אנשים שאינם חייבים בשירות מילואים רשאים להתנדב לשירות - בעת שגרה, או בשעת חירום
בתקופת ההתנדבות יחולו על המתנדב כל הזכויות והחובות החלות על חייל בשירות מילואים
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

אנשים שאינם חייבים בשירות מילואים רשאים להתנדב לשירות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חיילי מילואים המבקשים להמשיך בשירות המילואים מעבר לתקופה שבה הם מחויבים.
 • בני 18 ומעלה שאינם חייבים בשירות ביטחון (סדיר או מילואים), מלבד במקרים שבהם ניתן פטור משירות ביטחון בשל אי התאמה.

למי ואיך פונים

פנייה מקוונת

 • ניתן להגיש בקשה באופן מקוון באמצעות האזור האישי באתר המילואים.

פנייה ליחידת האם

 • חייל מילואים יכול לפנות ליחידת האם שלו. הבקשה תועבר על ידי היחידה לטיפול גורמי השלישות באכ"א.

שלבי ההליך

 • יש להגיש את הבקשה להתנדבות על גבי טופס הצהרת התנדבות לשירות מילואים בצה"ל.
 • את טופס ההצהרה יש למלא בתיאום עם יחידת המילואים שאליה מבקשים להתגייס.
 • יש למלא בטופס את הפרטים הבאים:
  • נימוקים לבקשה להתנדבות. במקרה שיחידת המילואים מבקשת את התנדבות החייל, יש לצרף את נימוקי היחידה.
  • תאריך בקשת ההתנדבות.
 • לטופס ההצהרה יש לצרף את המלצת מפקד יחידת המילואים שאליה מבקשים להצטרף.
 • אם פרופיל המבקש להתנדב הוא 21 או 24, או שהוא נמצא בפטור למעלה משנה, יש לצרף גם שאלון רפואי חתום על ידו ועל ידי רופא המשפחה.
 • על המסמכים להיות ברורים ועדכניים לחצי השנה שלפני מועד הגשת הבקשה.
 • ההתנדבות לשירות מילואים תהיה בתוקף מהמועד שבו אושרה על ידי הגורם המוסמך, ורק לאחר מועד זה ניתן לקרוא למתנדב לשמ"פ.

ערעור

 • כאשר בקשת ההתנדבות נדחית מסיבה רפואית, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה לקרפ"ר או לסגנו.
 • כאשר דחיית בקשת ההתנדבות אינה קשורה בסיבה רפואית, הערעור יוגש לקשל"ר (עבור חוגרים), או לראש מחה"ס (עבור קצינים).

הארכת תקופת ההתנדבות

 • מתנדב שסיים את תקופת שירותו בהתנדבות, רשאי להגיש בקשת התנדבות לתקופה נוספת.
 • הארכת ההתנדבות תיעשה על ידי הגשת בקשת התנדבות חדשה, ואישורה על ידי הגורם המוסמך.
 • את הבקשה להארכת ההתנדבות יש להגיש כ-3 חודשים לפני תום מועד ההתנדבות.
 • בכל מקרה, אם פג תוקף אישור ההתנדבות, אין להעסיק את המתנדב בשמ"פ.

ביטול ההתנדבות

 • התנדבות לשירות מילואים תבוטל בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • המתנדב הודיע בכתב למפקד היחידה על רצונו לבטל את ההתנדבות. אם ההודעה הוגשה בתקופת השמ"פ, היא תיכנס לתוקף בתוך 72 שעות ממועד הגשתה.
  • הגורם המוסמך החליט על ביטול ההתנדבות.
  • תמה התקופה שצויינה בהצהרת ההתנדבות.

חשוב לדעת

 • בתקופת ההתנדבות ייחשב המתנדב כחייל מילואים ויחולו עליו כל הזכויות והחובות החלות על חייל בשירות מילואים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים