בתקופה שלאחר הגשת כתב אישום נגד קטין רשאי בית המשפט לתת צו להחזקת הקטין במעון לצורכי הסתכלות כדי לערוך אבחונים, לבדוק את תפקודו של הקטין ולגבש ממצאים והמלצות לפעולה
מתן הצו להחזקת קטין במעון לצורכי הסתכלות מותנה בכך שהקטין נתן את הסכמתו למתן הצו והוא מיוצג על ידי סניגור, אם הוא מתחת לגיל 14
אם הקטין לא נתן את הסכמתו למתן הצו, הוא חייב להיות מיוצג על ידי סניגור, גם אם הוא מעל גיל 14
הקטין יוחזק לצורכי הסתכלות במעון, ורק אם לא ניתן להחזיקו שם, יוחזק במעון נעול לתקופה שלא תעלה על 70 יום (אלא אם כן בית המשפט האריך תקופה זו)


בתקופה שלאחר הגשת כתב אישום נגד קטין, רשאי בית המשפט לתת צו להחזקת הקטין במעון לצורכי הסתכלות כדי לערוך אבחונים, לבדוק את תפקודו של הקטין, ולגבש ממצאים והמלצות לפעולה.

 • הצו יינתן אם בית המשפט סבור, לאחר שהובאה בפניו חוות דעתו של קצין המבחן, כי מסירתו של הקטין להשגחתו של קצין מבחן אינה מספקת בנסיבות העניין, וכי טובת הקטין דורשת זאת.
 • בית המשפט רשאי לתת צו זה רק אם נוכח כי יש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הקטין או שהקטין הודה כי אין מחלוקת לגבי קיומן של ראיות לכאורה.
  • בית המשפט רשאי לתת צו להחזקת הקטין במעון לצורך הסתכלות, גם אם לא נוכח שיש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הקטין, בתנאי שהקטין מיוצג על ידי סניגור והוא וסניגורו הסכימו למתן הצו.
 • בכל מקרה לא יוחזק אדם במעון או במעון נעול לאחר שמלאו לו 20 שנה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים- בני נוער בגילאים 18-12 שנה, שהוגש נגדם כתב אישום.

התנאים למתן צו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות

 • הצו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות יינתן בהתקיים שני התנאים הבאים:
  1. הקטין מיוצג על ידי סניגור. אם גילו של הקטין מעל 14, אין חובה שיהיה מיוצג, אך על בית המשפט להשתכנע כי לא ייגרם לו נזק.
  2. הקטין הסכים למתן הצו, או שהתקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות את הוצאת הצו גם ללא הסכמת הקטין. במקרה שהקטין לא הסכים להוצאת הצו, הוא חייב להיות מיוצג על-ידי סניגור, גם אם הוא מעל גיל 14.

החזקת קטין במעון סגור לצורך הסתכלות

 • הקטין יוחזק לצורכי הסתכלות במעון, ורק אם לא ניתן להחזיקו שם, יוחזק במעון נעול לתקופה שלא תעלה על 70 יום.
 • בית המשפט רשאי להאריך את תקופת שהייתו של הקטין במעון או במעון נעול למשך 30 יום נוספים.
 • אם צו ההחזקה במעון לצורכי הסתכלות ניתן לגבי קטין עצור, לא תינתן לקטין חופשה מהמעצר במהלך תוקפו של צו ההחזקה, אלא באישורו של בית המשפט לנוער.

פעולות שינקטו במעון או במעון הנעול

 • החזקת קטין במעון או במעון נעול לצורכי הסתכלות, תכלול אחת או יותר מהפעולות הבאות:
  • עריכת אבחונים לקטין במעון.
  • בדיקת תפקודו ההתנהגותי והחברתי של הקטין במעון.
  • גיבוש ממצאים והמלצות לאור הבדיקות שנערכו.

שינוי או ביטול צו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות

  • בית המשפט רשאי, לבקשת קצין מבחן, הממונה על המעונות, או הקטין, לעשות את הפעולות הבאות:
  • לשנות או לבטל את צו ההחזקה במעון לצורכי הסתכלות.
  • לתת כל הוראה הנדרשת לביצועו,
  • להאריך את הצו לתקופה נוספת של עד 30 יום.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט לנוער לתת צו להחזקת קטין במעון לצורך הסתכלות ניתן לערער לבית המשפט המחוזי (במקרה שהדיון התקיים בבית משפט השלום).
 • על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לפני בית המשפט העליון.

חשוב לדעת

 • ממצאים שהתקבלו מהאבחונים והבדיקות שנערכו לקטין בעת שהותו במעון לצורך הסתכלות, לא ישמשו ראיה נגד הקטין בהליך הפלילי, למעט לשם קביעת דרכי הטיפול בו.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים