חוזה שכירות למגורים הוא חוזה שבמסגרתו ניתנת זכות שכירות בדירה למטרת מגורים
חוזה שכירות למגורים צריך להיערך בכתב ועל המשכיר והשוכר לחתום עליו
גם אם החוזה לא נחתם, וגם אם נעשה בעל-פה, החוזה וההסכמות שעליהן הסכימו הצדדים יהיו בתוקף
לא ניתן לקבוע בחוזה תנאים העומדים בניגוד לחוק, או להטיל על השוכר תשלומים שלא נקבעו בחוק

חוזה שכירות למגורים הוא חוזה שבמסגרתו מוקנית זכות שכירות בדירה למטרת מגורים.

 • חוזה שכירות למגורים צריך להיעשות בכתב. הצדדים לחוזה - המשכיר והשוכר - צריכים לחתום עליו, וכל אחד מהם צריך לקבל העתק חתום מהחוזה.
 • אף שהחוזה צריך להיערך בכתב ולהיחתם על-ידי השוכר והמשכיר, גם אם החוזה לא נחתם, וגם אם נעשה בעל-פה, החוזה וההסכמות שעליהן הסכימו הצדדים יהיו בתוקף.

מה התנאים שצריכים להופיע בחוזה שכירות למגורים?

 • חוזה שכירות למגורים צריך לכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים (המפורטים בתוספת השנייה לחוק השכירות והשאילה):
  1. כתובת הדירה המושכרת.
  2. שמות הצדדים לחוזה, מספרי תעודת הזהות שלהם ומענם.
  3. תיאור הדירה המושכרת, הריהוט והאביזרים שבה, ובכלל זה תיאור חלקי הרכוש המשותף הצמודים לדירה, שהושכרו.
  4. תקופת השכירות, קיומה של אפשרות להארכת התקופה ותנאי האפשרות להארכה, וקיומה של זכות לביטול החוזה ותנאי הביטול.
  5. דמי השכירות, מועד תשלומם ואופן התשלום.
  6. תשלומים נוספים החלים על השוכר שאינם דמי שכירות, אם ישנם, וגובהם.
  7. פגם או ליקוי אחר בדירה המושכרת שאינו קל ערך, הידוע למשכיר בעת ההתקשרות בחוזה, וכל דבר אחר בדירה המושכרת או בסביבתה או בנכס המשמש אותה הגורם או עלול לגרום הפרעה של ממש לשימוש בדירה המושכרת והידוע למשכיר בעת ההתקשרות בחוזה.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לקבוע בחוזה תנאים העומדים בניגוד לחוק, או להטיל על השוכר תשלומים שלא נקבעו בחוק. לתנאים כאלה שנקבעו בחוזה אין תוקף (אפילו אם השוכר הסכים להם). למידע על זכויות וחובות הקבועים בחוק ושאין תוקף להסכמות שסותרות אותן ראו שוכרי דירות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים