אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אזרחים ישראלים המצויים בקשר זוגי של ידועים בציבור עם בן זוג זר, לרבות בני זוג מאותו המין.

למי ואיך פונים

תנאים ודרישות להגשת הבקשה:

 • על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:
 • למלא את טופס הבקשה לקבלת/ הארכת רישיון ישיבה.
 • לשלם אגרה כמפורט בלוח האגרות.
 • נוכחות אישית של שני בני הזוג בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה - חובה.
 • יש להביא תמונות חזותיות (פספורט) של כל אחד מבני הזוג.
 • תעודת זהות של בן הזוג הישראלי
 • על דרכונו של בן הזוג הזר להיות בתוקף לתקופה של שנתיים לפחות.
 • בן הזוג הזר נכנס לישראל באופן חוקי.
 • תיעוד רשמי של בן הזוג הזר, מקורי, מאומת, ומתורגם במידת הנדרש, כדלקמן:
 • תעודת יושר של בן הזוג הזר (הכוללת שמות מקוריים)
 • במקרה שבוצע שינוי שם (פרטי או משפחה) של בן הזוג הזר, יש להציג תעודה רשמית המעידה על שינוי השם.
 • מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם ונוכחי של בן הזוג הזר (נשוי/גרוש/אלמן)
 • תעודת לידה של בן הזוג הזר.
 • הוכחות לקשר בין בני הזוג, ולחייהם המשותפים (למשל: תמונות משותפות, מכתבים מחברים וקרובי משפחה, חוזה שכירות משותף, חשבונות משותפים, וכל מסמך אחר שיידרש, על פי שיקול דעת לשכת רשות האוכלוסין וההגירה, בהתאם לנסיבות המקרה).
 • אם בני הזוג מצרפים מכתבים והמלצות לגבי ההיכרות שלהם מבני משפחה וחברים, יש לצרף צילום תעודת זהות של כל ממליץ.
 • מכתב הסבר מבני הזוג על חייהם המשותפים, אופן ומשך היכרותם.
 • תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש על ידם, ועל חובתם להודיע ללשכת רשות האוכלוסין על כל שינוי (תצהיר מצוי כנספח א' לנוהל מס' 5.2.0009, המצורף בקישור זה).
 • אם בן הזוג הזר הוא אזרח חבר המדינות או אזרח מזרח אירופה, תידרש המלצה של לשכת הקשר - בני הזוג יופנו על ידי לשכת רשות האוכלוסין לצורך קבלת חוות דעת.
 • הצהרה חתומה של בן הזוג הזר לפיה ידוע לו כי אם בתוך 45 ימים לא יומצאו כל המסמכים המבוקשים על ידי הרשות, תיראה בקשתו כמבוטלת, ותישלח אליו הודעת סירוב בהתאם. (ההצהרה מצויה כנספח ב' לנוהל מס' 5.2.0009, המצורף בקישור זה)
 • ככלל, מצבם האישי של האזרח הישראלי ושל בן הזוג הזר צריך להיות פנוי (רווק, גרוש או אלמן). במקרה שאחד מבני הזוג עדיין נשוי:
 • במסגרת הראיון שייערך לבני הזוג, ייערך תשאול בנוגע לבלעדיות וייחודיות הקשר בין בני הזוג, וכן בנוגע למאמציו של בן הזוג הנשוי להתיר את נישואיו. בנוסף, בן הזוג הנשוי יתבקש להמציא ראיות לניסיונותיו להתיר את נישואיו, באמצעות תעודות ציבוריות מקוריות, מאומתות ומתורגמות.
 • אם ההתרשמות של הלשכה תהיה כי מדובר בקשר כנה ובלעדי, ניתן יהיה להמשיך בטיפול בבקשה. במקרה שההתרשמות תהיה שלילית - ניתן יהיה לסרב את הבקשה בעילה זו.
 • במקרה שלא יומצאו המסמכים הדרושים, המפורטים לעיל, ובהתאם לדרישות הלשכה, בתוך 45 ימים, תישלח למבקשים בדואר רשום הודעת סירוב על הסף, בנוסח המצוי כנספח ג' לנוהל מס' 5.2.0009. במקרה שחל עיכוב בהמצאת המסמכים, ניתן לפנות ללשכה המטפלת, ולבקש הארכת מועד להמצאת המסמכים (שיקול הדעת האם לאפשר הארכת מועד נתון ללשכה).
 • במקרה שהמסמכים המבוקשים הוגשו בסופו של דבר ללשכה לאחר שחלפו 45 ימים, ומבלי שניתנה הארכת מועד להמצאתם, תיפתח בקשה חדשה, תוך גביית אגרה מתאימה, אולם תנאי להגשת בקשה חדשה כאמור יהיה הצגת המסמכים שחסרו בבקשה שנסגרה. בלי הצגת מסמכים אלה לא תאושר פתיחת תיק חדש.

