הקדמה:

במקרה של תא משפחתי המורכב משני בני זוג ושני ילדים לפחות - לא ישתנו הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה או שיעור הגמלה המשולמת לאותו תא משפחתי במקרה שמספר הילדים עולה על שניים.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית דין אזורי לעבודה, באר שבע
מס' תיק:
ב"ל 2285/08

לתובע משולמת גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) בשיעור של יחידה משפחתית בת שני בני זוג ושני ילדים. לתובע שמונה ילדים ולכן ערער על החוק ועתר לתשלום תוספת לגמלת הבטחת הכנסה עבור ששת ילדיו הנותרים.

  • בסעיף 5(א) לחוק הבטחת הכנסה, נקבע כי הגמלה לזכאי שאין לו הכנסה תהיה בסכומים המחושבים לפי התוספת השנייה, בהתאם להרכב משפחתו.
  • סעיף 4 לתוספת השנייה מתייחס לסוגי זכאים בעלי הרכב משפחה של שני בני זוג עם שני ילדים לפחות. בתקנה 9(ב) לתקנות הבטחת הכנסה, תשמ"ב - 1982 נקבעו סוגי הזכאים לגמלה ובהם שני בני זוג שעמם שני ילדים לפחות ופירוט הסכומים שישולמו להם.

העתירה נדחתה על ידי השופט אילן סופר ובעקבות זאת ערער הפונה על פסק הדין. נדרשה הכרעה במחלוקת בעניין הפרשנות המילולית של החוק: בית הדין הגיע למסקנה לפיה הפרשנות הראויה להוראת חוק הבטחת הכנסה הינה כי תא משפחתי המורכב משני בני זוג וילדיהם, אינו זכאי לתוספת גמלת הבטחת הכנסה עבור כל ילד החל מהילד השלישי.

צירוף המילים שני ילדים לפחות מכוון להגדרת הזכאות לגמלה ושיעורה בהתקיים תא משפחתי המורכב משני בני זוג ומספר ילדים. המונח לפחות, מגדיר תנאי סף של תא משפחתי בן ארבע נפשות לפחות -שני בני זוג ושני ילדים. בהתקיים תנאי זה תינתן הזכאות לקצבה וייקבעו שיעוריה.גם אם מספר הילדים עולה על שניים לא ישתנו הזכאות או שיעור הקצבה המשתלמת לאותו תא משפחתי.

משמעות

זוג עם שני ילדים המקבל גמלת הבטחת הכנסה - אינו זכאי לתוספת הבטחת הכנסה עבור כל ילד החל מהילד השלישי.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים