מי שפנו לוועדת חריגים להקלה בהחזרי משכנתא ואינם שבעי רצון מהחלטתה, רשאים לערער עליה
את הערעור יש להגיש בתוך 15 ימים ממועד משלוח ההודעה על ההחלטה
הפניות לוועדת הערר נעשות באמצעות הבנקים למשכנתאות
טפסים

מקבלי סיוע במשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון שפנו לוועדת חריגים כדי לקבל הקלה בהחזרי המשכנתא ואינם שבעי רצון מהחלטתה, רשאים לפנות לוועדת ערר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • מי שמעוניין לערער על החלטתה של ועדת החריגים יפנה אל הבנק למשכנתאות.
 • הבנק מחויב להביא את הנושא לדיון בפני ועדת הערר בתוך 30 ימים מהיום שהלווה פנה אליו בבקשה לערער.

שלבי ההליך

הגשת הערעור

 • לבקשת הערעור, שתוגש באמצעות הבנק, יצורפו המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה לדיון בוועדת הערר (נספח ב' בנוהל) לאחר שמולאו בו הפרטים הנדרשים (אם סעיף או פרט מסוים חסרים, יש להסביר מדוע לא מולאו).
  • פנייה בכתב של הלווה.
  • אישורי הכנסה עדכניים.
  • פרטים לגבי כל חשבונות הבנק של הלווה:
   • דף יתרות כולל המפרט את כל החסכונות, פיקדונות, קופות ומט"ח הקיימים בחשבון.
   • דו"ח על תנועות בחשבון עו"ש של החודשיים האחרונים.
  • חקירה כלכלית על הלווה, שתמומן על ידו:
   • חברת החקירות שמבצעת את החקירה תיקבע על ידי משרד הבינוי והשיכון והעלות לביצוע החקירה תיקבע לפי מכרז החקירות של משרד הבינוי והשיכון.
   • הבנק ימסור לחוקר את נתוני ההחזר החודשי של הלווים כדי שהחוקר יוכל להתייחס לגובה ההחזר החודשי מול הכנסות המבקשים וכן פרטים אודות חשבונות הלווים.
   • במקרה של צירוף זכאויות (אפשרות שניתנת לבעלי תעודת זכאות של עולים חדשים לרכוש דירה ביחד עם בן משפחה מקרבה ראשונה או עם סבא/סבתא/דוד/דודה ובמסגרת רכישת אותה דירה לצרף את הזכאות שלהם ואת זכאותו של בן המשפחה המצטרף), תיערך חקירה כלכלית של כל הלווים ועל הבנק לעדכן את חברת החקירות בנתונים כמו: גובה ההחזר החודשי בגין המשכנתא של כל לווה וכל מידע נוסף שיש בידי הבנק להתייחסות החוקר בנוגע להכנסות ורמת החיים של הלווים.
   • הבנק לא יזמין חקירה עד לקבלת כל שאר המסמכים הדרושים (פניית הלווה בכתב, אישורי הכנסה עדכניים, פרטים אודות כל חשבונות הבנק של הלווים).
  • החלטות קודמות של ועדת החריגים או ועדת חריגים עליונה וציבורית של משרד הבינוי והשיכון (אם ישנן).
  • העתק מתעודת הזכאות (אם קיימת) שמפורט בה הסיוע שקיבל הלווה בוועדות חריגים עליונה וציבורית של משרד הבינוי והשיכון.

התכנסות והחלטת הוועדה

 • הוועדה תתכנס בהרכב הבא:
 • החלטות הוועדה יהיו תקפות בנוכחות כל חבריה.
 • החלטת הוועדה תקפה למשך 12 חודשים.
 • אם במהלך 12 החודשים השתנו נתוני הלווה באופן משמעותי או שהיו נתונים שלא עמדו בפני הוועדה בעת הדיון והם מהותיים לצורך קבלת ההחלטה, הבקשה תובא לדיון מחדש.
 • במקרים שבהם הוועדה החליטה להגביל את מועד ביצוע ההחלטה בתוך פרק זמן מסוים (לאור גובה ריבית וכד'), הבנק יהיה רשאי להאריך את תוקף ההחלטה עד 12 חודשים מיום ההחלטה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים