חוק מימון מפלגות מסדיר את פעילותן הכלכלית של המפלגות בישראל ומגביל את אפשרותן לגייס כספים מהציבור ומגורמים פרטיים, על-ידי הגדרת סכומים קבועים שהמפלגות יהיו זכאיות לקבל מאוצר המדינה לשם מימון הוצאות הבחירות שלהן. סכום המימון שמקבלת כל מפלגה נקבע לפי מספר המנדטים שזכתה לו המפלגה בבחירות. בנוסף, קובע החוק תקרה להוצאות שמוציאות המפלגות על הבחירות.

פרטים

שם החוק:חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973
קישור:נוסח החוק באתר "נבו"

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים