בית הדין חייב את המעסיקה לשלם לעובדת פיצוי עקב אי ביצוע הפקדות לקרן הפנסיה ב- 6 חודשי עבודתה הראשונים, וזאת למרות שהעובדת לא יידעה את המעסיקה בתחילת עבודתה אודות קיומו של הסדר פנסיוני קודם
על המעסיק חלה חובה לערוך בירור עם עובד חדש, בין בעל פה ובין בכתב, בדבר קיומו של הסדר פנסיוני קודם ולתעדו
החובה שיש להטיל על המעסיק מצטמצמת לקבלת מידע מהעובד ולא מוטל על המעסיק להעמיק חקר תוך פגיעה בפרטיות העובד
יחד עם זאת, בכל תביעה שעניינה תשלום פיצוי בגין אי הפרשה לביטוח פנסיוני ב-6 החודשים הראשונים, יש לבדוק את הנסיבות לגופו של עניין

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:ע"ע 25181-03-19
תאריך:04.03.2021
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובדת, אחת המערערות בפסק הדין, הועסקה במוקד מכירה טלפוני של רשת בתי מלון (להלן"המעסיקה")וחל עליה ההסכם הקיבוצי הענפי בענף המלונאות .
 • העובדת לא יידעה את המעסיקה בתחילת עבודתה שהיא בעלת הסדר פנסיוני קודם, והמעסיקה לא ביררה האם קיים לעובדת ביטוח פנסיוני פעיל, אךציינה בהודעה לעובד ש"עובד שהתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות מהיום הראשון לעבודה".
 • המעסיקה החלה להפריש לעובדת עבור ביטוח פנסיוני החל מהחודש ה-7 לעבודתה.
 • לאחר סיום עבודתה הגישו העובדת תביעה לבית הדין לעבודה ותבעה, בין היתר,שישולם לה פיצוי עקב אי ביצוע הפקדות לקרן פנסיה גם בגין 6 חודשי עבודתה הראשונים, היות והיה לה הסדר פנסיוני פעיל במועד תחילת עבודתה.
 • בית הדין לעבודת קיבל את תביעתה של העובדת, והמעסיקה הגישה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.
 • בערעור טענה המעסיקה כי לא ידעה ולא יכולה היתה לדעת על קיומו של הסדר קודם וכי שתיקתה של העובדת בדבר קיומו של הסדר פנסיוני קודם עולה כדי רשלנות והפרת חובת תום הלב.העובדת טענה כי די בעצם קיומו של ביטוח פעיל בתחילת עבודתה כדי לחייב את המעסיקה בהפרשות לביטוח פנסיוני עבור כל תקופת עבודתה, החל מהיום הראשון.

פסק הדין

 • ההסכם הענפי בענף המלונאות קובע שעובדים שבתחילת עבודתם טרם מלאו להם 30, יבוטחו החל מהחודש ה-7 בביטוח פנסיוני, אבל מי שהיה עמית פעיל בקופת גמל לפחות 3 חודשים לפני תחילת עבודתו במלון, יהיה זכאי לביטוח פנסיוני החל מהיום הראשון לעבודתו במלון .
 • הוראה דומה קיימת גם בצו הפנסיוני הכללי לפיו יש לבטח עובד בביטוח פנסיוני כעבור 6 חודשי עבודה, אולם אם העובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני שהתקבל לעבודה, יש לבטחו בביטוח פנסיוני תוך 3 חודשים, רטרואקטיבי מיום תחילת עבודתו, וזאת כדי לשמור על הרצף הפנסיוני.
 • בצו ההרחבה הפנסיוני הכללי ובהסכם הענפי בענף המלונאות לא קיימת דרישת יידוע מצד העובד, כך שהתשלום אינו מותנה במתן הודעה על ידי העובד. מנגד, לא מוטלת על המעסיק בצו ובהסכם חובת בירור יזום.
 • בית הדין פסק שהיות והתכלית של צו ההרחבה הפנסיוני וההסכם הענפי היא לשמור על הרצף הפנסיוני של עובדים חדשים בעלי הסדר פנסיוני קודם, יש להטיל חובה על המעסיק לערוך בירור עם עובד חדש, בין בעל פה ובין בכתב, בדבר קיומו של הסדר פנסיוני קודם ולתעדו. כך למשל ומבלי למצות, ניתן להתייחס לנושא בהודעה לעובד בה תופיעה שאלה מפורשת בנושא והעובד ישיב ויחתום עליה, כך שבתיעוד הודעת העובד לפיה אין לו הסדר קודם יצא המעסיק ידי חובתו. יחד עם זאת, החובה שיש להטיל על המעסיק מצטמצמת לקבלת מידע מהעובד ולא מוטל על המעסיק להעמיק חקר תוך פגיעה בפרטיות העובד.
 • הטלת נטל מסוים על המעסיק בנסיבות בהן קיימת חשיבות רבה בהבטחת קיומו של רצף ביטוחי, נובעת מעובדת יכולתו של המעסיק למנוע נזק כבד עקב אירוע ביטוחי לעובד שלא יהיה לו כיסוי ביטוחי כתוצאה מניתוק הרצף הביטוחי חרף זכאות העובד, תוך שהנטל עצמו – מילוי טופס מתאים או בירור בדרך אחרת – אינו מכביד.
 • יחד עם זאת, בכל תביעה שעניינה תשלום פיצוי בגין אי הפרשה לביטוח פנסיוני ב-6 החודשים הראשונים, יש לבדוק את הנסיבות לגופו של עניין.
 • במקרה זה המעסיקה אכן יידעה את עובדיה החדשים על עצם זכותם להיות מבוטחים מתחילת עבודתם, אך היידוע התבצע כחלק משורת הוראות בהודעה לעובד ולא היה בו די בנסיבות העניין.
 • לאור כל האמור לעיל, פסק בית הדין שהעובדת היתה זכאית שהמעסיק יפקיד עבורה הפרשות לביטוח פנסיוני עבור כל תקופת עבודתה, החל מהיום הראשון.

משמעות

 • על המעסיק חלה חובה לערוך בירור עם עובד חדש, בין בעל פה ובין בכתב, בדבר קיומו של הסדר פנסיוני קודם ולתעדו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.