הקדמה:

עובדים שלא קיבלו את שכרם עד ליום התשיעי מהמועד שקבוע בחוק רשאים לתבוע פיצויי הלנת שכר מהמעסיק
פיצויי הלנת שכר מחושבים לפי שכר העבודה בלבד (לא כולל תשלומים נלווים והחזרי הוצאות)
השכר שיחושב לפיצויי הלנת שכר הוא שכר העבודה ברוטו, אלא אם המעסיק הוכיח שהעביר את הניכויים המותרים על פי חוק ליעדם (כגון מס הכנסה וביטוח לאומי)
הפיצוי הוא בשיעור 5% מהשכר המולן לשבוע הראשון של ההלנה ו-10% מהשכר המולן בשבועות שלאחר מכן, או הפרשי הצמדה לתקופת ההלנה לפי שיעור עליית המדד בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה - לפי הגבוה מביניהם
יש להגיש את התביעה לא יאוחר מ-60 יום אחרי קבלת השכר המולן
למידע רשמי ראו סעיף 17 לחוק הגנת השכר


שכר מולן הוא השכר שהעובדים היו אמורים לקבל עבור עבודתם או חלק מאותו שכר, שלא שולם עד ליום התשיעי שאחרי מועד תשלום השכר (עם תום החודש שהשכר משולם עבורו במקרה של עובדים חודשיים).

 • אם השכר לא שולם עד ליום התשיעי מהמועד שנקבע לתשלום השכר, העובדים זכאים לתבוע פיצויים מהמעסיק החל מהיום שבו היה צריך לשלם את השכר.

חישוב פיצויי הלנת השכר

מהו השכר המולן

אופן חישוב פיצויי הלנת השכר

 • פיצויי הלנת שכר מתווספים לשכר המולן ומחושבים לפי הגבוה מבין אלה:
  1. עבור השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה - פיצוי בסך 5% מהשכר המולן, ועבור כל שבוע או חלק משבוע שלאחריו - פיצוי בסך 10% מהשכר המולן.
  2. הפרשי הצמדה לפי שיעור עליית המדד לתקופה שבין המועד לתשלום שכר העבודה עד ליום ששולם, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה עבור כל חודש שבתקופה האמורה. עבור חלק מחודש תשולם תוספת ה-20% באופן יחסי.
דוגמה
שכרה של עובדת, בסך 6,000 ₪, היה אמור להיות משולם ב-01.10.2021 ושולם רק ב-01.12.2021
 • העובדת זכאית לפיצוי הלנה בסך 5,100 ₪, לפי החישוב הבא:
  • תקופה ההלנה נמשכה כמעט 9 שבועות.
  • עבור השבוע הראשון היא זכאית לפיצוי בסך 300 ₪ (5% מהשכר).
  • עבור כל שבוע נוסף או חלק משבוע היא זכאית ל-10% מהשכר, כלומר ל-600 ₪ X‏ 8 שבועות = 4,800 ₪.

מי זכאי?

 • עובדים ששכרם הולן.

תהליך מימוש הזכות

דוגמה
שכרו של עובד עבור חודש ינואר 2021 היה אמור להיות משולם ב-01.02.2021
 • אם השכר לא שולם עד 10.02.2021 (בתוך 9 ימים מהמועד לתשלום), הוא נחשב למולן החל מ-01.02.2021.
 • אם השכר שולם ב-01.04.2021:
  • העובד יכל להגיש עד 30.06.2021 תביעה לפיצויי הלנה (בתוך 60 ימים מהמועד שבו שולם השכר).
  • הייתה אפשרות לבקש מבית הדין לעבודה ארכה להגשת התביעה עד 30.07.2021.
 • אם השכר עדיין לא שולם, המועד האחרון להגשת התביעה הוא 10.02.2022.

חשוב לדעת

 • האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מעניק, בהתאם לתנאי הזכאות, סיוע משפטי בנושאי תעסוקה שונים (כולל פיצויי הלנת שכר).
 • הלנת שכר היא עבירה פלילית וניתן להטיל בגינה קנס של עד 35,380 ₪.
 • בית הדין לעבודה רשאי להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו במקרים הבאים:
  • אם שכר העבודה לא שולם במועד בגלל טעות כנה או בגלל נסיבות שלמעסיק לא הייתה שליטה עליהן.
  • אם שכר העבודה לא שולם עקב חילוקי דעות לגבי עצם התשלום, ובתנאי שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועד.
 • הנטיה של בית הדין לעבודה היא שלא לתת פיצויי הלנה מלאים, למעט במקרים קיצוניים.
 • בית הדין לעבודה רשאי לחייב מעסיק שהלין שכר מינימום לשלם לעובד פיצויי הלנת שכר מוגדלים, אם יראה לו צודק בנסיבות העניין.
 • פיצויי הלנת שכר פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי.
 • פיצויי הלנת שכר פטורים מתשלום מס הכנסה בכפוף למגבלות אלה:
  • לשם מתן הפטור, משך התקופה שבה הולן השכר צריכה להיות מעל ל-30 יום ולהינתן מכח פס"ד של בית דין לעבודה.
  • הפטור לגבי פיצויי הלנת השכר מוגבל בתקרת סכום הפרשי ההצמדה והריבית לפי פקודת מס הכנסה. כל סכום העולה על הפרשי הצמדה והריבית הנ"ל יחויב במס הכנסה לפי מדרגת המס של העובד במועד שהוא משולם.
  • אדם שהכנסתו באחד מהחודשים בשנתיים האחרונות עלתה על 8,160 ₪ יהנה מפטור חלקי ממס הכנסה בלבד. זאת, כיוון שאם השכר המקורי היה מחויב במס הרי שהסכום נטו ששולם באיחור נמוך יותר, לכן הפטור ממס יחול רק על הפרשי הצמדה ורבית על השכר שהולן פחות המס שהיה אמור להיות משולם.

התיישנות

 • הזכות לפיצויי הלנת שכר מתיישנת (כשלא ניתן יותר לתבוע פיצויים) במקרים הבאים:
  • אם שולם השכר באיחור: אם לא הוגשה תביעה בתוך 60 יום מהיום שבו קיבל העובד את השכר המולן (בית הדין יכול להאריך את התקופה ל-90 יום לפי בקשת התובע).
  • אם לא שולם השכר: אם לא הוגשה תביעה בתוך שנה מהיום שבו הולן השכר (ההתיישנות היא לגבי הפיצוי, את שכר העבודה עצמו ניתן לתבוע עד 7 שנים).
  • במקרה של הלנות חוזרות: אם המעסיק הלין את שכרו של העובד 3 פעמים בתקופה של 12 חודשים רצופים בתוך 3 שנים רצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תקופת ההתיישנות תהיה 3 שנים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים