הקדמה:

חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958 קובע כי הרשויות המקומיות אחראיות למתן שירותי סעד (רווחה) לתושביהן הנזקקים.

החוק מגדיר אדם נזקק כמי שזקוק לסעד בשל גילו, מצבו הבריאותי, מוגבלות פיסית או נפשית, או מסיבות אחרות, בהתאם למבחנים אשר בתקנות שירותי הסעד.

כמו כן מורה החוק על הקמתן של וועדות ערר, אליהן ניתן לפנות במקרה שבקשה לסעד נדחתה או לא טופלה בזמן סביר.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.