הקדמה:

ועדה בין משרדית משמשת כוועדת חריגים לזכאי משרד הבינוי והשיכון שמתקשים בהחזרי המשכנתא
הפניות לוועדה נעשות באמצעות הבנקים למשכנתאות
ניתן לערער על החלטת ועדת החריגים תוך 15 ימים ממועד משלוח ההודעה על ההחלטה

ועדה בין-משרדית לחריגים פועלת בהתאם להסכם בין הממשלה לבין הבנקים למשכנתאות ובהתאם לחוק הלוואות לדיור, במטרה לבחון אפשרות של הקלה לזכאי משרד הבינוי והשיכון שמתקשים בפירעון החזרי המשכנתא עקב מצבם הכלכלי.

שימו לב
הקלות בעקבות משבר הקורונה
 • ב-29.09.2020 הודיע בנק ישראל על הארכה בדחיית תשלומי המשכנתא לתקופה של 6 חודשים נוספים, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה.
  • מי שכבר קיבלו דחייה של תשלומי המשכנתא, יוכלו לדחות את התשלומים עד לסוף שנת 2020, גם אם כלל הדחייה עולה על 6 חודשים.
  • מי שטרם דחו את תשלומי המשכנתא, יוכלו לדחות את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים. ניתן להגיש את הבקשה לדחיית התשלומים עד ל-31.12.2020.
  • דחיית התשלומים לא תתאפשר ללווה שנמצא בהליך משפטי.
  • לווה, שנכון ל-28.02.2020 איחר באחד או יותר מהתשלומים החודשיים, יוכל לקבל דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת האיחור בתשלום.
 • בסיום תקופת הדחייה, תשלומי המשכנתא שנדחים ייפרסו על יתר תקופת המשכנתא. לכן, התשלומים החודשיים שנותרו יעלו באופן יחסי לתקופת הדחייה.
 • שיעור הריבית בגין דחיית התשלומים לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע בהסכם המשכנתא.
 • הבנק אינו רשאי לגבות עמלות בגין דחיית תשלומי המשכנתא.
 • הבנקים מאפשרים את דחיית החוב ללא צורך בהגעה לסניף.
טיפ
 • דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. לכן, לפני קבלת החלטה על דחיית תשלומים חשוב לבחון את ההשלכות של הדחייה, ובין היתר את המחיר הכלכלי שלה, מבחינת עלות הריבית, סכום החיוב החודשי לאחר הדחייה, וכדומה.
 • לפני קבלת החלטה על דחיית התשלומים חשוב גם לבחון את ההשפעה של הדחייה על הכיסוי הביטוחי (ביטוח חיים) הקיים במסגרת המשכנתא.
 • ללווים שנטלו הלוואה לדיור בסיוע משרד השיכון:
  • הבנק רשאי לאשר הקלות נוספות, בהתאם לתנאים (כגון דחייה לתקופה נוספת, פריסת התשלומים והארכת התקופה לפירעון).
  • מי שמתקשים בהחזרי המשכנתא למרות דחיית התשלומים, יכולים לפנות אל ועדת החריגים של משרד השיכון ולבקש הקלה נוספת.
  • למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.

דחייה נוספת של תשלומי המשכנתא החל מה-01.01.2021

 • על-פי מתווה של הפיקוח על הבנקים מה-30.11.2020, לקוחות שנפגעו באופן משמעותי מהמשבר, וקיבלו דחייה בתשלומי המשכנתא (בהתאם למתווה הקודם), יוכלו לבקש מהבנק דחייה נוספת בתשלומים,שתביא להפחתה בהחזרים החודשיים. זאת בתנאי שיעמדו בכל התנאים הבאים:
  1. הכנסת משק הבית של הלקוח (נטו) אינה עולה על 20,000 ₪, נכון לתאריך 28.02.2020.
  2. פגיעה בהכנסה בשיעור של 40% ומעלה.
שימו לב
 • בדיקת גובה ההכנסה ושיעור הפגיעה בהכנסה תיעשה על-פי שיקול דעת הבנק.
 • לקוחות שאינם עונים על התנאים יוכלו לפנות לבנקים בבקשה להסדרים פרטניים ומציאת פתרונות המתאימים להם.
 • הקטנת החיוב החודשי יכולה להיעשות על-פי אחת החלופות הבאות. כל בנק רשאי להציע לכלל לקוחותיו אחת משתי החלופות:
  • חלופה א': הפחתת התשלום החודשי בכ-25%, 50%, 75% (בהתאם לבחירת הלקוח).
  • חלופה ב': דחיית רכיב הקרן באופן שיביא להפחתת החיוב החודשי בין 40% ל-75%. שיעור ההפחתה יהיה בהתאם למאפייני ההלוואה הספציפית, כמו הרכב ההלוואה, גיל ההלוואה והתקופה לפירעון.
 • התקופה שבה התשלום החודשי יהיה מופחת תהיה 24 חודשים או פחות - לבחירת הלקוח.
 • לאחר תקופת התשלום המופחת (תקופת הדחייה), פריסת התשלום שנצבר בתקופה זו תעשה על-פי אחת מהאפשרויות הבאות:
  • פריסת התשלום המצטבר שהופחת על יתרת תקופת ההלוואה.
  • הארכת תקופת ההלוואה בהתאם לתקופת התשלום המופחת.
 • דחיית תשלומי ההלוואה תיעשה ללא עמלות.
 • שיעור הריבית יהיה שיעור הריבית המקורי של ההלוואה.
 • ניתן יהיה להגיש בקשה לדחיית תשלומי ההלוואה בהתאם למתווה הנוסף בין ה-01.01.2021 ועד ל-31.03.2021 (מועד כניסת המתווה לתוקף עשוי להשתנות בין הבנקים, אך בכל מקרה לא יאוחר מה-31.03.2021). בבנקים שבהם מועד יישום המתווה יחל לאחר ה-01.01.2021, ימשיכו לחול תנאי הדחייה הקיימים, עד למועד הכניסה לתוקף של המתווה החדש.
 • למידע נוסף על המתווה החדש, ראו בבהודעת הפיקוח על הבנקים מיום 30.11.2020.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שזכאים לסיוע מטעם משרד הבינוי והשיכון במימון המשכנתא ומתקשים בהחזריה החודשיים.
 • הוועדה דנה בבקשות של מקבלי הסיוע במשכנתא, בין אם עמדו או לא עמדו בהחזרים החודשיים.

למי ואיך פונים

 • לווה שמתקשה בהחזר תשלומי המשכנתא צריך לפנות אל הבנק למשכנתאות.
 • הבנק מחויב להביא את הנושא לדיון בפני הוועדה בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה על-ידי הלווה.
 • חשוב לפנות אל הוועדה בהקדם האפשרי, מיד לאחר שמתגלה הקושי בהחזר ההלוואה כדי להימנע מנקיטת הליכי הוצאה לפועל ע"י הבנק (לרוב הבנק לא נוקט הליכי הוצאה לפועל לפני שחלפו 6 חודשים מהיווצרות החוב).

שלבי ההליך

הגשת הבקשה

 • לבקשה לקיים דיון בוועדת החריגים, שתוגש באמצעות הבנק, יצורפו המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה לוועדה הבינמשרדית לחריגים (נספח א' בנוהל) לאחר שמולאו בו הפרטים הנדרשים (אם סעיף או פרט מסוים חסרים, יש להסביר מדוע לא מולאו).
  • פנייה בכתב של הלווה.
  • אישורי הכנסה עדכניים.
  • פרטים לגבי כל חשבונות הבנק של הלווה:
   • דף יתרות כולל המפרט את כל החסכונות, הפיקדונות, הקופות ומט"ח הקיימים בחשבון.
   • דו"ח על תנועות בחשבון עו"ש של החודשיים אחרונים.
  • חקירה כלכלית על הלווה, שתמומן על ידו:
   • חברת החקירות שמבצעת את החקירה תיקבע על ידי משרד הבינוי והשיכון והעלות לביצוע החקירה תיקבע לפי מכרז החקירות של משרד הבינוי והשיכון.
   • הבנק ימסור לחוקר את נתוני ההחזר החודשי של הלווים כדי שיוכל להתייחס לגובה ההחזר החודשי מול הכנסות המבקשים וכן פרטים אודות חשבונות הלווים.
   • במקרה של צירוף זכאויות (אפשרות שניתנת לבעלי תעודת זכאות של עולים חדשים לרכוש דירה יחד עם בן משפחה מקרבה ראשונה או עם סבא/סבתא/דוד/דודה ובמסגרת רכישת אותה דירה לצרף את הזכאות שלהם ואת זכאותו של בן המשפחה המצטרף), תיערך חקירה כלכלית של כל הלווים ועל הבנק לעדכן את חברת החקירות בנתונים כמו: גובה ההחזר החודשי בגין המשכנתא של כל לווה וכל מידע נוסף שיש בידי הבנק להתייחסות החוקר בנוגע להכנסות ורמת החיים של הלווים.
   • הבנק לא יזמין חקירה עד לקבלת כל שאר המסמכים הדרושים (פניית הלווה בכתב, אישורי הכנסה עדכניים, פרטים אודות כל חשבונות הבנק של הלווים).
  • החלטות קודמות של ועדת החריגים או ועדת חריגים עליונה וציבורית של משרד הבינוי והשיכון (אם ישנן).
  • טופס עזר להקלה בהחזרי משכנתא, שיכלול את הפרטים הבאים:
   • פרטי הלווה (שם ומס' ת"ז).
   • פרטי ההלוואה (מס' הלוואה, תאריך ביצוע, סכום הלוואה מקורי, החזר התחלתי, סוג הלוואה, ריבית, משך זמן ההלוואה).
   • פיגורים, ריבית פיגורים, עומק הפיגור.
   • יתרת קרן ויתרת הלוואה, החזר חודשי מעודכן.
  • במקרה של צירוף זכאויות יש לצרף טופסי עזר של כל הלווים גם אם לא ביקשו הקלה בהחזרי משכנתא.
 • מכתב הלווה ומסמכים נוספים שיוגשו ע"י הלווה יוחתמו בחותמת דואר נכנס של הבנק במועד קבלתם.

התכנסות והחלטת הוועדה

 • הוועדה תתכנס בהרכב הבא:
  • נציג משרד האוצר המשמש כיו"ר הוועדה.
  • נציג משרד הבינוי והשיכון המשמש כחבר בוועדה.
  • נציג הבנק שדרכו ניתנה ההלוואה, המשמש כחבר ומרכז בוועדה (ואחראי גם על זימון חברי הוועדה).
 • החלטות הוועדה יהיו תקפות בנוכחות כל חבריה.
 • הוועדה תכריע בעניין הבקשה תוך 60 ימים ממועד הגשת הבקשה לבנק, כאשר תינתן עדיפות גבוהה לתיקים של דיירים שעומדים לפני פינוי.
 • החלטת הוועדה תירשם על גבי טופס שייחתם על ידי חברי הוועדה שהשתתפו בדיון.
 • הבנק יודיע לפונה על החלטת הוועדה באופן מיידי באמצעות מכתב.
 • טופס החלטה חתום של הוועדה ישמש כפרוטוקול הוועדה.
 • טופס ההחלטה והתיק יוחזרו לבנק המטפל לצורך ביצוע ההלוואה.

הסדר הקלה

 • במקרה שהוועדה מאשרת הסדר לשם הקלה בפירעון בהחזרי משכנתא:
  • על הלווה לבצע את כל הנדרש ממנו לצורך ביצוע ההסדר שנקבע תוך 35 יום מקבלת הודעה מתאימה מהבנק.
  • באחריות הבנק ליידע את הלווה כי אם תוך 35 יום הוא לא יפעל לפי ההסדר המאושר יימשכו ההליכים נגדו.
  • הבנק רשאי להאריך את תקופת 35 ימים, אך לא יותר מ-12 חודשים מיום קבלת ההחלטה.

דיון מחדש ועדכון נתונים

 • החלטות הוועדה תקפות עד 12 חודשים מהיום שהתקבלו.
 • אם במשך התקופה הזו השתנו נתונים באופן משמעותי או שהיו נתונים שלא הוצגו בפני הוועדה בעת הדיון והם מהותיים לקבלת ההחלטה, הבקשה תובא לדיון מחדש.
 • אם השתנה מצבו האישי של הלווה מהיום שמימש את ההלוואה, עליו להציג מסמכים שמאמתים את השינוי.
 • במקרה של גירושין, יש להציג תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין מאומת ומאושר על ידי בית דין רבני או בית משפט.

ערעור

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים