משכיר דירה למגורים חייב למסור לשוכר דירה כשהיא ראויה למגורים, כפי שמפורט בהמשך
אם המשכיר מסר את הדירה לשוכר כשהיא לא ראויה למגורים, הוא מפר את החוזה, אפילו אם בחוזה נקבע אחרת


מי שמשכיר דירה למגורים חייב למסור אותה כשהיא ראויה למגורים. דירה ראויה למגורים היא דירה שעונה על כל התנאים הבאים:

 1. קיימת מערכת ניקוז, כולל מערכת לסילוק סדיר של שפכים.
 2. קיימת מערכת חשמל ותאורה.
 3. יש בה פתחי אוורור ותאורה טבעית וכן דלתות וחלונות לסגירת פתחים אלה, כולל דלת כניסה ראשית שננעלת.
 4. קיימת מערכת להספקת מי שתייה.
 5. קיימת מחיצה בין השירותים ובין הדירה.
 6. אין בה סיכון בלתי-סביר לבטיחות השוכר או לבריאותו.
 • אם המשכיר מוסר דירה לא ראויה למגורים, הוא מפר את החוזה, גם אם בחוזה נקבע אחרת. במקרה כזה זכותו של השוכר להשתחרר מהחוזה ולא לקיים אותו.
 • השוכר והמשכיר לא יכולים לקבוע בחוזה הוראה שסותרת זכות זו.

מי זכאי?

 • כל מי ששוכר דירה למגורים, ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. השכירות היא לתקופה של 3 חודשים לפחות או שיש אופציה להאריך אותה ליותר מ-3 חודשים.
  2. השכירות היא לתקופה שלא עולה על 10 שנים או שיש למשכיר אפשרות לבטל את החוזה במועד מוקדם יותר.
  3. שכר הדירה החודשי נמוך מ-20,000 ₪.
  4. הדירה המושכרת היא לא דירה בבית מלון או דירה אחרת שמושכרת למטרת נופש.
  5. הדירה המושכרת היא לא דירה במעון (מקום שמשמש למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים, כפי שמוגדר בחוק הפיקוח על מעונות).
  6. הדירה המושכרת היא לא דירה בבית דיור מוגן.
  7. הדירה המושכרת היא לא דירה במעונות לסטודנטים, לתלמידים או לעובדים.
  8. הדירה המושכרת היא לא דירה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
טיפ
למרות שהחוק שאוסר להשכיר דירה לא ראויה למגורים חל רק על חוזי השכירות שמפורטים למעלה, יכול להיות שגם בחוזים מסוגים אחרים חלה על המשכיר חובה למסור לשוכר את הדירה כשהיא ראויה למגורים, וזאת מכוח חוקים ספציפיים, פסקי דין או מכוח עקרון תום הלב.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי למי ששוכר דירה למגורים, ולא ניתן לקבוע בחוזה הוראה אחרת.
 • אם המשכיר מוסר את הדירה כשהיא לא ראויה למגורים, הוא מפר את החוזה, והשוכר יכול לבטל את החוזה בהודעה שתישלח למשכיר זמן סביר לאחר שגילה זאת.
 • השוכר יכול להגיש תביעה לבית המשפט ולתבוע מהמשכיר להפוך את הדירה לראויה למגורים. בית המשפט לא בהכרח ייעתר לתביעה כזו, למשל אם יסתבר שלא ניתן להפוך את הדירה לראויה למגורים.
 • במקרים מסוימים השוכר יכול לתבוע מהמשכיר פיצויים על הנזק שנגרם לו כתוצאה מכך שנמסרה לו דירה שלא ראוי להתגורר בה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים