הקדמה:

חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג-2012 קובע כי נשים ששהו מעל ל-60 יום במקלט לנשים נפגעות אלימות ולא שבו לביתן לאחר מכן, תקבלנה בצאתן מהמקלט מענק הסתגלות - בהתאם לתכנית טיפולית-שיקומית שנקבעה בעבורן.
לנשים עם ילדים נקבעה תוספת למענק בעבור כל אחד משני הילדים הראשונים.
מענק ההסתגלות לא ייחשב כהכנסה בחישוב הזכאות לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה וכן לא יהיה ניתן להעברה, לערבות, לשיעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא.

בנוסף, נשים אלה יהיו זכאויות לסל שירותים אשר יותאם להן על ידי עובד סוציאלי, ואשר עשוי לכלול סיוע בתחומים הבאים: מיצוי זכויות, ליווי תעסוקתי הכולל סיוע במציאת עבודה וסבסוד הכשרה מקצועית, וכן סיוע בתחומים נוספים, כולל בתחומי החינוך והבריאות. פרטים בדבר סל השירותים יפורסמו באתר האינטרט של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק שירותי רווחה (זכויות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג-2012
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות