מעבר בין קופות חולים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

כל תושב זכאי לעבור מקופת חולים אחת לאחרת, ובלבד שהיה חבר בקופת החולים הקודמת 6 חודשים לפחות
מעבר מקופת חולים אחת לאחרת אינו פוגע בזכויות המבוטח, המגיעות לו על פי סל שירותי הבריאות
במעבר מקופת חולים לאחרת נשמר הוותק שנצבר בשירותי הבריאות הנוספים (ביטוח משלים) באותה רמת ביטוח (זהב, פלטינה וכו'), אך יתכנו תקופות אכשרה (המתנה) לשירותים חדשים. לכן, במידה וברשותכם ביטוח משלים, מומלץ לברר טרם המעבר לקופת חולים אחרת מהם תנאי הביטוח המשלים

טפסים:

כל תושב זכאי לעבור מקופת חולים אחת לאחרת, ובתנאי שהיה חבר בקופת החולים ממנה הוא מבקש לעבור למשך חצי שנה לפחות.

 • המעבר מקופת חולים אחת לאחרת אינו פוגע בזכויות המבוטח:
 • המבוטח זכאי לקבל את מלוא השירותים הקבועים בסל שירותי הבריאות המגיעים לו מהקופה ממנה הוא ביקש לעבור עד לכניסת המעבר לתוקף.
 • ממועד כניסת המעבר לתוקף זכאי המבוטח לקבל את כל השירותים הכלולים בסל הבריאות מן הקופה אליה עבר, בלא כל הגבלות או התניות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • את המעבר ניתן לבצע באחת משתי הדרכים הבאות:
 • באמצעות רשות הדואר - יש לפנות לאחד מסניפי רשות הדואר ולרכוש טופס מעבר (עלות הטופס כ-15 ש"ח). יש להתייצב באופן אישי בסניף ולהצטייד בתעודת זהות.
 • באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי - יש למלא טופס בקשה למעבר בין קופות חולים בתוך האתר.
 • המעבר מתבצע בפועל באחד משישה מועדי מעבר בשנה, כמפורט בהמשך.
 • לאחר הרישום בסניף הדואר או באתר המוסד לביטוח לאומי, יש לפנות לסניף הקופה אליה מעוניינים להצטרף, מצויידים בטופס הרישום, להשלמת הליכי ההצטרפות, הנפקת כרטיס מגנטי והרשמה לשירותי הבריאות הנוספים (שב"נ, ביטוח סיעודי).

מועדי כניסת הרישום לתוקף

מועד הגשת טופס המעבר תאריך כניסת הרישום לתוקף
מיום 16.09 עד יום 15.11 ביום 01.01
מיום 16.11 עד יום 15.01 ביום 01.03
מיום 16.01 עד יום 15.03 ביום 01.05
מיום 16.03 עד יום 15.05 ביום 01.07
מיום 16.05 עד יום 15.07 ביום 01.09
מיום 16.07 עד יום 15.09 ביום 01.11
 • במקרים הבאים ייקלט רישומו של תושב באופן מיידי, והוא יהיה זכאי לקבל את השירותים הרפואיים בקופה שאליה נרשם או ביקש לעבור באופן מיידי:
 • בוגר בן 18 עד 18.5.
 • עולה חדש, כל עוד זהו הרישום הראשון שלו לקופת חולים כלשהי.
 • ילדים מגיל 0 ועד 6 חודשים, כל עוד זהו רישומו הראשון לקופת חולים כלשהי.

ביטול מעבר

 • מבוטח שביקש העברה לקופת חולים אחרת, והוא מבקש לבטל את ההעברה, יכול לעשות זאת באמצעות הגשת טופס ביטול רישום באחד מסניפי הדואר.
 • את טופס הביטול יש להגיש עד לתאריך שבו אפשר להגיש את טופס המעבר (בהתאם למפורט בטבלה למעלה).
 • מי שהגיש בקשה לביטול המעבר לאחר התאריך הזה, לא יוכל לבטל את המעבר, אלא רק במועד הבא אחריו.

רישום והעברת תינוקות וילדים

 • תינוק שנולד משוייך אוטומטית לקופת החולים בה רשום ההורה המקבל עבורו קצבת ילדים (בד"כ האמא), אלא אם כן ההורים רשמו אותו בתוך 6 חודשים מהלידה בקופת חולים אחרת.
 • רישום ראשון של יילוד לקופת חולים בתוך 6 חודשים מהלידה נכנס לתוקף רטרואקטיבית ממועד לידתו.
 • במידה שמעוניינים להעביר תינוק מקופה לקופה לאחר הרישום הראשון או לאחר שחלפו 6 חודשים מהלידה - חלים הכללים הרגילים המפורטים לעיל.

הגבלה על כמות המעברים בשנה

 • בתקופה של 12 חודשים יכול מבוטח לבצע שני מעברים בלבד מקופה אחת לאחרת לפי בחירתו.
 • מי שביטל מעבר ונרשם שוב למעבר באותה תקופת רישום - הרישום החדש ייקלט וייכנס לתוקף רק במועד המעבר הבא.

השלכת המעבר על זכויות הביטוח המשלים

 • קופה רשאית לקבוע תקופת המתנה סבירה כתנאי לקבלת זכויות על פי הביטוח המשלים.
 • אם נקבעה בתוכנית השב"ן של קופת החולים תקופת המתנה, המבוטח אינו זכאי לקבל שירות על פי הביטוח המשלים עד לתום תקופת ההמתנה, זאת למרות היותו מבוטח בביטוח המשלים ולמרות שהינו נדרש להמשיך ולשלם את התשלום הקבוע בגין חברותו.
 • מבוטח שעבר מקופת חולים אחת שבה היה מבוטח בביטוח משלים לקופת חולים אחרת, והצטרף לביטוח המשלים של הקופה הקולטת תוך 90 יום מהמועד שבו נרשם כמבוטח בה יהיה פטור מתקופת ההמתנה בביטוח המשלים של הקופה הקולטת, כמשך תקופת חברותו בביטוח המשלים בקופה הקודמת. בכלל תקופה זו תבוא תקופת המתנה שצבר המבוטח בקופה הקודמת. כל זאת בתנאי, שהמבוטח עבר בין ביטוחים משלימים מקבילים ברמתם.
דוגמה
מבוטח שהיה חבר במשך שנה בקופת חולים "מאוחדת" בתוכנית "ביטוח עדיף" ומעוניין לעבור לקופת חולים "מכבי" לתוכנית "מגן כסף", תקוזז משך חברותו ב"מאוחדת עדיף" (שנה) מתקופת ההמתנה ב"מכבי מגן כסף".
 • אם המבוטח עבר מביטוח משלים "ברמה נמוכה" לביטוח משלים "ברמה גבוהה יותר" תחול על המבוטח תקופת ההמתנה שקבעה הקופה הקולטת אליה הצטרף.
 • פירוט תקופות ההמתנה בהתאם לשירותים השונים ורובדי הביטוחים המשלימים מפורטות בתקנוני קופות החולים.
 • לפני המעבר בין קופת חולים אחת לאחרת, יש לבדוק על פי תקנוני הקופות האם קיים פטור מתקופת ההמתנה או לא. אם לא קיים פטור, יש לבדוק מהי תקופת ההמתנה המוגדרת בתקנון הקופה בהתאם לשירות הרפואי המבוקש.

חשוב לדעת

 • מעביד אינו רשאי להתנות עבודה ברישום לקופה מסוימת או לחייב עובד להירשם בקופה מסוימת.
 • אסור לקופת החולים להתנות או להגביל מתן שירותים רפואיים או קבלת תרופות על-ידי המבוטח רק בשל העובדה כי מדובר בתרופות אשר צריכתן בפועל תימשך גם מעבר למועד המעבר.
 • עם המעבר, על קופת החולים להעביר את כל המידע הרפואי החיוני אודות המבוטח אל הקופה הקולטת, העברת המידע הרפואי לצורכי טיפול רפואי יעשה ללא תשלום.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות