הקדמה:

מי שרואים עצמם נפגעים מתכנית בניה המובאת לאישור, יכולים להגיש התנגדות לתכנית בתוך חודשיים מיום הפרסום אודות התכנית
ועדת התכנון ובניה הרלוונטית תקיים דיון בהתנגדות בהשתתפות הצדדים
הגשת ההתנגדות אינה כרוכה בתשלום אגרה
למידע נוסף ראו סעיפים 100-108 לחוק התכנון והבניה


אנשים הסבורים כי תכנית בניה של ועדת תכנון ובניה פוגעת באינטרס שלהם, יכולים להגיש התנגדות לתכנית בתוך 60 ימים מיום ההודעה על התכנית.

 • הגשת התנגדות פטורה מתשלום אגרה, אך הגשת ערר על החלטה הדוחה את ההתנגדות תהיה כרוכה בתשלום אגרה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שרואה עצמו נפגע מתכנית בניה שהופקדה בוועדה המקומית או בוועדה המחוזית, וכן מתכנית שהופקדה בוועדה הארצית למתחמים מועדפים לדיור (הותמ״ל).
שימו לב
 • אם מדובר בתכנית לתשתית לאומית של הוועדה הארצית, ניתן להגיש השגה, באופן דומה להליך שיתואר בהמשך.
 • אם מדובר בתכנית מיתאר ארצית, השגות הציבור יישמעו במהלך הדיונים של הוועדה הארצית.

אופן עיון בתכניות הבנייה המובאות לאישור

 • כאשר ועדת תכנון ובנייה מעוניינת להביא תכנית בניה לאישור, היא צריכה לפרסם אותה לציבור בכמה אופנים:
  • ברשומות (ילקוט הפרסומים הממשלתי).
  • בשני עיתונים יומיים ובעיתון מקומי.
  • באתר האינטרנט של הוועדה לתכנון ובנייה שהפקידה את התכנית.
  • על גבי שלט במקום בולט בתחום התכנית.
  • על לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר.
  • במשרדי הרשות המקומית.
  • אם מדובר בתכנית ששטחה עד 3 דונם, ההודעה תימסר או תפורסם גם לבעלים במקרקעין ולבעלי המגרשים הגובלים בתחום התכנית.
 • הודעה על הפקדת תכנית תכלול את פרטי הגוש והחלקה, את שם השכונה ואת הרחוב ומספרי הבתים שהתכנית נוגעת להם, או פרטים אחרים המאפשרים לזהות את התכנית.
 • ההודעה תכלול את עיקרי הוראות התכנית המופקדת ואת המען והמועד להגשת התנגדויות.
 • כל אדם מעוניין רשאי לעיין בתכנית שהופקדה, ללא תשלום.
 • מסמכי התכנית וכל מסמך אחר שהוגש בקשר אליה יועמדו לעיון הציבור באתר האינטרנט של הוועדה לתכנון ובנייה הרלוונטית הדנה בתכנית.
 • ניתן לחפש ולעיין במסמכי התכניות באתר מנהל התכנון והבנייה.
 • בנוסף, ניתן לעקוב אחר פרסום תכניות באמצעות המערכת של עמותת מעירים, המאפשרת לקבל התראות לדוא"ל על תכניות לפי העדפה גיאוגרפית ונושא התכנית.

למי ואיך פונים

 • ההתנגדות תוגש בהתאם לזהות הוועדה שהפקידה את התכנית, באופן הבא:
  • התנגדות לתכנית שהפקידה הוועדה המקומית, תוגש לוועדה המקומית עם עותק לוועדה המחוזית.
  • התנגדות לתכנית שהפקידה הוועדה המחוזית, תוגש לוועדה המחוזית עם עותק לוועדה המקומית.
  • התנגדות לתכנית מיתאר מחוזית, תוגש למועצה הארצית לתכנון ובנייה, עם עותק לוועדה המחוזית.
 • לפרטי ועדות מחוזיות וועדות הערר המחוזיות ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.
שימו לב
ניתן להגיש התנגדות לתכנית שהופקדה בוועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) באופן מקוון, באתר השירותים והמידע הממשלתי.

הגשת ההתנגדות

 • ניתן להגיש את ההתנגדות בתוך 60 ימים מיום הפרסום אודות הפקדת התכנית, כאשר הוועדה שהפקידה את התכנית רשאית להאריך את תקופת ההתנגדויות ב-30 ימים נוספים.
 • ההתנגדות לתכנית תוגש ב-4 עותקים, שיימסרו לגורם הרלוונטי כפי שצוין למעלה.
 • ניתן להגיש את ההתנגדות בדוא"ל, בדואר או במסירה אישית לגורם הרלוונטי.
 • הגשת התנגדות לתכנית אינה כרוכה בתשלום אגרה.
 • תגובת הגורם הרלוונטי להתנגדות תוגש בתוך 21 ימים מתום התקופה להגשת התנגדות (כלומר, בתוך 81 ימים מיום פרסום ההודעה אודות התכנית), או בתוך 45 ימים מתום התקופה, אם מדובר בהתנגדות לתכנית מיתאר מחוזית (אלא אם תקופת ההתנגדות הוארכה).

מה תכלול התנגדות

 • ההתנגדות תכלול את פרטי המתנגד ותפרט כיצד האינטרס שלו נפגע בשל העניין שיש לו בקרקע, בבניין או בפרט תכנוני אחר שהתכנית נוגעת לו.
 • ההתנגדות תוגש בכתב, בליווי תצהיר חתום על ידי עורך דין המאמת את העובדות עליהן ההתנגדות מתבססת.
 • אם מדובר בנושא הנוגע לשמירת אתרים, טבע, נוף ואיכות חיים וסביבה, ניתן להגיש התנגדות כקבוצה ולהתבסס על תצהירו של המתנגד המייצג את הקבוצה.

הדיון בהתנגדות

 • הוועדה שההתנגדות הוגשה לה תדון ותכריע בה.
 • התנגדות לתכנית שהפקידה הוועדה המחוזית תדון בפני ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית.
 • הוועדה הדנה בהתנגדות תשלח הזמנה לדיון 14 ימים לפחות לפני מועדו.
 • המתנגד ומגיש התכנית יוזמנו לדיון בהתנגדות, ויוכלו להשמיע את טענותיהם בעל פה בפני הוועדה.
 • המתנגד רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין בדיוני הוועדה.
 • הצדדים לא יורשו לטעון טענות שלא הופיעו במסמכים שהוגשו, אלא אם הוועדה אפשרה זאת מטעמים מיוחדים.
 • אם המתנגד או מגיש התכנית לא התייצב לדיון שהוזמן אליו, הוועדה רשאית לקיים את הדיון שלא בפניו.
 • במהלך הדיון המתנגד מקבל את הזכות לטעון ראשון, לאחר מכן יגיבו לטענותיו מגיש התכנית ויתר הצדדים הרלוונטיים, ולמתנגד תהיה זכות להשיב.
 • ככלל, הדיון יהיה פומבי ופתוח לקהל.
 • אם הוגשו מספר התנגדויות זהות במהותן, הוועדה רשאית לדון בהן יחד או להזמין ולשמוע רק את חלקן, אם לדעתה הן מייצגות עניין או מקום זהים.

מינוי חוקר

 • אם הוגשו לתכנית התנגדויות רבות, או שהן מעוררות סוגיות מורכבות, הוועדה שדנה בהתנגדות יכולה למנות חוקר לשמיעת התנגדויות.
 • החוקר ימונה מתוך רשימה של בעלי הכשרה מתאימים שמינה שר הפנים.
 • במקרה של מינוי חוקר, הדיון בהתנגדות יתקיים בפניו ולא בפני הוועדה.
 • לאחר שמיעת ההתנגדויות, יגיש החוקר לוועדה דו"ח עם תמצית ההתנגדויות והמלצותיו לגביהן.
 • הוועדה תדון בדו"ח החוקר ותכריע בהתנגדויות על בסיס האמור בו.
 • עם זאת, הוועדה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להזמין את המתנגדים (כולם או חלקם) ואת מגיש התכנית כדי לשמוע את טענותיהם בעל פה.

הכרעה בהתנגדות

 • הוועדה רשאית לדחות או לקבל את ההתנגדות, כולה או חלקה, או לשנות את התכנית.
 • אם לדעת הוועדה, קבלת ההתנגדות עלולה לפגוע באדם אחר, היא תאפשר לו להביע את טענותיו לפניה לפני שתקבל החלטה בהתנגדות.
 • המתנגד יקבל הודעה בכתב על הכרעת הוועדה, בצירוף הנימוקים להחלטה.

ערר על דחיית התנגדות ואישור התכנית

ערר על תכנית שאושרה בוועדה המקומית

 • אם התכנית אושרה בוועדה המקומית, המתנגד רשאי להגיש ערעור בפני ועדת הערר המחוזית, בתוך 15 ימים ממועד שבו הומצאה לו החלטת הוועדה המקומית על דחיית ההתנגדות ואישור התכנית.
 • ועדת הערר תודיע למתנגד על החלטתה בתוך 7 ימים מהיום בו התקבלה ההחלטה בערר.
 • אם ועדת הערר המחוזית דחתה גם היא את ההתנגדות, ניתן להגיש ליו"ר ועדת הערר המחוזית בקשת רשות להגיש ערר לוועדת המשנה לעררים של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, בתוך 7 ימים מהיום בו הומצאה ההחלטה בדבר הדחייה.
 • על החלטת יו"ר ועדת הערר המחוזית שלא לתת רשות להגיש ערר, וכן על החלטת ועדת המשנה לעררים של הוועדה המחוזית הדוחה את ההתנגדות, ניתן להגיש עתירה מנהלית.

ערר על תכנית שאושרה בוועדה המחוזית

 • אם התכנית אושרה בוועדה המחוזית, ניתן להגיש ליו"ר הוועדה המחוזית בקשה רשות להגיש ערר, בתוך 15 ימים מהמועד שבו הומצאה למבקש החלטת הוועדה המחוזית על דחיית ההתנגדות ואישור התכנית.
 • אם היו"ר נתן אישור להגיש ערר, יש להגיש את הערר לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה בתוך 30 ימים ממועד שבו הומצאה החלטת יו"ר הוועדה.
 • על החלטת יו"ר הוועדה המחוזית שלא לתת רשות להגיש ערר, או על החלטה של ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית הדוחה את ההתנגדות, ניתן להגיש עתירה מנהלית.

פסקי דין

 • בג"ץ 288/00 (באתר נבו) - לתכנית מתאר ארצית לא ניתן להגיש התנגדות. אך המועצה הארצית לתכנון ולבניה שדנה בתכניות אלו נוהגת לאפשר לשמוע את השגות הציבור במהלך דיוניה.
 • ע"א 2962/97 (באתר נבו) - כדי שאדם יהיה זכאי להגיש התנגדות לתכנית בניה, די בכך שהוא יוכל להראות כי התכנית פוגעת לכאורה באינטרס שיש לו.

חקיקה ונהלים

תודות

 • הערך נכתב בסיוע עמותת "מעירים".