אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

ניסוח מקורי

מעבר בין פוליסות ביטוח ניתוחים ללא הליך חיתום נוסף וללא תקופת אכשרה (ברות ביטוח)

 • מבוטח בפוליסה המשלימה יכול, תמורת פרמיה נוספת, לרכוש כיסוי ביטוחי זמני לתקופה שבה הוא אינו נהנה משירותי הבריאות הנוספים של קופת החולים.
 • מקרים כאלה עשויים להיות כאשר המבוטח מבטל את חברותו בשירותי הבריאות הנוספים בקופת החולים, או במקרה שהוא עבר לתכנית שירותי בריאות נוספים בקופה אחרת ונמצא בתקופת האכשרה של התכנית.
 • ברות ביטוח מאפשרת שמירה על הרצף הביטוחי, כלומר לא כרוכה בבחינה מחודשת של מצבו הבריאותי של המבוטח וללא תקופת אכשרה.
 • ברות ביטוח מתפקדת כפוליסת ניתוחים "מהשקל הראשון", כלומר מזכה את המבוטח בהחזר כספי בהתאם להוצאות שהוציא בפועל בהתאם לתנאי הפוליסה. לפרטים ראו בהמשך.
דוגמה
אדם הפסיק את חברותו בקופת החולים ביום 1.1.2019. ביום 14.1.2019, טרם הצטרף לקופת חולים חדשה, הוא נזקק לניתוח. במקרה זה, ברות הביטוח כיסתה עבורו את הוצאות הניתוח שהוציא עד הסכום המקסימלי הנקוב בפוליסה, מבלי לדרוש כי יפנה לקופת החולים כלל קודם לכן.


ניסוח מאוחר יותר

מעבר בין פוליסות ביטוח ניתוחים ללא הליך חיתום נוסף וללא תקופת אכשרה (ברות ביטוח)

 • כאשר אדם מבוטח בפוליסת ביטוח ניתוחים משלימה, הזכאות שלו על פי הפוליסה תלויה למעשה בזכאות שלו לקבל שירותים מקופת החולים, שכן הפוליסה אינה נושאת בכל עלות הניתוח אלא משלימה את יתרת העלות שקופת החולים לא כיסתה.
 • במקרה זה, כאשר אדם אינו מבוטח בתכנית השירותים הבריאות המשלימים של קופת החולים, הוא למעשה אינו זכאי גם לתגמולי ביטוח על פי הפוליסה המשלימה.
 • מבוטחים העוברים בין קופות חולים וכחלק מכך עוברים לתכנית שירותי הבריאות המשלימים של קופת החולים החדשה, עשויים למצוא את עצמם ללא כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים במהלך תקופה מסוימת ממועד ההצטרפות, שכן לרוב נדרשת תקופת אכשרה (תקופה ראשונה שבמהלכה המבוטח אמנם משלם דמי ביטוח אך אינו יכול ליהנות מהכיסוי הביטוחי).
 • על מנת שלא ימצא את עצמו ללא כיסוי ביטוחי לניתוחים במהלך תקופת האכשרה הנ"ל, יכול אותו אדם לרכוש מחברת ביטוח במסגרת פוליסת הביטוח הפרטי, כיסוי ביטוחי זמני עבור ניתוחים לתקופה שבה הוא אינו נהנה משירותי הבריאות הנוספים של קופת החולים.
 • כיסוי זה נקרא "ברות ביטוח", והוא מאפשר שמירה על הרצף הביטוחי, כלומר ניתן לרכוש אותו ללא בחינה מחודשת של מצבו הבריאותי של המבוטח וללא תקופת אכשרה.
 • פוליסת "ברות ביטוח" מתפקדת כפוליסת ניתוחים "מהשקל הראשון" (ראו הסבר למעלה). כלומר, משום שבאותה תקופה המבוטח כלל אינו זכאי להשתתפות מקופת החולים, הפוליסה מזכה את המבוטח בהחזר כספי בהתאם להוצאות שהוציא בפועל (בהתאם לתנאי הפוליסה).
 • יש לשים לב כי הכיסוי הניתן הוא לתקופה זמנית, לרוב 60 או 90 ימים, כך שמומלץ להצטרף בהקדם לקופת החולים החדשה ולתכנית שירותי הבריאות המשלימים הרצויה למבוטח.
 • יש לשים לב כי לכיסוי של "ברות ביטוח" קיימת תקופת אכשרה. כלומר, מבוטח המעוניין להפסיק את חברותו בקופת החולים הקיימת ומבקש לרכוש פוליסת ברות ביטוח, צריך לבדוק שהוא עוזב את קופת החולים הנוכחית שלו רק לאחר שהפוליסה נכנסה לתוקף.
דוגמה
 • מבוטח מבקש להפסיק את חברותו בקופת החולים, ולצורך שמירה על הכיסוי הביטוחי שלו, הוא רוכש פוליסת ברות ביטוח ביום 01.01.2019.
 • לפי תנאי הפוליסה, לברות ביטוח יש תקופת אכשרה של 3 חודשים, כלומר היא נכנסת לתוקף רק ביום 01.04.2019.
 • כמו כן, לפי תנאי הפוליסה, מעת שברות הביטוח הופעלה, היא בתוקף למשך 3 חודשים.
 • המבוטח הפסיק את חברותו בקופת החולים ביום 15.03.2019, שבועיים לפני סיום תקופת האכשרה, ובאותו יום גם הצטרף לקופת חולים חדשה.
 • ביום 01.04.2019, עם סיום תקופת האכשרה, ביקש המבוטח להפעיל את הפוליסה, שתהא תקפה למשך 3 חודשים, עד ליום 01.07.2019.
 • ביום 01.05.2019, כאשר המבוטח עדיין נמצא בתקופת האכשרה לניתוחים לפי תכנית שירותי הבריאות הנוספים בקופת החולים החדשה, הוא נזקק לניתוח.
 • במקרה זה, ההסדר של "ברות ביטוח" מכסה עבורו את הוצאות הניתוח שהוציא עד הסכום המקסימלי הנקוב בפוליסה, מבלי לדרוש כי יפנה לקופת החולים כלל קודם לכן.