ועדת הערכה מרכזית היא הגוף המוסמך לאשר תרומת איבר מאדם למי שאינו קרוב משפחתו וכן תרומת איברים מיוחדת

ועדת הערכה מרכזית היא ועדה שתפקידה לדון בבקשות לתרומת איבר מאדם למי שאינו קרוב משפחתו וכן בתרומת איברים מיוחדת, ולאשר אותן.

הרכב הוועדה

 • ועדת הערכה מרכזית כוללת 5 חברים:
  1. רופא מומחה המכהן או כיהן כמנהל מחלקה או יחידה שאינה עוסקת בהשתלות איברים;
  2. רופא מומחה בפסיכיאטריה או פסיכולוגיה קלינית;
  3. עובד סוציאלי;
  4. נציג ציבור (לבקשת תורם, הוא יהיה בן אותה קבוצה דתית, חברתית או תרבותית שאליה משתייך התורם);
  5. עורך-דין הכשיר להתמנות כשופט של בית משפט מחוזי.
 • חברי ועדות הערכה לא יכולים להיות ממחלקת השתלות או ממחלקה נפרולוגית (מחלקה המתמחה בכליות), או ממרפאות בהן מנוהל מעקב אחר ממתינים או מושתלים להשתלות שונות.
 • תקופת כהונתם של חברי ועדת ההערכה המרכזית תהיה 4 שנים מיום מינויים. חבר יכול לכהן בוועדה לא יותר משלוש תקופות כהונה.

עבודת הוועדה

 • ועדת הערכה תבקש מהתורם והנתרם לעבור בדיקה רפואית ופסיכולוגית, לשם בדיקה האם מתקיימים התנאים לאישור הבקשה. הוועדה רשאית להסתפק לעניין זה בבדיקות שבוצעו במרכז הרפואי המורשה לאחר הגשת הבקשה, ובאבחון הפסיכו-דיאגנוסטי.
 • הוועדה רשאית לעיין בכל חומר רפואי, פסיכולוגי וסוציאלי הנוגע לתורם ולנתרם, ובכל חומר נוסף שהועבר אליה מכל אדם אחר, בתנאי שהמידע נוגע לביצוע תפקידיה.
 • הוועדה יכולה לזמן כל אדם כפי שהיא תמצא לנכון.
 • לפני מתן החלטתה, הוועדה תזמן את התורם והנתרם להופיע בפניה (ביחד או לחוד).
 • על הוועדה לנהל פרוטוקול מסודר של דיוניה.
 • על הוועדה לנמק בצורה מפורטת את החלטתה בתום הדיון.
 • החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות החברים הנוכחים.
 • ועדת הערכה תיתן את החלטתה בתוך 60 ימים לכל היותר ממועד הגשת בקשת התורם.
 • הצוות המטפל בתורם, או כל מי שעשוי להימצא בניגוד עניינים (לדוגמא: קירבה משפחתית או הכרות עם התורם או הנתרם), לא יהיה שותף או מעורב בדיון בוועדה, אלא אם כן זימנה הוועדה את הצוות המטפל שיופיע בפניה.

דרכי פניה לוועדה

 • ניתן לפנות לוועדת ההערכה המרכזית באמצעות אחת משתי הדרכים הבאות:
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.