הקדמה:

מטרת החוק להגן על כבוד האדם וחירותו. עיקרי החוק:

  • אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם.
  • אין פוגעים בקנינו של אדם.
  • כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.
  • אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת.
  • כל אדם חופשי לצאת מישראל.
  • כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.
  • כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
  • אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.
  • אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.
  • אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב-1992
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים