הקדמה:

חוק מבקר המדינה מגדיר את תפקידו של מבקר המדינה, את הקריטריונים שבהם עליו לעמוד ואת אופן היבחרו והחלפתו, וכן את הגופים הנתונים לביקורת המדינה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב]
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים