הקדמה:

תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש"ל-1970 נלוות לחוק שירותי הסעד וכוללות את רשימת הנזקקים הזכאים לשירותי רווחה ברשויות המקומיות.

 • סוגי הנזקקים המפורטים בתקנות:
  • נזקק מחמת גיל.
  • נזקק מחמת מצב בריאות.
  • נזקק מחמת ליקוי נפשי או פיסי.
  • נזקק מחמת עיוורון.
  • נזקק מחמת אלמנות.
  • נזקק מחמת היותו חוסה.
  • נזקק מחמת מחסור.
  • נזקק מחמת סיבה אחרת.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש"ל-1970

עדכונים לחוק

 • הוראה 1.1 בתע"ס מיום 27.07.2005 עוסקת בהוספת אוכלוסיות נזקקים כגון: עולים חדשים, דרי רחוב ומכורים לסמים.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.