הקדמה:

מעון לקטינים הוא מקום המשמש למגורים או למשמורת של קטינים מחוץ למשפחתם
מעון נעול הוא מעון שבו החופש של הקטינים המוחזקים בו מוגבל
אם בית המשפט לנוער הכריע כי הקטין ביצע את העבירה שיוחסה לו, הוא רשאי לצוות על החזקת הקטין במעון או במעון נעול, במקום מאסר
תקופת שהייתו של קטין במעון נעול, לאחר שבית המשפט הכריע לגביו כי ביצע את העבירה, לא תעלה על תקופת המאסר המירבית הקבועה לעבירה שביצע הקטין
בנוסף, רשאי בית המשפט לנוער להורות על החזקת קטין במעון או במעון נעול לצורך הסתכלות או לשם הגנה על קטין נזקק

מעון לקטינים הוא מקום המשמש למגורים או למשמורת של קטינים מחוץ למשפחתם.

 • קיימים שני סוגים של מעונות: מעונות פתוחים, ומעונות נעולים שבהם החופש של הקטינים המוחזקים בהם מוגבל.
 • במקרים מסוימים, שיפורטו בהמשך, ניתן להעביר קטין ממעון למעון נעול וממעון נעול למאסר.
 • בית המשפט לנוער רשאי להורות על החזקת קטין במעון או מעון נעול במקרים בהם נקבע שהקטין ביצע את העבירה שיוחסה לו, לצורך הסתכלות לאחר הגשת כתב האישום או לצורך הגנה על קטינים נזקקים.
 • ערך זה מתמקד בהחזקה במעון או מעון נעול של קטין אשר הוכרע לגביו שהוא ביצע את העבירה.

מקרים שבהם רשאי בית המשפט לנוער לשלוח קטין למעון או מעון נעול

החזקת קטין שנקבע לגביו כי ביצע את העבירה, במעון או במעון נעול

 • בית המשפט לנוער רשאי לשלוח למעון או למעון נעול קטין אשר בהכרעת הדין בעניינו נקבע כי ביצע עבירה, במקום לשלוח אותו למאסר, וזאת כדי להביא לשיקומו של הקטין בדרך טיפולית ככל האפשר. לפרטים נוספים ראו גמר דין בעניינו של קטין.
 • בית המשפט קובע בצו את תקופת שהייתו של הקטין במעון.
 • תקופה שהייתו של הקטין במעון נעול לא תעלה על תקופת המאסר המירבית הקבועה לעבירה שביצע הקטין.
 • הממונה על המעונות מטעם שר הרווחה קובע באיזה מעון יוחזק הקטין.
 • במסגרת החלטתו זו ישקול בית המשפט שיקולים שונים, כגון: חומרת העבירה שביצע הקטין, מצבו הנפשי של הקטין, מצב משפחתו וסיכויי שיקומו.
 • במקרים מסוימים רשאי בית המשפט לצוות כי הקטין או הורהו ישאו בהוצאות הטיפול במעון, אם נוכח שיש להם את האמצעים לכך. לפרטים נוספים, ראו דרכי טיפול בקטין שביצע עבירה.
 • קטין המוחזק במעון או במעון נעול ועברה שנה מיום כניסתו, זכאי לפנות לוועדת שחרורים בבקשה שתורה על שחרורו.
 • אסור להחזיק את הקטין במעון או במעון נעול לאחר שמלאו לו 20 שנה.

החזקה לצורך הסתכלות אחרי הגשת כתב אישום

הגנה על קטין נזקק

 • סעיף 3(4) לחוק הנוער (טיפול והשגחה) קובע כי בית המשפט רשאי להוציא קטין נזקק ממשמורתו של האחראי עליו, אם ראה שאין דרך אחרת להבטיח את הטיפול וההשגחה בקטין, ולמסור את הקטין למשמורת של רשות סעד או להורות על החזקתו במעון או במעון נעול.

העברת הקטין ממעון למעון נעול וההיפך

העברת הקטין ממעון נעול למעון

 • הממונה על המעונות רשאי להעביר את הקטין מהמעון הנעול למעון בהתקיים שני התנאים הבאים:
  • הקטין הוחזק במעון נעול במשך תקופה סבירה.
  • קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את העברתו.

העברת הקטין ממעון למעון נעול

 • ניתן להעביר קטין ממעון למעון נעול באישור בית המשפט.
 • הממונה על המעונות רשאי להעביר קטין ממעון להחזקה זמנית במעון נעול אף בלא אישור בית המשפט, אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. תקופת שהייתו של הקטין במעון הנעול תהיה לתקופה הקצרה ביותר האפשרית ולא תעלה על 7 ימים.
  2. הקטין מסכן, או עלול לסכן, את עצמו או אחרים.
  3. לא ניתן להשיג את המטרה בדרך הפוגעת פחות בחירותו של הקטין.
  4. לקטין ניתנה הזדמנות להביע את עמדתו לעניין זה, לפני קבלת ההחלטה.
 • על החלטת הממונה על המעונות להעביר את הקטין ממעון למעון נעול, ניתן להגיש ערעור בפני בית המשפט לנוער.
 • בית המשפט רשאי להאריך את תקופת החזקתו הזמנית של הקטין במעון נעול לתקופה נוספת של 30 יום, אם התנאים שצויינו לעיל ממשיכים להתקיים.

העברת הקטין ממעון נעול למאסר

 • בית משפט לנוער שהרשיע קטין וציווה על החזקתו במעון נעול במקום על מאסרו רשאי, לבקשת הממונה על המעונות ולאחר שהוגש לו תסקיר קצין מבחן להורות על העברת הקטין מהמעון הנעול למאסר, אם שוכנע שהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • הקטין מסכן, או עלול לסכן, את עצמו או אחרים.
  • הקטין גורם נזק חמור ומתמשך לרכוש.
  • התנהגותו המתמשכת של הקטין במעון לא מאפשרת לקיים את הצו בעניין המעון, לרבות בריחה חוזרת ונשנית של הקטין מהמעון.
 • בית המשפט לא ייתן צו להעברת הקטין מהמעון הסגור למאסר, אלא לאחר שנתן לקטין הזדמנות להביא ראיות ולטעון את טענותיו בעניין.
 • קטין זכאי בהליך זה לייצוג משפטי מטעם הסניגוריה הציבורית. אם אין לו סניגור, ימנה לו בית המשפט סניגור מהסניגוריה הציבורית,
 • צו המאסר כאמור לא יעלה על יתרת התקופה שנותרה להשלמת תקופת המאסר המקורית שנקבעה, שאת חלקה ריצה הקטין במעון הנעול.

הארכת תקופת שהייתו של הקטין במעון

 • בית המשפט רשאי להאריך את תקופת השהות של הקטין במעון נעול, אם התקיימו שלושת התנאים הבאים:
  1. הדבר דרוש לטובת הקטין.
  2. ניתנה הסכמת הקטין.
  3. הארכת השהות נדרשת כדי להשלים את הטיפול בקטין או להכשירו למקצוע.
 • תקופת ההארכה לא תעלה על 12 חודשים.

שחרור ממעון או ממעון נעול

 • קטין שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה שיוחסה לו ונתן צו להחזקתו במעון או במעון נעול, יכול להשתחרר מהמעון בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • התקופה שנקבעה על-ידי בית המשפט לנוער הסתיימה.
  • עברה שנה מיום כניסתו של הקטין למעון או למעון הנעול, הוא פנה לוועדת שחרורים בבקשה שתורה על שחרורו, והוועדה קיבלה את בקשתו.
   • קטין זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בפני ועדת השחרורים.
   • בנסיבות מיוחדות, ועדת השחרורים רשאית לצוות על שחרור הקטין אף לפני תום שנה מיום כניסתו למעון.

חשוב לדעת

רשימת המעונות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות