הקדמה:

מי שפנו לוועדת חריגים להקלה בהחזרי משכנתא ואינם שבעי רצון מהחלטתה, רשאים לערער עליה
את הערעור יש להגיש בתוך 15 ימים ממועד משלוח ההודעה על ההחלטה
הפניות לוועדת הערר נעשות באמצעות הבנקים למשכנתאות

טפסים

מקבלי סיוע במשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון שפנו לוועדת חריגים כדי לקבל הקלה בהחזרי המשכנתא ואינם שבעי רצון מהחלטתה, רשאים לפנות לוועדת ערר.

שימו לב
הקלות בעקבות משבר הקורונה
 • ב-29.09.2020 הודיע בנק ישראל על הארכה בדחיית תשלומי המשכנתא לתקופה של 6 חודשים נוספים, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה.
  • מי שכבר קיבלו דחייה של תשלומי המשכנתא, יוכלו לדחות את התשלומים עד לסוף שנת 2020, גם אם כלל הדחייה עולה על 6 חודשים.
  • מי שטרם דחו את תשלומי המשכנתא, יוכלו לדחות את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים. ניתן להגיש את הבקשה לדחיית התשלומים עד ל-31.12.2020.
  • דחיית התשלומים לא תתאפשר ללווה שנמצא בהליך משפטי.
  • לווה, שנכון ל-28.02.2020 איחר באחד או יותר מהתשלומים החודשיים, יוכל לקבל דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת האיחור בתשלום.
 • בסיום תקופת הדחייה, תשלומי המשכנתא שנדחים ייפרסו על יתר תקופת המשכנתא. לכן, התשלומים החודשיים שנותרו יעלו באופן יחסי לתקופת הדחייה.
 • שיעור הריבית בגין דחיית התשלומים לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע בהסכם המשכנתא.
 • הבנק אינו רשאי לגבות עמלות בגין דחיית תשלומי המשכנתא.
 • הבנקים מאפשרים את דחיית החוב ללא צורך בהגעה לסניף.
טיפ
 • דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. לכן, לפני קבלת החלטה על דחיית תשלומים חשוב לבחון את ההשלכות של הדחייה, ובין היתר את המחיר הכלכלי שלה, מבחינת עלות הריבית, סכום החיוב החודשי לאחר הדחייה, וכדומה.
 • לפני קבלת החלטה על דחיית התשלומים חשוב גם לבחון את ההשפעה של הדחייה על הכיסוי הביטוחי (ביטוח חיים) הקיים במסגרת המשכנתא.
 • ללווים שנטלו הלוואה לדיור בסיוע משרד השיכון:
  • הבנק רשאי לאשר הקלות נוספות, בהתאם לתנאים (כגון דחייה לתקופה נוספת, פריסת התשלומים והארכת התקופה לפירעון).
  • מי שמתקשים בהחזרי המשכנתא למרות דחיית התשלומים, יכולים לפנות אל ועדת החריגים של משרד השיכון ולבקש הקלה נוספת.
  • למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.

דחייה נוספת של תשלומי המשכנתא החל מה-01.01.2021

 • על-פי מתווה של הפיקוח על הבנקים מה-30.11.2020, לקוחות שנפגעו באופן משמעותי מהמשבר, וקיבלו דחייה בתשלומי המשכנתא (בהתאם למתווה הקודם), יוכלו לבקש מהבנק דחייה נוספת בתשלומים,שתביא להפחתה בהחזרים החודשיים. זאת בתנאי שיעמדו בכל התנאים הבאים:
  1. הכנסת משק הבית של הלקוח (נטו) אינה עולה על 20,000 ₪, נכון לתאריך 28.02.2020.
  2. פגיעה בהכנסה בשיעור של 40% ומעלה.
שימו לב
 • בדיקת גובה ההכנסה ושיעור הפגיעה בהכנסה תיעשה על-פי שיקול דעת הבנק.
 • לקוחות שאינם עונים על התנאים יוכלו לפנות לבנקים בבקשה להסדרים פרטניים ומציאת פתרונות המתאימים להם.
 • הקטנת החיוב החודשי יכולה להיעשות על-פי אחת החלופות הבאות. כל בנק רשאי להציע לכלל לקוחותיו אחת משתי החלופות:
  • חלופה א': הפחתת התשלום החודשי בכ-25%, 50%, 75% (בהתאם לבחירת הלקוח).
  • חלופה ב': דחיית רכיב הקרן באופן שיביא להפחתת החיוב החודשי בין 40% ל-75%. שיעור ההפחתה יהיה בהתאם למאפייני ההלוואה הספציפית, כמו הרכב ההלוואה, גיל ההלוואה והתקופה לפירעון.
 • התקופה שבה התשלום החודשי יהיה מופחת תהיה 24 חודשים או פחות - לבחירת הלקוח.
 • לאחר תקופת התשלום המופחת (תקופת הדחייה), פריסת התשלום שנצבר בתקופה זו תעשה על-פי אחת מהאפשרויות הבאות:
  • פריסת התשלום המצטבר שהופחת על יתרת תקופת ההלוואה.
  • הארכת תקופת ההלוואה בהתאם לתקופת התשלום המופחת.
 • דחיית תשלומי ההלוואה תיעשה ללא עמלות.
 • שיעור הריבית יהיה שיעור הריבית המקורי של ההלוואה.
 • ניתן יהיה להגיש בקשה לדחיית תשלומי ההלוואה בהתאם למתווה הנוסף בין ה-01.01.2021 ועד ל-31.03.2021 (מועד כניסת המתווה לתוקף עשוי להשתנות בין הבנקים, אך בכל מקרה לא יאוחר מה-31.03.2021). בבנקים שבהם מועד יישום המתווה יחל לאחר ה-01.01.2021, ימשיכו לחול תנאי הדחייה הקיימים, עד למועד הכניסה לתוקף של המתווה החדש.
 • למידע נוסף על המתווה החדש, ראו בבהודעת הפיקוח על הבנקים מיום 30.11.2020.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • מי שמעוניין לערער על החלטתה של ועדת החריגים יפנה אל הבנק למשכנתאות.
 • הבנק מחויב להביא את הנושא לדיון בפני ועדת הערר בתוך 30 ימים מהיום שהלווה פנה אליו בבקשה לערער.