שלבי ההליך

 • עם הגשת הבקשה יערך זיהוי למבקשים על ידי פקיד הלשכה, ותיערך בדיקה כי צורפו לבקשה כל המסמכים הדרושים, וכי אין לבן הזוג הזר הגבלות על כניסה ושהות בישראל, בשל שהייה אי חוקית בעבר או מטעמים אחרים. במקרה שקיימות הגבלות, תיערך התייעצות עם מטה רשות האוכלוסין בדבר המשך הטיפול בבקשה.
 • במקרה שהבן הזוג הזר שוהה בארץ שלא כחוק/הוצא נגדו צו הרחקה/קיבל בעבר מעמד בישראל מכוח נישואים או ידועים בציבור, ומעמדו בוטל בגין החלטה כי מדובר היה בקשר זוגי פיקטיבי/ קיבל מכתב סירוב אחר עם דרישה לצאת מישראל, הבקשה תועבר להתייעצות עם דסק האשרות במטה רשות האוכלוסין.
 • במקרה שבן הזוג הזר מגיע ממדינות אבחון עליו למלא טופס קורות חיים מלא, אשר יועבר לגורמי הביטחון לקבלת המלצה. במקרה שבן הזוג הזר מגיע ממדינות סיכון, תחילת הטיפול בבקשה יהיה מותנה באישור מנכ"ל רשות האוכלוסין.
הערת עריכה
מהן מדינות אבחון? מהן מדינות סיכון?
הערה מאת עידית צימרמן 12:20, 13 באוגוסט 2012 (IDT)
 • במקרה שבן הזוג הזר שוהה בישראל באשרת שהייה כלשהי, הנמצאת בתוקף, תוארך אשרתו עד לסיום בדיקת הבקשה.
 • לאחר בדיקה של המסמכים ועריכת ראיון אישי, בהתאם ל[נוהל עריכת ראיונות], תתקבל החלטה לגבי הנושאים הבאים:
 • כנות הקשר הזוגי בין בני הזוג, ומשך קיומו.
 • בדיקת מרכז חיים משותף בישראל.
 • היעדר מניעה בטחונית או פלילית לאישור הבקשה.
 • אם שני הזוג פנויים, ותוצאות הבדיקה מלמדות על כנות הקשר ביניהם, על קיומו של מרכז חיים משותף בישראל, ועל היעדר מניעה פלילית או בטחונית, תינתן לבן הזוג הזר אשרת ב/1 למשך שנה. במקרה שההתרשמות מכנות הקשר היא שלילית, ו/או לא נמצא מרכז חיים משותף בישראל, הבקשה תסורב. במקרה שקיים חשש לכנות הקשר, רשאית הרשות להתנות את אישור הבקשה בהפקדת ערבות (בנקאית או מזומן). גובה הערבות יקבע בהתאם ל[נוהל ערבויות].
 • במקרה שהוחלט לסרב את הבקשה, יזומנו שני בני הזוג ללשכה, ותימסר להם הודעת סירוב מנומקת בכתב, עם דרישה ליציאת בן הזוג הזר מן הארץ בתוך 30 ימים. במקרים בהם בן הזוג הזר שוהה בישראל באופן בלתי חוקי, תידרש יציאתו בתוך 14 ימים.
 • אם בקשת בני הזוג סורבה בתחילת ההליך או במהלכו, ניתן להגיש בקשה חדשה רק בחלוף שנה מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונה בבקשה (סירוב הלשכה/דחיית ערעור/דחיית עתירה לבית המשפט). יחד עם זאת - אם הבקשה סורבה בגין אי המצאת מסמכים, תתאפשר כאמור הגשת בקשה חדשה באופן מיידי, וגם בטרם חלפה שנה, ובכפוף לכך שיוצג התיעוד שחסר קודם לכן, כתנאי לפתיחת הבקשה החדשה.
 • במקרה שבן הזוג הזר הגיש בקשה נוספת להסדרת מעמדו בישראל, מטעמים אחרים מלבד הזוגיות לבן הזוג הישראלי, הוא יתבקש לבחור בהליך אחד שבו הוא מבקש לנקוט, באמצעות מכתב מפורט בו הוא מצהיר באיזה הליך הוא בוחר להמשיך את הטיפול, ובקשתו השנייה תיסגר ולא תידון.

