הקדמה:

חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 עוסק בפיקוח על מעונות - מקומות המשמשים למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים.

  • החוק קובע כי פתיחת מעון שיש בו יותר משני חוסים מחויבת בקבלת רישיון משר העבודה והרווחה, מלבד במקרים הבאים:
    • מעון שהוא מוסד רפואי.
    • בית מלון, פנסיון או בית מרגוע.
    • מעונות שנוסדו ומתנהלים על ידי מוסדות ציבור וארגונים ציבוריים שהוכרו לצורך זה על ידי הממשלה, וקיבלו פטור מחובת רישיון משר העבודה והרווחה.
  • בקשה לרישיון תוגש לשר ותכלול פרטים שייקבעו בתקנות הספציפיות לסוג המעון, כולל פרטים לגבי התנאים התברואיים והחומריים של המעון, מטרותיו, תפוסתו, תקן עובדיו והכשרתם המקצועית.
  • הרישיון יינתן רק למעון העומד בתנאים שנקבעו בתקנות הספציפיות.
  • שר העבודה והרווחה רשאי לבטל את רשיונו של מוסד ולהורות על סגירתו, אם מנהל המוסד הפר את הוראות החוק או התקנות הנלוות לו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965
נוסח החוק:

חקיקה ונהלים

נושאים וזכויות

פסקי דין