הקדמה:

חוק מימון מפלגות מסדיר את פעילותן הכלכלית של המפלגות בישראל ומגביל את אפשרותן לגייס כספים מהציבור ומגורמים פרטיים, על-ידי הגדרת סכומים קבועים שהמפלגות יהיו זכאיות לקבל מאוצר המדינה לשם מימון הוצאות הבחירות שלהן. סכום המימון שמקבלת כל מפלגה נקבע לפי מספר המנדטים שזכתה לו המפלגה בבחירות. בנוסף, קובע החוק תקרה להוצאות שמוציאות המפלגות על הבחירות.

למרות שלפי החוק רשאיות המפלגות להשתמש בנוסף למימון הציבורי שקיבלו, גם בדמי חבר ששילמו חברי המפלגה ובכספי תרומות, מפלגה אינה רשאית לקבל תרומות ממי שאינו בעל זכות בחירה או מתאגיד ואסור לה לקבל תרומות בעילום שם. בנוסף, מפלגה לא תוכל לקבל הלוואה מתורם, אלא רק מבנק.‏‏ כדי להגביר את השקיפות ביחס לתרומות, קבע מבקר המדינה כי בשנה שבה מתקיימות בחירות, על כל מפלגה לפרסם באופן שוטף באתר האינטרנט שלה כל תרומה ששוויה 1,000 ש"ח ויותר.

על אכיפת החוק מפקחים ועדה ציבורית המתחלפת מדי ארבע שנים וכן מבקר המדינה, הבודק אם הוצאות המפלגות היו בגבולות הסכומים וההנחיות הקבועים בחוק. אם מבקר המדינה מוצא ליקויים בתפקוד המפלגות ביחס לחוק זה - מחייב החוק להטיל עליהן סנקציות כספיות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים