בית משפט רשאי לשחרר אדם בערבות ולקבוע את גובה הערבות ותנאיה
ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה על קביעת תנאי השחרור אם השתנו הנסיבות באופן שמצדיק שינוי התנאים

בית המשפט רשאי לצוות על שחרורו של חשוד בערובה, תוך קביעת סוג הערובה, גובהה, תנאיה ומשך תוקפם. כאשר עניינו של אדם שנעצר מובא בפני בית המשפט, בית המשפט ישקול האם ניתן לשחרר את האדם בערבות.

 • לבית המשפט סמכות נרחבת יותר מלקצין הממונה בקביעת תנאי השחרור בערבות.
 • לבית המשפט יש סמכות לשחרר לחלופת מעצר גם אדם שכבר הוגש נגדו כתב אישום, ולא רק אדם שנעצר ונמצא במעמד חשוד.
 • בנוסף, בית המשפט אינו צריך את הסכמת האדם כדי לקבוע את תנאי השחרור בערבות.
טיפ
כל אחד זכאי לייצוג עורך-דין בהליכים פליליים, ובמקרים מסוימים אדם עשוי להיות זכאי לייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי

תנאים לשחרור ממעצר בערבות

 • בהחלטה על שחרור ממעצר בערובה ישקול בית המשפט, בין היתר, את מהות העבירה בה חשוד, המידע שבידי התביעה, את עברו הפלילי של החשוד, מצבו הכלכלי, יכולתו להמציא את הערובה הנדרשת והאפשרות שהחשוד יוכל לעמוד בתנאי הערובה.
 • שחרור ממעצר בערובה על ידי בית המשפט הינו שחרור על תנאי שהחשוד יתייצב לחקירה, לדיון במשפטו או לנשיאת עונשו, בכל מועד שיידרש וכן שיימנע מלשבש הליכי משפט.
 • בית המשפט רשאי להוסיף כל אחד מהתנאים הבאים לערבות, שיהיה תקף לכל משך זמן שייקבע :
  • חובת הודעה על כל שינוי במען המגורים ובמקום העבודה.
  • איסור יציאה מן הארץ והפקדת הדרכון.
  • איסור כניסה לאזור, לישוב או למקום בארץ, שיקבע.
  • איסור לקיים קשר או להיפגש עם מי שיקבע.
  • חובת מגורים או הימצאות באזור, בישוב או במקום בארץ, שיקבע.
  • חובה להימצא בפיקוחו של קצין מבחן, לאחר קבלת תסקיר מעצר, לתקופות של חצי שנה בכל פעם.
  • חובה לקבל טיפול למשתמשים בסמים, ובלבד שהטיפול אושר על ידי קצין מבחן.
  • לעניין נאשם מתמודד נפש, חובה להתייצב לבדיקה פסיכיאטרית, או אם הנאשם הסכים לכך – לקבל טיפול במקום שיקבע הפסיכיאטר המחוזי.
  • חובה להתייצב בתחנת משטרה במועדים שיקבע.
  • איסור יציאה ממקום מגורים במשך כל היממה או בחלק ממנה.
  • איסור המשך עיסוק הקשור בעבירה, כאשר מתקיים יסוד סביר לחשש שהמשך העיסוק מהווה סכנה לבטחון הציבור, או עלול להקל על ביצוע עבירה דומה.
  • למלא אחר צו הגנה על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א–1991.
  • הפקדת כלי הנשק שברשותו בתחנת המשטרה – לעניין חשוד בעבירת אלימות.
שימו לב
 • כאשר מדובר בשחרור ממעצר לפני הגשת כתב האישום, הערובה ותנאי השחרור יהיו בתוקף למשך 180 ימים, כאשר בית המשפט רשאי להאריך את התקופה לבקשת התביעה או היועמ"ש.
 • אם לא הוארכה התקופה ולא הוגש כתב אישום, דמי הערבות יוחזרו.

ערעור עיון חוזר

 • ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר בקביעת תנאי השחרור, אם מאז החלטת בית המשפט השתנו הנסיבות או התגלו עובדות חדשות שיכולות להשפיע על התנאים שנקבעו.
 • על החלטת בית המשפט בנושא תנאי השחרור, וכן על החלטה בעיון חוזר, ניתן להגיש ערעור בתוך 30 ימים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים