הקדמה:

משכיר דירה למגורים חייב למסור לשוכר דירה כשהיא ראויה למגורים, כפי שמפורט בהמשך
אם המשכיר מסר את הדירה לשוכר כשהיא אינה ראויה למגורים, הוא מפר את החוזה, אפילו אם בחוזה נקבע אחרת


מי שמשכיר דירה למגורים חייב למסור אותה כשהיא ראויה למגורים, כלומר כשהיא עונה על כל התנאים הבאים:

 1. קיימת מערכת ניקוז, כולל מערכת לסילוק סדיר של שפכים.
 2. קימת מערכת חשמל ותאורה.
 3. יש בה פתחי אוורור ותאורה טבעית וכן דלתות וחלונות לסגירת פתחים אלה, ובכלל זה דלת כניסה ראשית ננעלת.
 4. קיימת מערכת להספקת מי שתייה.
 5. קיימת מחיצה בין השירותים ובין הדירה.
 6. אין בה סיכון בלתי-סביר לבטיחות השוכר או לבריאותו.
 • אם המשכיר מוסר דירה שאינה ראויה למגורים, הוא מפר את החוזה, אף אם בחוזה נקבע אחרת. במקרה כזה זכותו של השוכר להשתחרר מהחוזה ולא לקיים אותו.
 • השוכר והמשכיר אינם רשאים לקבוע בחוזה הוראה הסותרת זכות זו.

מי זכאי?

 • כל מי ששוכר דירה למגורים, ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. השכירות היא לתקופה של 3 חודשים לפחות או שיש אופציה להאריך אותה ליותר מ-3 חודשים.
  2. השכירות היא לתקופה שלא עולה על 10 שנים או שיש למשכיר אפשרות לבטל את החוזה במועד מוקדם יותר.
  3. שכר הדירה החודשי אינו גבוה מ-20,000 ש"ח
  4. הדירה המושכרת אינה דירה בבית מלון או דירה אחרת המושכרת למטרת נופש.
  5. הדירה המושכרת אינה דירה במעון (מקום המשמש למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים, כפי שמוגדר בחוק הפיקוח על מעונות).
  6. הדירה המושכרת אינה דירה בבית דיור מוגן.
  7. הדירה המושכרת אינה דירה במעונות לסטודנטים, לתלמידים או לעובדים.
  8. הדירה המושכרת אינה דירה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
טיפ
למרות שהחוק האוסר השכרת דירה שאינה ראויה למגורים חל רק על חוזי השכירות הנ"ל, ייתכן שגם בחוזים מסוגים אחרים חובה על המשכיר למסור לשוכר את הדירה כשהיא ראויה למגורים, וזאת מכוח חוקים ספציפיים, מכוח פסקי דין או מכוח עקרון תום הלב.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי למי ששוכר דירה למגורים, ולא ניתן לקבוע בחוזה הוראה אחרת.
 • אם המשכיר מוסר את הדירה כשהיא אינה ראויה למגורים, הוא מפר את החוזה, והשוכר רשאי לבטל את החוזה בהודעה שתישלח למשכיר זמן סביר לאחר שגילה זאת.
 • השוכר יכול להגיש תביעה לבית המשפט ולתבוע מהמשכיר להפוך את הדירה לראויה למגורים. בית המשפט לא בהכרח ייעתר לתביעה כזו, למשל אם יסתבר כי הפיכת הדירה לראויה למגורים אינה אפשרית.
 • במקרים מסוימים יכול השוכר לתבוע מהמשכיר פיצויים על הנזק שנגרם לו כתוצאה מכך שהדירה שנמסרה לו אינה ראויה למגורים.


ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים