מעסיק מחויב למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי העסקתו לא יאוחר מחודש ימים מתחילת העבודה
על המעסיק חלה חובה למסור לעובד הודעה על תנאי העסקתו גם כאשר חל שינוי מהותי בתנאי העבודה
לנער/ה (מי שטרם מלאו לו 18) חובה למסור את ההודעה על תנאי העבודה עד 7 ימים מיום תחילת העסקה
במקרה של הפרת הזכות ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) מחייב כל מעסיק למסור לעובד, לא יאוחר מ-30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה, לרבות שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה וכו'.

 • לנער (מי שטרם מלאו לו 18) חובה למסור את ההודעה על תנאי העבודה עד 7 ימים מיום תחילת העסקה.
 • לעובד שהחל להיות מועסק במקום העבודה לפני ה-21.06.2002, תחול החובה למסור הודעה בתוך 30 ימים מהיום שהעובד דרש זאת בכתב.
 • במקרה שחל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שפורטו בהודעה שנמסרה לעובד בתחילת עבודתו, על המעסיק למסור הודעה על כך לעובד, לכל המאוחר במועדים הבאים:
  • אם העובד הוא מעל גיל 18 - יש למסור לו את ההודעה בתוך 30 יום ממועד השינוי.
  • אם העובד הוא נער (מתחת לגיל 18), על המעסיק למסור לו את ההודעה על השינוי בתנאי העבודה תוך 7 ימים ממועד השינוי.

מי זכאי?

 • עובדים מעל גיל 18 המועסקים לתקופה שעולה על 30 יום.
 • בני נוער (מתחת לגיל 18) המועסקים לתקופה שעולה על 7 ימים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק. עובד שלא קיבל הודעה על תנאי העסקתו בחודש הראשון לעבודתו רשאי לדרוש מהמעסיק לקבל מסמך המפרט את תנאי עבודתו. ראו דוגמה לנוסח הודעה לעובד (תנאי עבודה) באתר משרד העבודה.
 • הפרטים שצריכים להופיע בהודעה הם:
  • זהות המעסיק וזהות העובד.
  • תאריך תחילת העבודה. אם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה, תצוין תקופת העבודה; אם חוזה העבודה הוא לתקופה לא קצובה, יציין זאת המעסיק.
  • תיאור עיקרי התפקיד של העובד.
  • ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד.
  • סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר. (אם נקבע שכר העבודה על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו יש לציין רק את דירוג העובד ודרגתו).
  • הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית, שכר שעה, שכר שבוע, שכר תוצרת או שכר קיבולת.
  • אם הוסכם כי חלק מהשכר ישולם בשווה כסף (מתן אוכל משקאות או דיור, בהתאם לתנאים שבסעיף 3 לחוק הגנת השכר),יצוין הדבר בהודעה, וכן יצוין שיעור התשלום בדרך זו.
  • אורכו של יום העבודה הרגיל שבו עובד העובד, או שבוע העבודה הרגיל של העובד.
  • יום המנוחה השבועי של העובד.
  • סוגי תשלומים של המעסיק ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, ופירוט הגופים שאליהם המעסיק מעביר בפועל את התשלומים האמורים (אם המעסיק התחיל להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד).
  • לגבי מעסיק שהוא או שארגון מעסיקים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד, יש לציין גם את שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו.
 • אם כל הפרטים האמורים מופיעים בחוזה העבודה שנחתם עם העובד/ת, אז החוזה יכול לבוא במקום ההודעה כאמור, אך במקרה של שינוי בתנאי העבודה, על המעסיק למסור הודעה על שינוי לעובדו.
 • מעסיק של עובד זר, שנתן לעובד הזר חוזה עבודה בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, שבו ממילא מופיעים הפרטים שצריכים להופיע בהודעה על תנאי עבודה, אינו חייב למסור לעובדו הודעה על תנאי עבודה, אך במקרה של שינוי בתנאי עבודה, עליו למסור הודעה על שינוי לעובדו.
 • אין חובה להחתים את העובד על טופס ההודעה, אך אם העובד חתם על ההודעה יש לכך ערך ראייתי. אם העובד מכחיש שמדובר בחתימתו, על המעסיק להוכיח שאכן מדובר בחתימת העובד ואם לא ניתן לקבוע שהחתימה זויפה, יש לבחון את המסמך כנטול חתימה. (ראו עע (ארצי) 20880-07-20.)

הודעה על שינוי בתנאי העסקה

 • אם חל שינוי בתנאי העבודה באחד מהפרטים הכלולים בהודעה על תנאי העבודה כמפורט למעלה, על המעסיק למוסר לעובד הודעה על כך בתוך 30 יום, ואם העובד הנו נער- בתוך 7 ימים.
 • חובה זו אינה חלה אם השינוי בתנאי העבודה נובע משינוי בדין או עדכון מכוח הסכם של תשלומים או שהשינוי מופיע בתלוש השכר של העובד.

הפרת חובת המעסיק למסור הודעה

 • אם המעסיק הפר את חובתו למסור הודעה על תנאי העבודה לעובד, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, המוסמכת לנקוט נגד המעסיק הליכים פליליים או להטיל עליו קנסות כספיים בהליך מינהלי, בהתאם לאמור בחוק להגברת האכיפה בדיני עבודה.
 • בנוסף להגשת תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, עובד רשאי להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה נגד המעסיק המפר.
  • תקופת ההתיישנות להגשת התביעה היא 7 שנים.
  • בית הדין רשאי לחייב את המעסיק בתשלום פיצוי לעובד גם אם לא נגרם לו נזק, ואם ישתכנע כי המעסיק הפר את חובתו ביודעין, הוא רשאי לפסוק לעובד פיצויים לדוגמה בסכום של עד 15,000 ₪ (ובמקרים מסוימים אף בסכום גבוה מזה).
 • בנוסף, כאשר עובד מגיש תביעה לבית הדין לעבודה, הקשורה לאחד הנושאים שלגביהם היה המעסיק צריך למסור הודעה לעובד, והמעסיק לא מסר את ההודעה, על המעסיק תהיה חובת ההוכחה שהוא נהג על פי המוסכם ביניהם.
דוגמה
מחלוקת בנוגע למועד תחילת העבודה
 • במסגרת תביעה לתשלום הפרשי שכר, העובד טוען שהתחיל לעבוד במקום העבודה ביום 01.01.2012, בעוד שהמעסיק טוען שהעובד התחיל לעבוד ביום 15.01.2012.
 • היות שהנושא של מועד תחילת העבודה הוא בין הנושאים שצריך לכלול במסגרת ההודעה על תנאי העבודה, הרי שאם המעסיק לא נתן הודעה כזו, למרות שהיה חייב, הנטל להוכיח את מועד תחילת העבודה של העובד בבית הדין יהיה מוטל על המעסיק.

חשוב לדעת

 • עובד יכול לתבוע את מעסיקו בבית הדין לעבודה בגין אי מסירת הודעה על תנאי עבודה, גם לאחר סיום יחסי העבודה.
 • מעסיק חייב למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה (ראיון או בחינה), הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון ועל אי קבלתו. לפרטים נוספים ראו הודעה למועמד לעבודה על תוצאות הליך המיון לעבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • עע (ארצי) 20880-07-20 -אם לא נמסרה לעובד הודעה על תנאי עבודה, והעובד העיד על תנאי העבודה המוסכמים, נטל ההוכחה על תנאי העבודה מוטל על המעסיק. אם לאחר בדיקת כל הראיות, לרבות תלושי השכר,לא ניתן יהיה להכריע בין הגרסאות, הספק יפעל כנגד המעסיק.
 • סעש (ת"א) 59790-11-19 -ביה"ד פסק לטובת העובדת פיצוי בסך 15,000 ₪ בגין אי מסירת הודעה על שינויים שחלו בתפקידה ובתנאי העסקתה.

חקיקה ונהלים