על המשכיר להודיע לשוכר אם הוא מעוניין להאריך את תקופת השכירות ובאילו תנאים, בזמן סביר לפני שמסתיימת תקופת השכירות לפי החוזה
אם בחוזה ניתנה למשכיר אופציה להאריך את תקופת השכירות, עליו להודיע לשוכר אם ברצונו לממש את האופציה לפחות 90 יום לפני תום תקופת השכירות
אם בחוזה ניתנה לשוכר אופציה להאריך את תקופת השכירות, עליו להודיע למשכיר אם ברצונו לממש את האופציה, לפחות 60 יום לפני תום תקופת השכירות


לקראת תום תקופת השכירות, על המשכיר להודיע לשוכר אם ברצונו להאריך את תקופת השכירות ובאילו תנאים. על המשכיר להודיע זאת לשוכר זמן סביר מראש לפני תום תקופת השכירות. הודעה כזאת תאפשר לצדדים לנהל משא ומתן על תנאי החוזה, וכן תאפשר לשוכר זמן התארגנות מספיק.

 • במקרים מסוימים קובעים הצדדים בחוזה השכירות סעיף הנותן לאחד הצדדים לבחור האם להאריך את תקופת השכירות באותם תנאים לפי החוזה המקורי או בתנאים אחרים שנקבעו מראש (אופציה להארכת החוזה):
  • במקרה שבו למשכיר ניתנת האופציה להאריך את החוזה לתקופה נוספת, עליו להודיע לשוכר לפחות 90 ימים לפני מועד סיום החוזה אם ברצונו לקיים את הברירה. המשכיר רשאי לעשות זאת רק אם נקבעו בחוזה מראש התנאים שיחולו על התקופה הנוספת. חידוש החוזה לתקופה זו ייעשה אך ורק על פי התנאים שנקבעו מראש.
  • במקרה שבו לשוכר ניתנה האופציה להאריך את תקופת השכירות לפי החוזה, עליו להודיע למשכיר לפחות 60 ימים לפני מועד סיום החוזה אם הוא מעוניין לממש את האופציה.

מי זכאי?

 • כל מי ששוכר או משכיר דירה למגורים, ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. השכירות היא לתקופה של 3 חודשים לפחות או שיש אופציה להאריך אותה ליותר מ-3 חודשים.
  2. השכירות היא לתקופה שלא עולה על 10 שנים או שיש למשכיר אפשרות לבטל את החוזה במועד מוקדם יותר.
  3. שכר הדירה החודשי אינו גבוה מ-20,000 ₪.
  4. הדירה המושכרת אינה דירה בבית מלון או דירה אחרת המושכרת למטרת נופש.
  5. הדירה המושכרת אינה דירה במעון (מקום המשמש למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים, כפי שמוגדר בחוק הפיקוח על מעונות).
  6. הדירה המושכרת אינה דירה בבית דיור מוגן.
  7. הדירה המושכרת אינה דירה במעונות לסטודנטים, לתלמידים או לעובדים.
  8. הדירה המושכרת אינה דירה שחוק הגנת הדייר חל עליה.

תהליך מימוש הזכות

 • אם בחוזה השכירות לא ניתנת לאחד הצדדים אופציה להאריך את החוזה, על המשכיר להודיע לשוכר אם ברצונו להאריך את תקופת השכירות ובאילו תנאים. על המשכיר להודיע על כך לשוכר זמן סביר מראש לפני תום תקופת השכירות.
 • במקרה שבו למשכיר ניתנת האופציה להאריך את החוזה לתקופה נוספת, עליו להודיע לשוכר לפחות 90 ימים לפני מועד סיום החוזה אם ברצונו לקיים את הברירה. המשכיר רשאי לעשות זאת רק אם נקבעו בחוזה מראש התנאים שיחולו על התקופה הנוספת. חידוש החוזה לתקופה זו ייעשה אך ורק על פי התנאים שנקבעו מראש.
 • במקרה שבו לשוכר ניתנה האופציה להאריך את תקופת השכירות לפי החוזה, עליו להודיע למשכיר לפחות 60 יום לפני מועד סיום החוזה, אם הוא מעוניין לממש את האופציה.
 • כאשר אחד הצדדים מסרב לכבד את האופציה, הוא למעשה מפר את החוזה, והצד השני רשאי לפנות לבית משפט בתביעה לאכיפת החוזה או לפיצויים.
דוגמה
אם בחוזה השכירות ניתנה אופציה לשוכר, והוא הודיע במועד על רצונו לממש את האופציה, ואילו המשכיר מסרב להאריך את החוזה, יכול השוכר לפנות לבית המשפט בתביעה שיורה למשכיר להאריך את החוזה. השוכר יכול במקרה זה לוותר על אכיפה אך לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מאי-כיבוד האופציה.

חשוב לדעת

 • מימוש האופציה על-ידי המשכיר אפשרי רק במקרה שבו נקבעו בחוזה, מראש, התנאים שיחולו בתקופת ההארכה של חוזה השכירות. הארכת החוזה תתבצע במקרה זה בכפוף לתנאים שנקבעו מראש.
 • המשכיר והשוכר אינם רשאים לקבוע בחוזה הוראה הנוגדת את הוראות החוק בנוגע להארכת תקופת השכירות, אלא אם כן ההוראה שהם מסכימים עליה היא לטובת השוכר.
דוגמה
לא ניתן לקבוע בחוזה שעל השוכר להודיע למשכיר 4 חודשים מראש אם רצונו לממש את האופציה, אך כן ניתן לקבוע שהשוכר רשאי להודיע למשכיר על רצונו במימוש האופציה עד 30 יום לפני סיום תקופת השכירות המקורית.
 • למרות האמור לעיל, במקרה שהמשכיר והשוכר הם קרובי משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, ובן זוג שלכל אחד מאלה), הצדדים יכולים לקבוע תנאים אחרים, גם אם הם אינם לטובת השוכר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים