הקדמה:

אנשים שאינם חייבים בשירות מילואים רשאים להתנדב לשירות - בעת שגרה, או בשעת חירום
בתקופת ההתנדבות יחולו על המתנדב כל הזכויות והחובות החלות על חייל בשירות מילואים

אנשים שאינם חייבים בשירות מילואים רשאים להתנדב לשירות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חיילי מילואים המבקשים להמשיך בשירות המילואים מעבר לתקופה שבה הם מחויבים.
 • בני 18 ומעלה שאינם חייבים בשירות ביטחון (סדיר או מילואים), מלבד במקרים שבהם ניתן פטור משירות ביטחון בשל אי התאמה.

למי ואיך פונים

פנייה מקוונת

 • ניתן להגיש בקשה באופן מקוון באמצעות האזור האישי באתר המילואים.

פנייה ליחידת האם

 • חייל מילואים יכול לפנות ליחידת האם שלו. הבקשה תועבר על ידי היחידה לטיפול גורמי השלישות באכ"א.

שלבי ההליך

 • יש להגיש את הבקשה להתנדבות על גבי טופס הצהרת התנדבות לשירות מילואים בצה"ל.
 • את טופס ההצהרה יש למלא בתיאום עם יחידת המילואים שאליה מבקשים להתגייס.
 • יש למלא בטופס את הפרטים הבאים:
  • נימוקים לבקשה להתנדבות. במקרה שיחידת המילואים מבקשת את התנדבות החייל, יש לצרף את נימוקי היחידה.
  • תאריך בקשת ההתנדבות.
 • לטופס ההצהרה יש לצרף את המלצת מפקד יחידת המילואים שאליה מבקשים להצטרף.
 • אם פרופיל המבקש להתנדב הוא 21/24, או שהוא נמצא בפטור למעלה משנה, יש לצרף גם שאלון רפואי חתום על ידו ועל ידי רופא המשפחה.
 • על המסמכים להיות ברורים ועדכניים לחצי השנה שלפני מועד הגשת הבקשה.
 • ההתנדבות לשירות מילואים תהיה בתוקף מהמועד שבו אושרה על ידי הגורם המוסמך, ורק לאחר מועד זה ניתן לקרוא למתנדב לשמ"פ.

ערעור

 • כאשר בקשת ההתנדבות נדחית מסיבה רפואית, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה לקרפ"ר או לסגנו.
 • כאשר דחיית בקשת ההתנדבות אינה קשורה בסיבה רפואית, הערעור יוגש לקשל"ר (עבור חוגרים), או לראש מחה"ס (עבור קצינים).

הארכת תקופת ההתנדבות

 • מתנדב שסיים את תקופת שירותו בהתנדבות, רשאי להגיש בקשת התנדבות לתקופה נוספת.
 • הארכת ההתנדבות תיעשה על ידי הגשת בקשת התנדבות חדשה, ואישורה על ידי הגורם המוסמך.
 • את הבקשה להארכת ההתנדבות יש להגיש כ-3 חודשים לפני תום מועד ההתנדבות.
 • בכל מקרה, אם פג תוקף אישור ההתנדבות, אין להעסיק את המתנדב בשמ"פ.

ביטול ההתנדבות

 • התנדבות לשירות מילואים תבוטל בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • המתנדב הודיע בכתב למפקד היחידה על רצונו לבטל את ההתנדבות. אם ההודעה הוגשה בתקופת השמ"פ, היא תיכנס לתוקף בתוך 72 שעות ממועד הגשתה.
  • הגורם המוסמך החליט על ביטול ההתנדבות.
  • תמה התקופה שצויינה בהצהרת ההתנדבות.

חשוב לדעת

 • בתקופת ההתנדבות ייחשב המתנדב כחייל מילואים ויחולו עליו כל הזכויות והחובות החלות על חייל בשירות מילואים.

חקיקה ונהלים