שלבי ההליך

הגשת הערעור

 • לבקשת הערעור, שתוגש באמצעות הבנק, יצורפו המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה לדיון בוועדת הערר (נספח ב' בנוהל) לאחר שמולאו בו הפרטים הנדרשים (אם סעיף או פרט מסוים חסרים, יש להסביר מדוע לא מולאו).
  • פנייה בכתב של הלווה.
  • אישורי הכנסה עדכניים.
  • פרטים לגבי כל חשבונות הבנק של הלווה:
   • דף יתרות כולל המפרט את כל החסכונות, פיקדונות, קופות ומט"ח הקיימים בחשבון.
   • דו"ח על תנועות בחשבון עו"ש של החודשיים האחרונים.
  • חקירה כלכלית על הלווה, שתמומן על ידו:
   • חברת החקירות שמבצעת את החקירה תיקבע על ידי משרד הבינוי והשיכון והעלות לביצוע החקירה תיקבע לפי מכרז החקירות של משרד הבינוי והשיכון.
   • הבנק ימסור לחוקר את נתוני ההחזר החודשי של הלווים כדי שהחוקר יוכל להתייחס לגובה ההחזר החודשי מול הכנסות המבקשים וכן פרטים אודות חשבונות הלווים.
   • במקרה של צירוף זכאויות (אפשרות שניתנת לבעלי תעודת זכאות של עולים חדשים לרכוש דירה ביחד עם בן משפחה מקרבה ראשונה או עם סבא/סבתא/דוד/דודה ובמסגרת רכישת אותה דירה לצרף את הזכאות שלהם ואת זכאותו של בן המשפחה המצטרף), תיערך חקירה כלכלית של כל הלווים ועל הבנק לעדכן את חברת החקירות בנתונים כמו: גובה ההחזר החודשי בגין המשכנתא של כל לווה וכל מידע נוסף שיש בידי הבנק להתייחסות החוקר בנוגע להכנסות ורמת החיים של הלווים.
   • הבנק לא יזמין חקירה עד לקבלת כל שאר המסמכים הדרושים (פניית הלווה בכתב, אישורי הכנסה עדכניים, פרטים אודות כל חשבונות הבנק של הלווים).
  • החלטות קודמות של ועדת החריגים או ועדת חריגים עליונה וציבורית של משרד הבינוי והשיכון (אם ישנן).
  • העתק מתעודת הזכאות (אם קיימת) שמפורט בה הסיוע שקיבל הלווה בוועדות חריגים עליונה וציבורית של משרד הבינוי והשיכון.

התכנסות והחלטת הוועדה

 • הוועדה תתכנס בהרכב הבא:
 • החלטות הוועדה יהיו תקפות בנוכחות כל חבריה.
 • החלטת הוועדה תקפה למשך 12 חודשים.
 • אם במהלך 12 החודשים השתנו נתוני הלווה באופן משמעותי או שהיו נתונים שלא עמדו בפני הוועדה בעת הדיון והם מהותיים לצורך קבלת ההחלטה, הבקשה תובא לדיון מחדש.
 • במקרים שבהם הוועדה החליטה להגביל את מועד ביצוע ההחלטה בתוך פרק זמן מסוים (לאור גובה ריבית וכד'), הבנק יהיה רשאי להאריך את תוקף ההחלטה עד 12 חודשים מיום ההחלטה.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים