הקדמה:

הוועדה הבין משרדית משמשת כוועדת חריגים לאנשים המתקשים בהחזרי משכנתא
הועדה הבין משרדית לחריגים פועלת בהתאם להסכם הקיים בין הממשלה לבין הבנקים למשכנתאות ובהתאם לחוק הלוואות לדיור ומטרתן לבחון ולשקול אפשרות הקלה בפירעון החזרי משכנתא לאור מצבו הכלכלי של הלווה
הועדה הבין משרדית מסייעת רק במקרים בהם המשכנתא ממומנת, לפחות בחלקה, במסגרת סיוע לזכאים של משרד הבינוי והשיכון


הוועדה הבין-משרדית לחריגים פועלת בהתאם להסכם בין הממשלה לבין הבנקים למשכנתאות ובהתאם לחוק הלוואות לדיור ומטרתה לבחון ולשקול אפשרות הקלה בפירעון החזרי משכנתא בשל מצבו הכלכלי של הלווה.

 • למידע נוסף לגבי אופן הפנייה לוועדה הבין משרדית לחץ כאן

הרכב הוועדה

 • נציג משרד האוצר שמונה על-ידי שר האוצר ומשמש כיו"ר הוועדה.
 • נציג משרד הבינוי והשיכון שמונה על-ידי שר הבינוי ומשמש כחבר בוועדה.
 • נציג הבנק שדרכו ניתנה ההלוואה המשמש כחבר ומרכז בוועדה.

תפקידים וסמכויות

 • הוועדה מתייחסת ומחליטה לגבי בקשות של אנשים המתקשים בהחזרי משכנתא בין אם עמדו או לא עמדו בהחזרים החודשיים.
 • הוועדה מטפלת בתיקים בהם קיימת יתרת כספי תקציב שניתנו באחת מתוכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון על-פי חוק הלוואות לדיור ובכל מסגרת סיוע אחרת, ובנוסף כספים שניתנו לזכאים ממקורות הבנק או כספי תקציב בלבד.
 • הוועדה פועלת במטרה לתת פיתרון לבעיות חריגות של משפחות ויחידים והיא פועלת בהתאם לשיקול דעתה.
 • החלטות הוועדה תקפות עד 12 חודשים מהיום שהתקבלו. אם במשך התקופה הזו השתנו הנתונים באופן משמעותי או שהיו נתונים שלא עמדו בפני הוועדה בעת הדיון והנם מהותיים לקבלת ההחלטה, הבקשה תובא לדיון מחדש.
 • כאשר הוועדה מאשרת הסדר לשם הקלה בפירעון בהחזרי משכנתא:
  • על הלווה לבצע את כל הנדרש ממנו לצורך ביצוע ההסדר שנקבע תוך 35 יום מקבלת הודעה מתאימה מהבנק.
  • באחריות הבנק להביא לידיעת הלווה כי אם תוך 35 יום לא יפעל לפי ההסדר המאושר יימשכו ההליכים נגדו.
  • הבנק רשאי להאריך את תקופת 35 ימים, אך לא יותר מ-12 חודשים מיום קבלת ההחלטה.

חשוב לדעת

 • החלטות הוועדה תהיינה תקפות בנוכחות כל חבריה.
 • חשוב לפנות אל הוועדה בהקדם האפשרי, מיד לאחר שמתגלה הקושי בהחזר ההלוואה, על מנת להימנע מנקיטת הליכי הוצאה לפועל ע"י הבנק. (לרוב הבנק לא נוקט הליכי הוצאה לפועל לפני שחלפו 6 חודשים מהיווצרות החוב).

חקיקה ונהלים

תודות