין המאמת את העובדות עליהן ההתנגדות מתבססת.
 • אם מדובר בנושא הנוגע לשמירת אתרים, טבע, נוף ואיכות חיים וסביבה, ניתן להגיש התנגדות כקבוצה ולהתבסס על תצהירו של המתנגד המייצג את הקבוצה.

הדיון בהתנגדות

 • הוועדה שההתנגדות הוגשה לה תדון ותכריע בה.
 • התנגדות לתוכנית שהפקידה הוועדה המחוזית תדון בפני ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית.
 • הוועדה הדנה בהתנגדות תשלח הזמנה לדיון 14 ימים לפחות לפני מועדו.
 • המתנגד ומגיש התוכנית יוזמנו לדיון בהתנגדות, ויוכלו להשמיע את טענותיהם בעל פה בפני הוועדה.
 • המתנגד רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין בדיוני הוועדה.
 • הצדדים לא יורשו לטעון טענות שלא הופיעו במסמכים שהוגשו, אלא אם הוועדה אפשרה זאת מטעמים מיוחדים.
 • אם המתנגד או מגיש התוכנית לא התייצב לדיון שהוזמן אליו, הוועדה רשאית לקיים את הדיון שלא בפניו.
 • במהלך הדיון המתנגד מקבל את הזכות לטעון ראשון, לאחר מכן יגיבו לטענותיו מגיש התוכנית ויתר הצדדים הרלוונטיים, ולמתנגד תהיה זכות להשיב.
 • ככלל, הדיון יהיה פומבי ופתוח לקהל.
 • אם הוגשו מספר התנגדויות זהות במהותן, הוועדה רשאית לדון בהן יחד או להזמין ולשמוע רק את חלקן, אם לדעתה הן מייצגות עניין או מקום זהים.

מינוי חוקר

 • אם הוגשו לתוכנית התנגדויות רבות, או שהן מעוררות סוגיות מורכבות, הוועדה שדנה בהתנגדות יכולה למנות חוקר לשמיעת התנגדויות.
 • החוקר ימונה מתוך רשימה של בעלי הכשרה מתאימים שמינה שר הפנים.
 • במקרה של מינוי חוקר, הדיון בהתנגדות יתקיים בפניו ולא בפני הוועדה.
 • לאחר שמיעת ההתנגדויות, יגיש החוקר לוועדה דו"ח עם תמצית ההתנגדויות והמלצותיו לגביהן.
 • הוועדה תדון בדו"ח החוקר ותכריע בהתנגדויות על בסיס האמור בו.
 • עם זאת, הוועדה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להזמין את המתנגדים (כולם או חלקם) ואת מגיש התוכנית כדי לשמוע את טענותיהם בעל פה.

הכרעה בהתנגדות

 • הוועדה רשאית לדחות או לקבל את ההתנגדות, כולה או חלקה, או לשנות את התוכנית.
 • אם לדעת הוועדה, קבלת ההתנגדות עלולה לפגוע באדם אחר, היא תאפשר לו להביע את טענותיו לפניה לפני שתקבל החלטה בהתנגדות.
 • המתנגד יקבל הודעה בכתב על הכרעת הוועדה, בצירוף הנימוקים להחלטה.

ערר על דחיית התנגדות ואישור התוכנית

ערר על תוכנית שאושרה בוועדה המקומית

 • אם התוכנית אושרה בוועדה המקומית, המתנגד רשאי להגיש ערעור בפני ועדת הערר המחוזית, בתוך 15 ימים ממועד שבו הומצאה לו החלטת הוועדה המקומית על דחיית ההתנגדות ואישור התוכנית.
 • ועדת הערר תודיע למתנגד על החלטתה בתוך 7 ימים מהיום בו התקבלה ההחלטה בערר.
 • אם ועדת הערר המחוזית דחתה גם היא את ההתנגדות, ניתן להגיש ליו"ר ועדת הערר המחוזית בקשת רשות להגיש ערר לוועדת המשנה לעררים של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, בתוך 7 ימים מהיום בו הומצאה ההחלטה בדבר הדחייה.
 • על החלטת יו"ר ועדת הערר המחוזית שלא לתת רשות להגיש ערר, וכן על החלטת ועדת המשנה לעררים של הוועדה המחוזית הדוחה את ההתנגדות, ניתן להגיש עתירה מנהלית.

ערר על תוכנית שאושרה בוועדה המחוזית

 • אם התוכנית אושרה בוועדה המחוזית, ניתן להגיש ליו"ר הוועדה המחוזית בקשה רשות להגיש ערר, בתוך 15 ימים מהמועד שבו הומצאה למבקש החלטת הוועדה המחוזית על דחיית ההתנגדות ואישור התוכנית.
 • אם היו"ר נתן אישור להגיש ערר, יש להגיש את הערר לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה בתוך 30 ימים ממועד שבו הומצאה החלטת יו"ר הוועדה.
 • על החלטת יו"ר הוועדה המחוזית שלא לתת רשות להגיש ערר, או על החלטה של ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית הדוחה את ההתנגדות, ניתן להגיש עתירה מנהלית.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • בג"ץ 288/00 (באתר נבו) - לתוכנית מתאר ארצית לא ניתן להגיש התנגדות. אך המועצה הארצית לתכנון ולבניה שדנה בתוכניות אלו נוהגת לאפשר לשמוע את השגות הציבור במהלך דיוניה.
 • ע"א 2962/97 (באתר נבו) - כדי שאדם יהיה זכאי להגיש התנגדות לתוכנית בניה, די בכך שהוא יוכל להראות כי התוכנית פוגעת לכאורה באינטרס שיש לו.

חקיקה ונהלים

תודות

 • הערך נכתב בסיוע עמותת "מעירים".