הקדמה:

היחידה הממשלתית לחופש המידע הוקמה בהחלטת ממשלה 2950 מיום 06.03.2011 בנושא "יישום חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998: הגברת השקיפות ברשויות ציבוריות", כדי לקדם את יישום הוראות חוק חופש המידע באמצעות הנחיה, הדרכה ובקרה, וכן להגביר את כמות ואיכות המידע שיפורסם לציבור באופן ייזום.

פרטים

תחומי עיסוק:
אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
ת"ד 34025, ירושלים 91340
טלפון:
02-6546624
02-6546622
פקס:
02-6467602

מטרת היחידה

 • מטרת היחידה הממשלתית לחופש המידע להגביר את השקיפות השלטונית ברשויות הציבוריות בכלל ובמשרדי הממשלה בפרט.
 • היחידה נועדה לשמש כמוקד ידע מקצועי בתחום חופש המידע ולאסוף מידע רלוונטי לצורך הערכה של מידת עמידת הרשויות בהוראות החוק, ולצורך בחינת תיקוני חקיקה עתידיים.

תפקידי היחידה

 • בין תפקידי היחידה:
 1. טיפול בתלונות ציבור אודות התנהלות הממונים על חופש המידע במשרדים וביחידות הסמך;
 2. מתן הנחיה למשרדי הממשלה ויחידות הסמך בדבר אופן יישום הוראות החוק, בהתאם להוראות החוק, לפסיקה והנחיות היועץ המשפטי לממשלה הרלוונטית;
 3. מתן הוראות לתיקון ליקויים שנתגלו בעבודת משרד ממשלתי או יחידת סמך, לאחר מתן זכות שימוע לאותה רשות;
 4. ביצוע הכשרות והדרכות לכלל הממונים על חופש המידע ברשויות הציבוריות;
 5. עדכון והפצה של רשימת הרשויות הציבוריות כנדרש מכח חוק חופש המידע;
 6. ביצוע מעקב אחר אופן יישום החוק, ופרסום ממצאי הבדיקה בדו"ח חד שנתי אשר יוגש לממשלה באמצעות שר המשפטים;
 7. הקמת אתר אינטרנט חופש מידע מרכזי לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך באופן שיקל על הציבור לפנות בבקשות לקבלת מידע;
 8. ייזום וקידום פרויקטים להפצת מידע המצוי בידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך באופן ייזום.

נושאים וזכויות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע