מעסיקים צריכים להמשיך להעביר את ההפקדות השוטפות לביטוח הפנסיוני של עובדיהם שנחטפו או הוכרזו נעדרים במלחמת חרבות ברזל
את ההפקדות עבור חודשים אוקטובר ונובמבר על המעסיק להעביר לכל המאוחר עד 20.12.2023
הביטוח הלאומי יחזיר למעסיקים את הסכומים שהפקידו עבור עובדיהם
אם העסקתם של העובדים הסתיימה בין התאריכים 07.05.2023 - 07.10.2023, הביטוח הלאומי יעביר עבורם את ההפקדות השוטפות לביטוח הפנסיוני כאילו המשיכו לעבוד


מעסיקים חייבים להמשיך לבצע הפקדות לביטוח הפנסיוני של עובדיהם שנחטפו או שהוכרזו כנעדרים במלחמת חרבות ברזל.

 • על המעסיקים להעביר את מלוא הסכומים כאילו המשיכו העובדים לעבוד, כולל: חלקו של העובד, חלקו של המעסיק וכולל רכיב פיצויים.
 • המוסד לביטוח לאומי יחזיר למעסיקים את הסכומים שהעבירו אל הביטוח הפנסיוני של אותם עובדים.
 • אם העסקתם של החטופים או הנעדרים הופסקה במהלך 5 החודשים שלפני חטיפתם או היעדרותם, המוסד לביטוח לאומי יבצע עבורם את ההפקדות לביטוח הפנסיוני כאילו המשיכו לעבוד בהתאם לשכרם האחרון.

שיעורי ההפקדות

 • יש להעביר את ההפקדות באותם שיעורים שהמעסיק נהג להעביר אל הביטוח הפנסיוני, כולל:
  1. חלקו של העובד - 6% מהשכר (או יותר, אם היו נהוגים שיעורים גבוהים יותר)
  2. חלקו של המעסיק - 6.5% מהשכר (או יותר, אם היו נהוגים שיעורים גבוהים יותר)
  3. רכיב פיצויים - 6% מהשכר (או 8.33% אם נהג המעסיק להפריש שיעור זה)

השכר שממנו יחושבו ההפקדות

 • למי שהועסקו אצל המעסיק פחות מ-3 חודשים רצופים - השכר שממנו יחושבו ההפקדות הוא ממוצע השכר שממנו ביצע המעסיק ממנו הפקדות בחודשים שבהם העובדים הועסקו.
 • למי שהועסקו אצל המעסיק יותר מ-3 חודשים רצופים אבל פחות מ-12 חודשים רצופים - השכר שממנו יחושבו ההפקדות הוא הגבוה מבין אלה:
  • ממוצע השכר שממנו ביצע המעסיק ממנו הפקדות בחודשים שבהם העובדים הועסקו.
  • ממוצע השכר שהמעסיק ביצע ממנו הפקדות ב-3 החודשים הרצופים האחרונים שקדמו למועד החטיפה או ההיעדרות, או למועד סיום ההעסקה למי שהעסקתם הסתיימה.
 • למי שהועסקו אצל המעסיק לפחות 12 חודשים - השכר שממנו יחושבו ההפקדות הוא הגבוה מבין אלה:
  • ממוצע השכר שהמעסיק ביצע ממנו הפקדות ב-12 החודשים הרצופים האחרונים שקדמו למועד החטיפה או ההיעדרות, או למועד סיום ההעסקה למי שהעסקתם הסתיימה.
  • ממוצע השכר שהמעסיק ביצע ממנו הפקדות ב-3 החודשים הרצופים האחרונים שקדמו למועד החטיפה או ההיעדרות, או למועד סיום ההעסקה למי שהעסקתם הסתיימה.

מי זכאי?

 • מי שנחטפו או הוכרזו כנעדרים במלחמת חרבות ברזל

תהליך מימוש הזכות

הפקדות עבור חטופים שהיו עובדים שכירים במועד חטיפתם או תחילת היעדרותם

 • המעסיק ישלם את התשלומים שעליו לשלם וכן את התשלומים שעל העובדים לשלם לקרן הפנסיה, חברת ביטוח או קופת הגמל שאליה משתייך העובד, בסכומים ובמועדים הרגילים כאילו המשיך העובד.
 • המעסיק ידווח למוסד לביטוח לאומי על ההפקדות.
 • לאחר הדיווח המעסיק יקבל החזר ממוסד לביטוח לאומי על התשלומים שביצע.
שימו לב
אם המעסיק שילם פיצויי הלנת שכר לעובד, לא יינתן לו החזר עליהם.

החזר למעסיקים בגין תשלום זכויות פנסיה לחטופים

 • על מנת לקבל החזר מהמוסד לביטוח לאומי עבור התשלומים שהפקיד המעסיק בקופות הגמל של עובדיו החטופים, על המעסיק למלא את טופס הבקשה להחזר ואת טופס הבקשה להעברת כספים.
 • לטפסים אלו יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור העברת תשלום לקופת הגמל של העובד, או לחלופין פירוט הפקדות מהקופה.
  • אישור ניהול חשבון בנק.
 • את הטפסים והמסמכים הנלווים יש לשלוח בדואר אלקטרוני שכתובתו: gemel-hatufim@nioi.gov.il .
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

הפקדות עבור חטופים או נעדרים שהעסקתם הסתיימה לפני חטיפתם

 • לשכירים שהעסקתם הסתיימה בין התאריכים 07.05.2023 - 07.10.2023, הביטוח הלאומי ימשיך להעביר את התשלומים לקרן הפנסיה, לחברת הביטוח או לקופת הגמל של העובד, במשך התקופה שבה הם חטופים או נעדרים.
 • התשלומים יבוצעו בשיעורים ולפי שכר העבודה ששולם לעובדים לפני מועד סיום העסקתם, כפי שפורט למעלה.

חשוב לדעת

 • התשלומים שישולמו עבור העובדים לא ייחשבו כהכנסה של העובדים לעניין פקודת מס הכנסה, כלומר העובדים לא יצטרכו לשלם עליהם מס הכנסה.
 • אם במקום העבודה היה נהוג להפריש לקופות גמל נוספות מלבד הביטוח הפנסיוני, ומדובר ב"קופות גמל לקצבה", כלומר קופות שניתן למשוך את הכספים שהצטברו בהן רק בתור קצבה חודשית ולא כסכום חד פעמי, אז על המעסיקים להמשיך לבצע את ההפקדות עבור העובדים גם לקופות אלה, בשיעורים ובסכומים שהיו נהוגים לפני חטיפתם או היעדרותם של אותם עובדים.
 • אסור לפטר חטופים, נעדרים ואת חלק מבני משפחותיהם בין התאריכים 07.10.2023 - 07.01.2024. למידע נוסף לחצו כאן.
טיפ
למידע על זכויות נוספות מומלץ להיכנס לזכותון למשפחות החטופים והנעדרים או לפורטל הזכויות המלא.

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

ראו גם