ההליך המדורג

 • לאחר שנה בה שהה בן הזוג הזר באשרת ב/1, ובכפוף לבדיקה נוספת של כנות הקשר וקיומו של מרכז חיים בישראל, וכן בהיעדר מניעה פלילית/ בטחונית / אחרת, יוארך המעמד של בן הזוג הזר בשנה נוספת, באנמצעות אשרה מסוג ב/1, ובסה"כ יקבל אשרה מסוג זה ל-3 שנים במצטבר.
 • יודגש כי בתום כל שנה תיערכנה בדיקות כמתואר לעיל, לגבי כנות הקשר, קיומו של מרכז חיים משותף, והיעדר מניעה בטחונית פלילית או אחרת לאישור הבקשה, לרבות עריכתו של ראיון מעמיק לשני בני הזוג.
 • לאחר 3 שנים של שהייה בישראל עם אשרה מסוג ב/1, ובהיעדר מניעה בגלל התרשמות שלילית מכנות הקשר, מקיומו של מרכז חיים משותף, או מניעה פלילית/בטחונית, ובהתקיים התנאי של החזקת דרכון בתוקף לשנתיים, ישודרג מעמדו של בן הזוג הזר לתושב ארעי, והוא יקבל אשרת שהייה מסוג א/5. בסיום שנה במעמד זה, יוארך המעמד בשנה נוספת, ובסה"כ 4 שנים במצטבר.
 • יודגש כי בתום כל שנה תיערכנה בדיקות כמתואר לעיל, לגבי כנות הקשר, קיומו של מרכז חיים משותף, והיעדר מניעה בטחונית פלילית או אחרת לאישור הבקשה, לרבות עריכתו של ראיון מעמיק לשני בני הזוג.
 • על בני הזוג להגיש בכל שנה בקשה להארכת האשרה עבור בן הזוג הזר, 90 ימים טרם תום מועד כל אשרה שניתנה. קישור לבקשה
 • בתום תקופה מצטברת של 7 שנים (3 שנים עם אשרת ב/1 ו-4 שנים במעמד של תושב ארעי עם אשרת א/5), ולאחר עמידה בכל התנאים הנדרשים ובהיעדר מניעה פלילית או בטחונית, יוכלו בני הזוג להגיש בקשה לקבלת רישיון לישיבת קבע עבור בן הזוג הזר.
 • במקרה שהליך קבלת המעמד הופסק מסיבה כלשהי, ובדרכונו של בן הזוג הזר מצויה אשרת שהייה תקפה מכוח הליך זה, עובד לשכת רשות האוכלוסין יבטל את האשרה ויטביע חותמת ביטול על גבי דרכונו של בן הזוג הזר.

ערעור

 • על החלטות רשות האוכלוסין וההגירה בהליך זה, לרבות על אי מתן החלטה כלל, ניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים במחוז בו יושבת הלשכה המטפלת בבקשה.
 • ככלל, יש לעתור לבית המשפט בתוך 45 ימים מיום מתן ההחלטה או מיום בו נודע לבני הזוג על ההחלטה - לפי המוקדם. ואולם, בית המשפט רשאי להאריך מועד להגשת עתירה, אם ראה הצדקה לכך.

חשוב לדעת

 • נוהל הטיפול בבקשות למתן מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים עודכן בתאריך 14.6.2012, אולם נקבע בו כי גם בקשות שהוגשו לפני מועד זה, וטרם התקבלה בהן החלטה, יטופלו בהתאם לנוהל המעודכן.
הערת עריכה
קישור לנוהל הקודם? אם אין ברשת לבקש מהפרקליטות
הערה מאת עידית צימרמן 13:30, 13 באוגוסט 2012 (IDT)

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות